Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії

Анотації 

Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія і історія політичної науки. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена філософсько-політологічному аналізу влади з метою обґрунтування її як самодостатнього соціального інституту, до якого рівною мірою мають відношення як держава, так і громадянське суспільство. У роботі подаються генезис, природа, сутність, зміст, форми, види та різновиди влади. При цьому у горизонті громадянського суспільства влада розглядається як чинник самоорганізації родового життя людини, а у вимірі держави – як інструмент організації соціальних процесів. У ході дослідження діалектики самоорганізаційних і організаційних впливів на формування громадянського суспільства доведено, що влада є параметром управління у самовідтворенні соціального організму України. На прикладі аналізу сучасної політичної реальності доведено, що влада впливає на трансформацію українського суспільства завдяки наявності розвинутого архетипного рівня системи саморегуляції у структурі соціального організму України, оскільки його нормативний рівень ще тільки формується. Одночасно поставлено питання про вивчення специфіки існування влади на мегарівні, завдяки якому відбувається інформаційно-знакова регуляція соціальних процесів.
   Ключові слова: влада, форми та види влади, громадянське суспільство, держава, система саморегуляції, самоорганізація, організація, соціальний організм країни.

Бойчук Н.А. Власть и гражданское общество: механизмы взаимодействия. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.01 – теория и история политических наук. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена философско-политологическому анализу власти как самодостаточного института в структуре социального организма страны. В работе обосновывается процесс формирования гражданского общества как философско-политологическая проблема, которая на протяжении многих веков волнует философов, политологов и социологов. Всесторонне обоснованная центральная категория структурирует материал и обусловливает движение теоретической мысли по предмету исследования. Диссертант обосновывает термин “формирование гражданского общества”, учитывает природные и социальные влияния в ходе его саморазвертывания. Проблемность предмета анализа выявляется уже на уровне оценки функционирования гражданского общества, достигает глубины на уровне сущности, содержания, форм, морфогенетического и функционального определения власти и ее связи с государством, и актуализируется влиянием государственной власти на становление демократического пути развития страны. На обширном литературном материале отечественного и зарубежного происхождения вскрывается противоречивость в понимании власти как фактора общественного развития.
   Необходимую и достаточную глубину исследование получает в ходе обоснования природы власти, гражданского общества и государства. Онтологический анализ обосновывает смысловую характеристику явления власти. Сущность явления раскрывается как отношения властвования и подчинения, а содержание - как коммуникативный процесс, в котором власть выполняет роль катализатора социальных процессов, а также обосновывается ее деятельностная форма, обстоятельно характеризуются ее атрибутивные качества: воля субъекта власти; цель власти; покоряющая сила; социальная ответственность. Автор обосновывает институциональный характер власти и ее независимое существование, как в горизонте гражданского общества, так и в вертикали государственной власти.
   В работе автор исследует специфику функционирования власти в структуре гражданского общества, где ее негосударственная форма выступает в роли фактора самоорганизации родовой жизни человека, которая раскрывается в четыре этапа. Автор показывает специфический характер функционирования власти в качестве политического инструмента в структуре государственных органов. Проводиться различие между формами функционирования власти в качестве синергетического инструмента – параметра управления саморазвертыванием родовой жизни человека и инструментом управления со стороны государства социальной жизнью людей.
   На завершающем этапе исследования автор проверяет эффективность разработанной им концепции социального института власти на материале Украины. На основе эвристических возможностей системы саморегуляции социального организма страны автор показывает, что гражданское общество в Украине сегодня формируется в основном за счет архитепического уровня саморегуляции, поскольку ее нормативный уровень еще только формализуется. Кроме того, исследование показало, что изучение структуры института власти остается еще в определенной степени незавершенным, поскольку вне поля зрения исследователей остается так называемый информационно-знаковый тип саморегуляции социальных процессов.
   Ключевые слова: власть, формы и виды власти, гражданское общество, государство, система саморегуляции, самоорганизация, организация, социальный организм страны.

Boychuk M. A. Power and commons: cooperation of the mechanizmes – Manuscript.

Thesis for achieving the scientific grade of candidate of political sciences in the specialization 23.00.01– theory and history of political study. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, 2007.

   Thesis is devoted to philosophical and political analyze of power with purpose of grounding it as self-motivated social institute, to which relate both the state and civic society. The work faces genesis, nature, essence, content, types and arts of power. Hereby, in the context of civic society the power is considered as attractor of men’s family life self-organization, and in framework of society – as an instrument of social processes organization. There was proved in course of research of dialectics of organizational and self-organizational influences on civic society creation that power is really the managing parameter for self-reproduction of the social organism of Ukraine. Referring to modern political reality analyze, there was proved that power is influencing the Ukrainian society transformation due to availability of ancient level of self-regulation in the structure of Ukrainian social organism, because its normative level is being just creating. Simultaneously, there was put the question about studying the particularity of power existing on the mega-level, where the information and sign regulation of social processes takes place, and that mega-level is percepted only over the men’s conscience.
   Key words: power, kinds and forms of power, civic society, power, self-regulation system, self-organization, organization, social organism of country.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net