Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні

Анотації 

Бірюкова О.О. Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007 р.

   Дисертація присвячена вивченню етнонаціональних процесів в Україні у контексті геополітики. У роботі проаналізовані особливості розвитку й основні тенденції етнонаціональних процесів у сучасній Україні з урахуванням впливу геополітичних факторів. Здійснено комплексний аналіз взаємозв’язку та взаємообумовленості геополітичних та етнонаціональних чинників у процесі національного відродження та розбудови української держави. Виявлено специфіку суперечностей етнонаціонального та геополітичного чинників у процесі трансформації українського суспільства. Доведено, що етнонаціональна політика української держави має враховувати геоетнокультурні своєрідності регіонів й бути спрямована на збереження України як геополітичної цілісності у її сучасних межах. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення державної етнонаціональної політики з метою розробки довгострокової науково обґрунтованої геополітичної стратегії України на сучасному етапі етнонаціональних відносин. Стверджується необхідність на державному, регіональному та місцевому рівнях послідовної реалізації принципів мультикультурного плюралізму, гуманізму і толерантності, що уможливлюють адекватну відповідність етнонаціональної політики новим геополітичним реаліям, оскільки вони спрямовані на всебічну реалізацію інтересів і потреб етнічних спільнот в Україні, гармонізацію відносин між ними та стабілізацію суспільства.
   Ключові слова: етнос, нація, етноструктура, етнічні спільноти, етнонаціональні процеси, етнічна міграція, геополітичний процес, міжетнічні відносини, толерантність.

Бирюкова Е.А. Геополитическое измерение этнонациональных процессов в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2007 г.

   Диссертация посвящена изучению этнонациональных процессов в Украине в контексте геополитики. В работе проанализированы особенности развития и основные тенденции этнонациональных процессов в современной Украине с учетом воздействия геополитических факторов.
   Применение теоретического арсенала геополитической науки позволило расширить предметное поле исследования этнонациональной сферы, углубить знание относительно обусловленности динамики, жизнедеятельности и функционирования этнонациональных сообществ выявлением объективных факторов, среди которых немаловажную роль играют факторы геополитические. Осуществлен комплексный анализ взаимосвязи и взаимообусловленности геополитических и этнонациональных факторов в процессе национального возрождения и развития украинского государства.
   Выявлено, что современные этнонациональные процессы в Украине характеризующиеся сложными интеграционными и дезинтеграционными тенденциями, противоречивостью, а иногда и конфликтностью, находясь под влиянием геополитических процесов, одновременно определяют необходимость в геополитическом выборе государства. Последний, в свою очередь, должен опираться на взвешенную этнонациональную политику.
   Доказано, что этнонациональная политика украинского государства должна учитывать геоэтнокультурные особенности регионов и быть направлена на сохранение Украины как геополитической целостности в ее современных границах.
   Обосновывается необходимость на государственном, региональном и местном уровнях последовательной реализации принципов мультикультурного плюрализма, гуманизма и толерантности, которые наиболее адекватно отражают соответствие этнонациональной политики новым геополитическим реальностям, поскольку ориентированы на всестороннюю реализацию интересов и потребностей этнических общностей, гармонизацию их взаимоотношений и стабилизацию общества.
   Предложены рекомендации усовершенствования государственной этнонациональной политики с целью разработки долгосрочной научно обоснованной геополитической стратегии Украины на современном этапе этнонациональных отношений.
   Ключевые слова: этнос, нация, народ, этноструктура, этнонациональные процессы, геополитический процесс, геостратегия, межэтнические отношения, этническая миграция, межэтническая толерантность.

Birukova E.A. Geopolitical Measurement of the Ethnic National Processes in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for receiving of scientific degree of the Candidate of Political Sciences on speciality 23.00.02 – Political Institutions and Processes. – Kharkiv V.N. Karazin National University. – Kharkiv, 2007.

   Dissertation is devoted to the study of ethnic national processes in Ukraine in geopolitical context. In this work the features of development and the basic tendencies of the ethnic national processes in the modern Ukraine with regard for impact of the geopolitical factors were analyzed.
   Complex analysis of correlation and interconditionality of the geopolitical and ethnic national factors in the process of national renascence and reconstruction of Ukraine state was made. The feature of contradictions of the geopolitical and ethnic national factors in transformation’s process of Ukraine society was determined. It was based, that ethnic national policy of Ukraine state has to take account of geoethnic-cultural features of regions and to direct at conservation of Ukraine as geopolitical integrity in its modern frontiers.
   The recommendations for improvement of state ethnic national policy for work out lasting scientific well-founded geopolitical Ukraine’s strategy on modern stage of ethnic national relations were proposed. The necessity of consecutive realization of the principles of pluralism, humanism and tolerance at state, regional and municipal levels is maintained. It is explained that this strategy assumes the adequate compliance of the ethnic national policy to new geopolitical realties because it direct to comprehensive realization of ethnic community’s interests and requirements in Ukraine, harmonization of the relations inter them and the stabilization of the society.
   Key words: ethnos, nation, ethnic structure, ethnic community, ethnic national process, ethnic migration, geopolitical process, inter-ethnic relations, tolerance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геополітичний вимір етнонаціональних процесів в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net