Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи

Анотації 

Гама Алі Кадер Макван. Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Інститут міжнародних відносин, Київ, 2007.

   В дисертації вперше в українській політичній науці досліджується вплив іракської кризи й процесу її врегулювання на курдську проблему. Автор розглядає курдську проблему як різновид етнополітичного конфлікту. В дисертації аналізується політика режиму С.Хусейна стосовно курдів в 1990-х рр. Досліджено концептуальні підходи основних політичних партій Іракського Курдистану до вирішення курдської проблеми в умовах процесу трансформації системи міжнародних відносин на Близькому та Середньому Сході; аналізується процес державотворення в Іраку після падіння режиму С.Хусейна та визначається позиція курдів з ключових проблем політичного врегулювання іракської кризи.
   Ще одним важливим об’єктом дослідження є політика США в Іраку та роль курдського чинника в процесі її формування та реалізації. Особлива увага зосереджена на дослідженні впливу іракської кризи на трансформацію системи міжнародних відносин на Близькому і Середньому Сході і, зокрема, на еволюцію позиції Ірану, Сирії та Туреччини з курдської проблеми. Запропоновано авторське бачення ймовірних сценаріїв розвитку ситуації в Іраку та виявлено в цьому контексті можливі шляхи вирішення курдської проблеми.
   Ключові слова: Ірак, Курдистан, Близький і Середній Схід, криза, конфлікт, курдська проблема, врегулювання, етнонаціональна модель держави, право народів на самовизначення.

Гамма Али Кадер Макван. Курдская проблема в контексте урегулирования иракского кризиса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений, Киев, 2007.

   В диссертации впервые в украинской политической науке исследуется влияние иракского кризиса и процесса его урегулирования на курдскую проблему. Автор рассматривает курдскую проблему как разновидность этнополитического конфликта. В диссертации анализируется политика режима С.Хусейна в отношении курдов в 1990-х гг. Исследованы концептуальные подходы основных политических партий Иракского Курдистана к решению курдской проблемы в условиях процесса трансформации системы международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке; анализируется процесс формирования государственного устройства в Ираке после падения режима С.Хусейна и определяется позиция курдов по ключевым проблемам политического урегулирования иракского кризиса.
   Еще одним важным объектом исследования является политика США в Ираке и роль курдского фактора в процессе ее формирования и реализации. Особое внимание сосредоточено на исследовании влияния иракского кризиса на трансформацию системы международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке и, в частности, на эволюцию позиции Ирана, Сирии и Турции по курдской проблеме. Предложено авторское видение вероятных сценариев развития ситуации в Ираку и выявлено в этом контексте возможные пути решения курдской проблемы.
   Ключевые слова: Ирак, Курдистан, Ближний и Средний Восток, кризис, конфликт, курдская проблема, урегулирование, этнонациональная модель государства, право народов на самоопределение.

Hama Ali Kader Makwan. Kurd problem in the context of the Iraq crisis settlement. – Manuscript.

Thesis for obtaining the Candidate's Degree of Political Sciences in the specialty 23.00.04 – political problems of the international systems and global development. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv, 2007.

   For the first time in the Ukrainian political science in this thesis there has been researched in which way the Iraq crisis and its settlement influence the Kurd problem. The main conceptual-theoretical approaches to the research of the interethnic conflicts and the methods of their settlement have been generalized as well as the level of the scientific development has been determined. The ethno-national state models which reflect the structure of the nations, ethnic groups and political power interaction have been classified as democratic, totalitarian and transitional. According to the latter a number of the ethno-strategies are of the mark.
   The author considers the Kurd problem as a kind of ethno-political conflict, the matter of which are the political institutions necessary for the realization of national interests as well as the territory as a space where the whole scale of the ethnic group power is spread.
   In the thesis the Saddam Hussein’s regime policy as for the Kurds in the 1990s is under the research and the particularities of this policy are stressed. It has been studied the Iraqi Kurdistan’s main political parties conceptual approaches to the Kurd problem reconciliation in the process of transformation of the International relations system in the Middle East. Also there have been marked that the course to create the wide autonomy in the framework of the new democratic federal Iraq declared by the Kurdistan Democratic Party and the Party of Free Kurdistan – is the most proper model for the implementation of the Kurds’  right to self-determination in Iraq. In the dissertation there is a thorough analyze of the state creation process in Iraq after the Saddam Hussein’s regime  downfall. The difficulties of this process are marked and the Kurds’ attitude to the key problems of the political reconciliation of the Iraq problem is also determined.
   Another object of the research is the USA policy in Iraq and the role of the Kurd factor in the process of its consideration and implementation. The author underlines that before the American troops invaded Iraq in 2003, the White House had treated the Kurds as a method to undermine Saddam Hussein’s regime and with this aim the US supported the Kurds’ parties course to create the real autonomy – while after the Saddam Hussein’s overthrow America treats them as an important part of the moderate block of the political parties that are able to stabilize the situation in Iraq. The author analyses the Western European states’ and Russia’s positions as for the Iraq problem reconciliation as well as he determines the particularities of their attitude to the Kurd problem.
   The precise attention is paid to the research of the Iraq problem influence on transformation of the International relations system in the Middle East and in particular the evolution of attitude of Iran, Syria and Turkey to the Kurd problem.
   There has been propose the author’s view of the scenarios of the situation development and determined in this context the possible ways to solve the Kurd problem.
   The key words: Iraq, Kurdistan, Middle East, crisis, conflict, Kurd problem, conflict settlement, ethno-national state model, rights of nations to self-determination.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net