Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу

Анотації 

Канзафарова І. С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України, Київ, 1999.

   У дисертації дане наукове обгрунтування значення інституту договірної відповідальності для попередження правопорушень у комерційному обігу та ув’язку з цим роль комерційного обігу в розвитку підприємницької діяльності в Україні.
   Сформульовані конкретні наукові рекомендації щодо вдосконалення законодавства, яким регулюється комплекс відносин у комерційному обігу; внесені пропозиції щодо вдосконалення категоріального апарату науки цивільного права.
   Ключові слова: підприємницька діяльність, юридичні особи, договір, відповідальність.

Канзафарова И. С. Договорная ответственность юридических лиц в коммерческом обороте. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. — гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. — Институт государства и права им. В. М. Корецкого Национальной Академии наук Украины, Киев, 1999.

   В диссертации дано научное обоснование значения института договорной ответственности для предупреждения правонарушений в коммерческом обороте и в связи с этим роль коммерческого оборота в развитии предпринимательской деятельности в Украине.
   Сформулированы конкретные научные рекомендации по совершенствованию законодательства, регулирующего комплекс отношений в коммерческом обороте; внесены предложения по совершенствованию категориального аппарата науки гражданского права.
   Ключевые слова: предпринимательская деятельность, юридические лица, договор, ответственность.

Kanzafarova I.S. Contractual responsibility of juridical persons in turnover. — Manuscript.

The dissertation is aimed to get a candidate’s degree of law with the speciality 12.00.03 — civil law and lawsuit; family law; international private law. — V. M. Koretski Institute of State and Law of Ukraine National Academy of Science, Kiev, 1999.

   The meaning of contractual responsibility Institute, which has to prevent the breaking of the law in commercial turnover, and is this connection the role of commercial turnover in the development of undertaking activities in Ukraine, are scientifically shown in the thesis.
   Special scientific recommendations, concerning legislation improvement, regulating a complex of relations in commercial turnover were formulated. Proposals concerning perfection of category apparatus of civil law science were put forward.
   Key words: undertaking activity, juridical persons, contract, responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net