Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі

Анотації 

Торяник В.М. Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню сутності та механізму функціонування в умовах сучасної правової держави інституту політичної відповідальності, який спирається на один з основоположних принципів правової держави – принцип взаємної відповідальності державної влади і громадянина. Політична відповідальність розуміється як вид соціальної відповідальності, що полягає у застосуванні політичних санкцій до суб'єктів політики, які є порушниками політичних норм, домовленостей, узятих на себе політичних зобов’язань. Установлено, що політична відповідальність державної влади перед громадянами являє собою сукупність легітимних політичних заходів, що забезпечують примус влади до виконання прийнятих зобов'язань, обіцянок і схвалених суспільством програм, а в поєднанні з політичною відповідальністю громадян перед державною владою вона є необхідним інструментом стабілізації політичних відносин. Обґрунтовано, що в сучасній правовій державі діє презумпція політичної відповідальності народу, тому що він не існує поза державно-організованого порядку, і всі громадяни певної держави колективно відповідальні за результати дій цієї держави.
   Ключові слова: політична відповідальність, правова держава, принцип взаємної відповідальності, державна влада, громадянин.

Торяник В.Н. Взаимная политическая ответственность государственной власти и гражданина в современном правовом государстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Днепропетровский национальный университет. Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию сущности и механизма функционирования в условиях современного правового государства института политической ответственности, опирающегося на один из основоположных принципов правового государства - принцип взаимной ответственности государственной власти и гражданина. Политическая ответственность понимается как вид социальной ответственности, состоящая в применении политических санкций к субъектам политики, которые являются нарушителями политических норм, договоренностей, взятых на себя политических обязательств. Политическая ответственность может рассматриваться как форма и сущность политических функций и отношений, т.е. как функциональный политический институт, в котором раскрывается направленность политической деятельности социального субъекта.
   Раскрываются сущность, формы и механизмы политической ответственности государственной власти перед гражданами государства, предлагаются пути оптимизации этого механизма, связанные как с политическими, так и с конституционно-правовыми преобразованиями..Установлено, что политическая ответственность государственной власти перед гражданами представляет собой совокупность легитимных политических мер, которые обеспечивают принуждение власти к выполнению принятых обязательств, обещаний и одобренных обществом программ, а в сочетании с политической ответственностью граждан перед государственной властью она является необходимым инструментом стабилизации политических отношений.
   Анализируются сущность, предпосылки и механизмы политической ответственности граждан как на персональном, так и на коллективном уровне, высшей формой которого является политическая ответственность государственного народа. Коллективная политическая ответственность заключается в том, что каждый из индивидов, образующих народ, испытывает на себе последствия действий политиков и граждан того государства, под властью которого он находится и в рамках порядка которого он пребывает. Поэтому каждый гражданин солидарно отвечает за то, как им руководят. Обосновано, что в современном правовом государстве действует презумпция политической ответственности народа, так как он не существует вне государственно-организованного порядка, и все граждане определенного государства коллективно ответственны за результаты действий этого государства. Показано, что неизбежность политической ответственности содержится в самом политическом факте составления того или другого соглашения. Взаимный характер политической ответственности государственной власти и гражданина является необходимым конституирующим основанием эффективного регулирования политических коммуникаций в условиях правового государства.
   Ключевые слова: политическая ответственность, правовое государство, принцип взаимной ответственности, государственная власть, гражданин.

Toryanik V. N. Mutual Political Responsibility of State Power and Citizen on Conditions of Modern Rule of Law. – Manuscript.

Thesis on obtaining a scientific degree of Candidate of Political Science in speciality 23.00.02 – Political Institutes and Processes. – Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 2005.

   The dissertation is devoted to the research of the essence and functioning mechanism of the institute of political responsibility, which based on one of the most foundamental principles of rule of law – principle of mutual responsibility of state power and citizen. Political responsibility is discovered as a form of social responsibility, which consists of using of the political sanctions to political subjects in case of violation the political norms, agreements and commitments. Political responsibility of state power to the citizen is a complex of legitimazing political measures, which are ensure the compulsion of power to realize the undertaking commitments, promises, and social approved programmes. Coupled with political responsibility of citizen to the state power it is a necessary instrument of political relation’s stabilization. There are reasons that presumption of nation’s political responsibility is working in modern rule of law, because the nation can’t exist whitout state order, and all citizens are carrying the collective responsibility for the results ot state actions.
   Key words: political responsibility; rule of law; principle of mutual responsibility; state power, citizen.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net