Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України

Анотації 

Чекаленко Л.Д. Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2007.

   У дисертації доведено, що в умовах формування нової парадигми міжнародних відносин роль зовнішньополітичних механізмів забезпечення національних інтересів України значно зростає. Необхідність їхнього застосування продиктована внутрішніми потребами держави, а також реалізацією безпекового чинника зовнішньої політики.
   Зовнішньополітичні механізми безпеки покликані реалізовувати систему захисту державних інтересів, запобігати зовнішнім загрозам; сприяти просуванню двосторонньої співпраці від поглибленого співробітництва до стратегічного партнерства; створенню відповідних стратегічних союзів на засадах адекватного співвідношення суверенних засад держави і наднаціональних елементів міжнародних структур. Доведено, що сутність утвореного безпекового простору навколо держави полягає: у глибокій взаємозалежності обґрунтованих зовнішньополітичних рішень із засобами їх реалізації; ефективності зовнішньополітичних механізмів захисту, які є вразливими через свою недостатню розробку і практичне застосування в умовах України; визначенні принципів формування зовнішньополітичних рішень.
   Досліджена еволюція державного суверенітету і співвідношення національного і наднаціонального в політиці України. Здійснено пошук прийнятної концепції симетричного і асиметричного співробітництва України та обґрунтовано визначення стратегічних партнерів. Виявлено нові механізми захисту, сутність яких полягає у залежності дотримання прав етнічних меншин і рівня розвитку двостороннього співробітництва з країнами їх етнічного походження.
   Побудовано концепцію зовнішньополітичних механізмів безпеки через систему захисту інтересів: особи – держави – через міжнародні структури.
   Досліджені проблемні питання зовнішньополітичних загроз Українській державі та запропоновані можливо прийнятні варіанти рішень їх нейтралізації.
   Ключові слова: зовнішньополітичні механізми, національна безпека, суверенітет держави, стратегічні партнери.

Чекаленко Л.Д. Внешнеполитические механизмы обеспечения национальной безопасности Украины – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины. – Киев, 2007.

   В диссертации доказано, что в условиях формирования новой парадигмы международных отношений роль внешнеполитических механизмов обеспечения национальных интересов Украины значительно возрастает. Необходимость их применения продиктована внутренними потребностями государства, а также обеспечением национальной безопасности во внешней политике.
   Внешнеполитические механизмы безопасности призваны реализовать систему защиты государственных интересов, противостоять внешним угрозам, способствовать продвижению углубленного сотрудничества к стратегическому партнерству; созданию соответствующих стратегических союзов, опирающихся на адекватное соотношение суверенных основ государства и наднациональных элементов международных структур.
   Доказано, что сущность создаваемого пространства безопасности вокруг государства состоит: в глубокой взаимозависимости обоснованных внешнеполитических решений со способами их реализации; эффективности внешнеполитических механизмов защиты, несовершенство которых проистекает из-за их недостаточной разработки и практического применения в условиях Украины; определении принципов формирования внешнеполитических решений.
   Исследована эволюция государственного суверенитета и соотношение национального и наднационального в политике Украины. Осуществлен поиск приемлемой концепции симметричного и асимметричного сотрудничества Украины и обоснован выбор стратегических партнеров. Выявлены новые механизмы защиты, сущность которых состоит в зависимости соблюдения прав этнических меньшинств и уровня развития двухстороннего сотрудничества со странами их происхождения. Выстроена концепция применения внешнеполитических механизмов безопасности через систему защиты интересов: личности – государства – через международные структуры. Исследованы проблемные вопросы внешнеполитических угроз Украинскому государству и предложены наиболее приемлемые варианты их нейтрализации.
   Ключевые слова: внешнеполитические механизмы, национальная безопасность, суверенитет государства, стратегические партнеры.

Lyudmyla Chekalenko. Foreign Policy Mechanisms to Provide National Security of Ukraine. Manuscript.

Dissertation for a Doctoral Degree in Political Science, specialization 23.00.04 – Political problems of international systems and global development. Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The dissertation develops a concept of foreign policy mechanisms through the system of the triad of interests to be protected: individual – state – international structures. It analyses problematic issues that constitute foreign policy challenges to the Ukrainian state and suggests concrete ways of their resolution.
   The dissertation proves that in conditions characterised by formation of a new paradigm of international relations, the role of foreign policy mechanisms that are able to provide national security significantly increases. The necessity to implement them is conditioned by internal needs of the state as well as by the requirement to ensure a security component of the foreign policy.
   Following elements should serve as a basis for implementation of the foreign policy mechanisms providing national security: system of protection of the state interests, response to the external threats, evolution from expanded cooperation to strategic partnership; creation of and participation in strategic unions that are based on the adequate balance between the fundamental principles of the state sovereignty and supranational elements of international structures.
   Exploring international structures the dissertation is focusing on universal, regional and sub-regional means of protection. Using a wide range of fact-based material it looks at spatial security models built around the Ukrainian state, structural formations with the neighboring states, regional and sub-regional systems that Ukraine is part of as well as acceptable forms of cooperative security. The research finds out the manifestations of their efficiency and proposes acceptable ways of using Ukrainian potential in common integrative schemes.
   The research dwells upon the tendencies of Ukraine’s cooperation with European structures of EU. It analyzes the weak points of European policy. Its aggravating factor is that it is forming and reforming on the basis of changing consensus that limits acceptable rational approaches to political issues. The EU political process is extremely fragmentary. The weakness of its central institutions is an often cause of complications that come to light from a wide spectrum of political and economic fields it is dealing with. 
   The study gives examples of positive and negative consequences of partnership in the framework of the CIS. It grounds initiative mechanisms of defense as well as new ways of its intensification for provision of national security. The research explores the issue of interaction between the state and supranational character of some international structures. It looks for acceptable model of parallel use of different forms and methods of protection including those of cooperative security. It explores the European vector of Ukrainian foreign policy as a guarantee of Ukraine’s international legal personality as well as the level of its participation in the CIS integration projects.
   The research provides analysis of the evolution of state sovereignty and the balance between national and supranational components in the policy of Ukraine. It looks for an acceptable concept of symmetric and asymmetric cooperation of Ukraine and justifies a preferential choice of the strategic partners.
   The researcher comes to the conclusion that the sovereignty of the state in all its manifestations exists only as relative and limited by national and international law. The study explores two methods of limiting sovereignty: voluntary and compulsory. Voluntary limitation of sovereignty is used when a number of states creates a new political community or a unit and gives up some rights in favor of supranational bodies. Compulsory limitation of sovereignty is used by international community against a violator of international law as well as in case of failed states.
   The actual stage of Ukraine’s development is characterized by formation of a new foreign policy paradigm that will correspond to realities of modern multilateral world that treats as equals the East and the West, the North and the South. We can foresee that although key interests of Ukraine and its leading partners won’t coincide, their approaches to conflict resolution on unilateral as well as on multilateral basis, including those conflicts occurring on the CIS space, may get closer. At the same time general threats that challenge global stability (energetic threat, terrorism, drug trafficking, etc.) will bring together interests of Russia, Poland, Germany and the United States that traditionally play the role of leading partners and allies of Ukraine.
   Analyzing a complex of national ethnic policy issues as a factor of international security of Ukraine, the author proves that the problem of human rights protection becomes especially important. This concept has two dimensions, an external and internal one: a number of countries treat the issue of ethnic minorities as a main criterion for further development of bilateral relations. At the same time a balanced ethnic policy of Ukraine promotes a dialogue on all the levels including possibility to assert the rights of Ukrainian Diaspora abroad. There is a dependency between the recognition of rights of ethnic minorities and the level of development of bilateral cooperation with the countries of their origin.
   Key words: foreign policy mechanisms, national security, state sovereignty, strategic partners.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net