Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України)

Анотації 

Дешко Т. В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2007.

   У дисертації пропонується алгоритм обґрунтування оптимальної виборчої системи для окремої країни, який поєднує два ключових підходи до виборчих систем та передбачає просування дослідника від загальних закономірностей взаємодії виборчої та партійної систем до статистичного аналізу регіональних тенденцій і потреб окремої країни.
   У роботі із застосуванням кількісних, статистичних методів підтверджено справедливість закону та гіпотези М. Дюверже стосовно впливу виборчої системи на партійну для країн Центрально-Східної Європи та, меншою мірою, – колишнього СРСР.
   Як результат дослідження запропоновано модель виборчої системи для проведення виборів у сучасній Україні, а саме: пропорційну модель за формулою Хейра із застосуванням регіональних закритих списків та 3-4-відсотковим електоральним бар’єром.
   Ключові слова: теорія раціонального вибору, культурно-модернізаційний підхід, виборча система, виборча формула, структура бюлетеня, мандатність виборчого округу, електоральний бар’єр, ступінь диспропорційності результатів виборів, ефективна кількість партій, електоральна мінливість.

Дешко Т. В. Взаимосвязь между избирательной системой и партийной структуризацией общества (на примере посткоммунистических стран и Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Институт политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины. – Киев, 2007.

   Данная работа фокусируется на опыте функционирования различных избирательных систем в 28 посткоммунистических странах (Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия и Черногория (как единое государство и по отдельности), Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония) в период с 1991 по 2006 гг.
   В работе сочетаются два классических подхода к проблематике избирательных систем – теории рационального выбора и культурной модернизации.
   В диссертации предлагается модель поиска оптимальной конфигурации избирательной системы для отдельной страны. Эта модель предполагает продвижение исследователя от общих закономерностей взаимодействия избирательной и партийной систем к статистическому анализу региональных тенденций и далее – потребностям отдельной страны.
   Предложены модифицированные варианты классических показателей анализа результатов выборов (модифицированный показатель изменчивости) для учета специфики региона, которая проявляется в динамичности партийной системы.
   В работе с применением количественных, статистических методов подтверждена справедливость закона и гипотезы М. Дюверже касательно влияния избирательной системы на партийную для стран Центрально-Восточной Европы и, в меньшей степени, – бывшего СССР. С этой целью автором построена модель исследования влияния элементов избирательной системы на результаты выборов и проведен статистический анализ корреляций между этими показателями. Установлено, что системное влияние не подтверждается в ряде стран – бывших республик СССР с неструктурированной политической системой и высоким уровнем персонификации политических процессов.
   В результате исследования предложена модель избирательной системы для Украины, а именно: пропорциональная модель с применением формулы Хейра с региональными закрытыми партийными списками при 3-4-процентном барьере.
   Ключевые слова: теория рационального выбора, культурно-модернизационный подход, избирательная система, избирательная формула, структура бюллетеня, мандатность избирательного округа, электоральный барьер, степень диспропорциональности результатов выборов, эффективное число партий, электоральная изменчивость.

Deshko T. V. Correlation between electoral systems and party systems (based on experience of postcommunist countries and Ukraine). – Manuscript.

Dissertation text for PhD (political science), 23.00.02 – political institutions and processes. Institute of political and ethnic studies named after I. Kuras, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The dissertation proposes a method of electoral system design for a particular country. The method is based on two key approaches to electoral systems (rational choice theory and cultural modernisation theory). Research moves from general interrelations between electoral and party systems to statistical analysis of regional trends and specific country needs.
   In the dissertation with the use of statistical methods the validity of Duverger’s law and hypothesis are confirmed for the region of Central and Eastern Europe and to a lesser extent for the former Soviet Union countries.
   An electoral system model was proposed for Ukrainian parliamentary elections: proportionality with the use of Hare quota, regional closed party lists, and 3-4 percent threshold.
   Key words: rational choice theory, cultural modernization approach, electoral system, electoral formula, ballot structure, district magnitude, electoral threshold, disproportionality index, effective number of parties, volatility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net