Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства

Анотації 

Хорішко Л.С. Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2007.

   Дисертація є ґрунтовним дослідженням особливостей політичного успіху як закономірного результату системно-раціональної діяльності, що визначає кінцеву позицію суб’єкта в політичному просторі на основі підсумкової суспільної оцінки всіх політичних досягнень і поразок. У роботі розглянуто теоретико-методологічні засади та принципи вивчення даного явища, доведено його суперечність, що проявляється в розв’язанні конфлікту моралі та прагматизму. З’ясовано, що політична культура є індикатором виявлення можливостей функціонування політичного успіху в межах поля політики. В результаті дослідження виділені та проаналізовані фактори, критерії, види політичного успіху.
   В результаті дослідження виділено модель політичного успіху, що складається з трьох взаємопов’язаних елементів: 1) досягнення позиції політичними суб’єктами в межах політичного простору; 2) реалізація ними запланованих стратегій; 3) суспільне оцінювання отриманих результатів. Ефективність досягнення даної моделі залежить від наявності сутнісного взаємозв’язку між визначеними елементами.
   Ключові слова: парадигма, політичний успіх, політичний простір та час, політична відповідальність, мораль, прагматизм, суспільне оцінювання, політична культура.

Хоришко Л.С. Парадигма успеха в политической сфере современного общества. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, Киев, 2007.

   Диссертация представляет собой научное исследование парадигмы политического успеха как закономерного результата системно-рациональной деятельности, которая определяет окончательную позицию субъекта в политическом пространстве на основании итоговой общественной оценки всех политических достижений и неудач. В работе рассмотрены этапы генезиса политического успеха в философских направлениях и общественно-политических концепциях исторических периодов развития общества. В процессе исследования определена закономерность в понимании политического успеха, которая обуславливалась противостоянием моральных и прагматических тенденций, что спровоцировало появление исследований влияния психологических факторов (национальной, политической культуры, менталитета и т.д.) на политические явления и процессы.
   Обоснована методология исследования политического успеха. Использование парадигмального подхода в формировании модели политического успеха конкретизировалось применением диалектического, историологического, системного, синергетического, герменевтического, структурного, компаративистического методов научного исследования.
   В ходе исследования доказано противоречивость изучаемого явления на основе сравнительного анализа предметных полей политической науки и политической философии, которая обуславливается мерой активизации ценностно-моральных или прагматических предпосылок процесса достижения политического успеха. Разрешение конфликта возможно на основе применения основных принципов политической этики и морали, которые выступают наиболее общими понятиями в определении путей взаимодействия прагматических и моральных ценностей в процессе формирования политического успеха.
   Сущностными характеристиками политического успеха выступают свобода выбора, вера и воля в достижении цели, политическая ответственность за свою деятельность. Они были сформированы в эпоху модерна, но каждая культурно-историческая эпоха накладывала свой отпечаток на понимание сущности политического успеха. В процессе исследования доказано, что политическая культура представляет собой важный фактор продуцирования сущностных характеристик политического успеха, а также есть индикатором определения возможностей его функционирования в определённом поле политики.
   Автором выделены такие факторы политического успеха: экономические, личностные, политические, манипулятивные. Актуализация определённых факторов политического успеха зависит от пространственного уровня позиционирования, политической ситуации и обстоятельств, в которых действует политический субъект. Наиболее значимым критерием исследуемого явления есть политическая ответственность. Она определяет способность политического субъекта осознавать интересы и потребности общественно-политического развития страны, которая выражается в принятии эффективных решений. Пространственные аспекты политического успеха определяют такие его виды - локальный, национальный, глобальный, а временные аспекты характеризуют ситуативный, тактический, стратегический успех.
   На основе анализа пяти избирательных кампаний, автором определены основные тенденции структуризации политического пространства Украины, которые следует учитывать при формировании модели политического успеха. Применение синергетического подхода дало возможность выделить три этапа структурирования: формация, реформация, трансформация. Основные характеристики данных этапов осуществляют влияние на понимание политического успеха.
   В результате исследования выделена модель политического успеха, которая состоит из таких взаимосвязанных элементов: 1) достижение позиции политическими субъектами в политическом пространстве; 2) реализация ими поставленных стратегий; 3) общественное оценивание результатов. В основе формирования модели политического успеха лежит парадигмальный подход Т.Куна. Эффективность достижения этой модели зависит от наличия сущностной взаимосвязи между указанными элементами. Общество выступает центральным элементом в этой структуре, поскольку осуществляет оценивание деятельности политических субъектов, чем определяет их позицию в политическом пространстве. Отсутствие связи между элементами структуры политического успеха означает утрату ним оценочного критерия и превращение на процесс достижения власти ради собственных потребностей.
   Ключевые слова: парадигма, политический успех, политическое пространство и время, политическая ответственность, мораль, прагматизм, общественное оценивание, политическая культура.

Khorishko L.S. Success paradigm in the political sphere of modern society. – Manuscript.

The Dissertation for a degree of Candidate of Political Science on Speciality 23.00.03 – Political Culture and Ideology. – M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, 2007.

   The dissertation is the research of political success paradigm as logical result of system-rational activity that defines the final position of the subject in political field on the basis of summarized social evaluation of all political achievement and defeats. Theoretical-methodological bases and principles of studying this phenomenon are regarded, its controversy is proved, which is implied in moral vs. pragmatism conflict. The political culture was found out to be the indicator of defining possibilities for political success functioning within political field. Political success factors, criteria and types were defined and analyzed as the result of the research.
   In this research paradigm forms political success models. Political success model is considered to be triple structure consisting of three connected elements: success at aiming position by political subjects in political field their realization of planed strategies, social estimation of final results. The effectiveness of forgetting this model depends on existing connection between defined elements.
   Keywords: paradigm, political success, political field and time, political responsibility, morality, pragmatism, social estimation, political culture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Парадигма успіху в політичній сфері сучасного суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net