Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу

Анотації 

Врадій О.С. Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена вивченню інституціонального виміру формування єдиної політичної системи Європейського Союзу. У дослідженні комплексно розглянута інституціональна система ЄС та проаналізовані теоретичні та практичні аспекти європейської інтеграції. У роботі розглядається еволюція розширення та становлення інститутів ЄС, на основі чого виявлено загальні закономірності розвитку інституціональної системи Європейського Союзу. Доведено, що останнє розширення ЄС є черговим етапом на шляху кількісних та якісних інституціональних трансформацій, успішна реалізація яких вимагатиме стабільно домінуючого впровадження наднаціональних принципів інтеграційного будівництва. Зроблено висновок про нерівномірність і компромісний характер реформування інститутів на кожному етапі внаслідок зіткнення національних інтересів, переважаючого впливу боротьби за лідерство в рамках ЄС і протиріч між великими і малими країнами-членами ЄС. Обґрунтовано самобутність (унікальність) характеру інституціональних структур Союзу, що сполучають у собі риси інститутів національної держави, міжнародної організації й поступово наближаються до інститутів єдиної політичної системи. Розроблено положення про те, що підвищення якості керування ЄС, рівня демократичності й, головне, розробка Конституції Союзу свідчать про новий етап у розвитку державності ЄС. З погляду розроблених у дисертації положень системно проаналізовано стан і проблеми реформування інститутів ЄС в процесі розширення та можливі шляхи повноцінного залучення України до європейських політичних процесів.
   Ключові слова: Європейський Союз, політична система, інституціональна реформа, розширення ЄС, європейська інтеграція, стратегія сусідства.

Врадий О.С. Институциональное измерение формирования единой политической системы Европейского Союза. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных систем и глобального развития. Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины, Киев, 2006.

   Диссертационная работа посвящена изучению институционального измерения формирования единой политической системы Европейского Союза. В исследовании комплексно рассмотрена институциональная система ЕС и проанализированы теоретические и практические аспекты европейской интеграции. В работе рассматривается эволюция расширения и становления институтов ЕС, на основе чего выявлены общие закономерности развития институциональной системы Европейского Союза. Доказано, что последнее расширение ЕС является очередным этапом на пути количественных и качественных институциональных трансформаций, успешная реализация которых будет требовать стабильно доминирующего внедрения наднациональных принципов интеграционного строительства. Сделан вывод о неравномерности и компромиссном характере реформирования институтов на каждом этапе вследствие столкновения национальных интересов, преобладающего влияния борьбы за лидерство в рамках ЕС и противоречий между крупными и малыми странами-членами ЕС. Обоснована самобытность (уникальность) характера институциональных структур Союза, которые совмещают в себе черты институтов национального государства, международной организации и постепенно приближаются к институтам единой политической системы. Разработано положение о том, что повышение качества управления ЕС, уровня демократичности и, главное, разработка Конституции Союза свидетельствуют о новом этапе развития государственности ЕС. С точки зрения разработанных в диссертации положений системно проанализированы проблемы реформирования институтов ЕС в процессе расширения и возможные пути полноценного привлечения Украины к европейским политическим процессам.
   Ключевые слова: Европейский Союз, политическая система, институциональная реформа, расширение ЕС, европейская интеграция, стратегия соседства.

Vradii O.S. Institutional Dimension of the European Union Unified Political System Formation. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Political Sciences in specialization 23.00.04 - Political problems of international systems and global development. Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The Dissertation is focused on studies of institutional dimension of the EU unified political system formation. The Thesis is devoted to the comprehensive research of the institutional reforms during the European Union’s enlargement process from the point of view of forming the unified political system of the EU. This phenomenon is studied through the complex analyses of the European integration models with close and logical connection to the main stages of the institutional reformation. The Thesis presents the author's concept of interconnection between two processes of enlargement and institutional reformation of the European Union. These aforementioned processes are the plots of the European Union unified political system formation.
   In the research the EU system is considered and analyzed in complex institutional, theoretical and practical aspects of the European integration. In the Thesis the evolution of EU enlargement and institutional reformation is revealed and examined on the basis of the general laws of the EU institutional system development. The conclusion is made about non-uniformity and compromised character of the institutional reforming owing to collision of the national interests, prevailing influence of struggle for leadership within the EU and contradictions between large and small countries - members of EU. It is proved the unique nature of the EU institutional structure that includes features of institutes of the national state, international organization and gradually approaches towards the institutes of a unified political system.
   The present research concentrates on the study of the European institutional reformations. These concepts are completely and comprehensively based on the actual reformation processes in light of the European Union enlargement. On the basis of the author's concept the idea that the last enlargement is the next stage on the road to the qualitative and quantitative European integration transformations is proved. The author finds that successful realization of such qualitative and quantitative transformations in Europe requires stable and overwhelming introduction of the supranational principles in integration building strategy.
   In the Thesis the basic motive forces and main reasons of the EU institutional reformation are defined. Taking into account territorial, social, economic and cultural peculiarities of the European unified political system, the potential parameters for the enlargement process are proposed. The appropriate dependence of the European institutional system evolution on the level of integrational co-operation and EU enlargement was determined. The thesis about the EU Constitution which testifies a new stage of EU statehood development was developed.
   The enlargement and institutional reformation of the EU are strong factors of current geopolitical situation. On the one hand, the integration of the European continent grows in the political, institutional, security and economic dimensions, from the other - further geographic enlargement with accession of the new states is new European reality. One of the principal achievements of the Dissertation is the need for the closest conformity with the criteria approach of development of Ukraine’s European integration strategy. The main idea of such an approach is that only complete legislative as well as political and legal ensuring of the EU requirements by the Ukraine opens the way to the successful fulfillment of European choice. On the opinion of the author, there is no possibility for any concessions in this sphere for the Ukraine, made for some post-socialist states of Eastern and Central Europe during the last enlargement stage, at least in situations out of critical influence on general and national interests of the Western states.
   The present research also contains practical recommendations concerning the formation, development and realization of the European vector of the Ukrainian foreign policy. Institutional efficiency of the enlarged EU together with transformation processes in Ukraine play key role on further EU - Ukraine relations. The Thesis contains the scientifically and practically grounded forecast of the development of EU political approaches to Ukraine with the proper level of their possible realization. There is author's estimation of the neighborhood strategy fulfillment for Ukraine.
   Key words: European Union, political system, institutional reform, EU enlargement, European integration, neighborhood strategy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи Європейського Союзу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!