Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні

Анотації 

Демченко О.А. Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена аналізу умов, принципів, форм діяльності основних груп інтересів, існуючих в засобах масової інформації, дослідженню їх ефективності і можливості впливу на політичний процес в Україні.
   Структуровано теорію груп інтересів як методологічну базу дисертаційного дослідження. Визначено особливості її становлення, засади сучасного формування та напрямки її подальшого розвитку. З’ясовано можливі напрямки теоретичного осмислення діяльності груп політичних інтересів. Визначено основні методологічні підходи до діяльності груп інтересів.
   Виокремлено та проаналізовано функції, типи й специфіку діяльності груп інтересів. Визначено місце й роль груп інтересів в політичному процесі. Сформульовані основні групи інтересів діючі в рамках засобів масової інформації, форми їх діяльності та їх ефективність. Розглянуто й охарактеризовано основні інтереси базових в рамках ЗМІ груп. Досліджено стан, значення, тенденції розвитку журналістської спільноти України як групи інтересів. Визначено можливості діяльності і перспективи груп політичних інтересів в сучасній Україні.
   Ключові слова: група інтересів, журналістська спільнота, громадянське суспільство, власники ЗМІ, ефективність діяльності груп інтересів.

Демченко О.А. Группы интересов в средствах массовой информации: влияние на политический процесс в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Днепропетровский национальный университет. - Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена анализу условий, принципов, форм деятельности основных групп интересов, существующих в средствах массовой информации, исследованию их эффективности и возможностям влияния на политический процесс в Украине.
   Структурировано теорию групп интересов как методологический базис диссертационного исследования. Определены особенности ее возникновения, становления и развития в современных условиях. Раскрыты основные направления теоретического осмысления деятельности групп политических интересов. Описаны подходы к исследованию групп политических интересов.
   Выделены и рассмотрены функции, типы и специфика деятельности групп интересов. Определены основные формы деятельности групп интересов и их эффективность. Рассмотрено и охарактеризовано ценностный аспект активизации групп интересов. Деятельность групп интересов в форме структурированных организаций введена в перечень основных форм деятельности групп политических интересов. Приведены и обоснованы преимущества деятельности групп интересов именно в такой форме, которая предоставляет в их руки эффективный инструмент отстаивания своих интересов, узаконивает существование группы, и позволяет разнообразить формы давления.
   Обосновано принадлежность возникновения групп интересов как явления производного от феномена “преследование рентных преимуществ” (rent-seeking) к числу моделей активизации групп интересов – теории возмущения, теории “политических предпринимателей”, теории непредвиденных последствий групповых интересов и теории ангажированности.
   Предложено использование понятия векторное различие для анализа процесса образования и деятельности групп интересов. В рамках векторного отличия обосновано выделение двух составляющих – центробежного и центростремительного. Центростремительная составляющая определена как сила, которая удерживает человека в составе группы, создает препятствия к выходу из нее и характеризует те плюсы, которые получает отдельная личность от вступления в общественную группу. Центробежная составляющая характеризует личные потери для человека, который входит в группу. Эти потери определяются дополнительными затратами для каждого человека, который входит в группу на реализацию группового интереса и модифицирующим влиянием группового интереса на личный, то есть теми уступками, которые возникают в результате агрегации группового интереса.
   Сформулированы основные объективные интересы журналистского сообщества - реформирование системы налогообложения фонда оплаты труда; вопросы открытости и прозрачности власти, которые должны реализовываться путем внесения в законодательную базу деятельности СМИ положения о обязательности реагирования на критику в СМИ всех уровней государственных органов и государственных служащих; вопросы эффективной защиты информаторов и недопустимости конфискации редакционных материалов и связанное с ним право отказа журналистов от дачи свидетельских показаний; снижение себестоимости издательского процесса через льготное налогообложение издательской деятельности и информационных технологий, которое может быть осуществлено в ходе комплексной реформы налоговой системы; изменения в законодательстве о статусе журналиста. Определены основные интересы и проблемы деятельности СМИ в ходе избирательного процесса в качестве самостоятельного участника, и в качестве производителя массово – информационных услуг для кандидатов и государственных органов.
   Исследованы состояние, значение и тенденции развития групп политических интересов в Украине. Определены возможности деятельности и перспективы групп политических интересов в современной Украине.
   Ключевые слова: группа интересов, журналистское сообщество, гражданское общество, собственники СМИ, эффективность деятельности групп интересов.

Demchenko O.A. The interest groups exist in the mass media such as subject of influence on the political process in Ukraine. – Manuscript.

Thesis on obtaining a scientific degree of a Candidate of political science on the speciality 23.00.02 – political institute and process. Dnipropetrovsk national university, Dnipropetrovsk, 2007.

   The dissertation is dedicated to interest group exist in the mass media. Describes the evolution of the interest group concepts in political theory. These studies gas evolved into different schools of political though. The dissertation deals with the formation of the methodological basis for researching of interest groups in mass media and defining of their conditions and prospects in Ukraine.
   The author defined and described the types of interest group that exist and effectively working in mass media. Of the main types of interest group in mass media are a journalist community and the owner of mass media.
   Interest groups are considered as a part of political process and political system. Also the conditions of development of the interest groups theory were described. The methodology for interest groups studying with the backgrounds on the value measures is present in the second part of this dissertation.
   On the basis of research outcomes the conclusions are made and the practical guidelines are formulated.
   Keywords: the group of interest, journalist community, civil society, the owner of mass media, the effectiveness of activity interest group.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net