Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Геополітична експансія як державотворчий макропроцес
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геополітична експансія як державотворчий макропроцес

Анотації 

Кирик В.Л. Геополітична експансія як державотворчий макропроцес. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2007.

   Дисертація є першим у вітчизняній науковій думці дослідженням явища геополітичної експансії, її суб'єктів, ресурсів і форм здійснення у контексті забезпечення національно-державного розвитку. Виявлено, що геополітична експансія здійснюється у різних типах простору: фізичному, економічному, інформаційному, ідеологічному, кожен з яких вимагає застосування адекватних форм та інших засобів (ресурсів). Обґрунтовано, що убезпечення від геополітичної експансії є метою і пріоритетом національної безпеки. Пропонується побудувати таку систему забезпечення безпеки України, яка базувалася б не на суб'єктивних бажаннях, інтересах і цінностях, а на об'єктивній логіці розвитку суспільства, яка поєднувала б у собі як усвідомлення внутрішньої сутності безпеки особистості, суспільства і держави, так і на рівні геополітичного розуміння забезпечення національної безпеки.
   Ключові слова: геополітика, геополітичний простір, геостратегія, державотворчий макропроцес, територія, національний інтерес, національна безпека, політичний процес.

Кирик В.Л. Геополитическая экспансия как государственно-созидательный макропроцесс. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация является первым в отечественной научной мысли исследованием явления геополитической экспансии, ее субъектов, ресурсов и форм осуществления в контексте обеспечения национально-государственного развития. Предложено авторское определение “геополитической экспансии” как проникновения в геополитическое пространство других государств и закрепление в нем, расширение сфер влияния государства или группы государств.
   Проанализированы основные субъекты геополитической экспансии в начале ХХI века, которыми являются не только государства, но и негосударственные субъекты. Предложена классификация ресурсов (как средств геополитического контроля над пространством) по критерию соотношения природных и социальных компонентов. Выявлено возрастающее влияние неприродных ресурсов – ментальных (идеологических), культурных, научных, образовательных, демографических.
   Выявлено, что геополитическая экспансия осуществляется в разных типах пространства: физическом, экономическом, информационном, идеологическом, каждый из которых требует применения адекватных форм и других средств (ресурсов).
   Обосновано, что обезопаситься от геополитической экспансии является целью и приоритетом национальной безопасности. Предлагается построить такую систему обеспечения безопасности Украины, которая базировалась бы не на субъективных желаниях, интересах и ценностях, а на объективной логике развития общества, которая объединяла бы в себе как осознание внутренней сущности безопасности личности, общества и государства, так и на уровне геополитического понимания обеспечения национальной безопасности.
   Ключевые слова: геополитика, геополитическое пространство, геостратегия, государственно-созидательный макропроцесс, территория, национальный интерес, национальная безопасность, политический процесс.

V.Kyryk. Geopolitical expansion as statebuilding macroprocess. – Manuscript.

The dissertation for Ph.D. in Political Science, speciality 23.00.02 – Political institutes and processes. – Institute for state and law named after Koretskiy, NAN of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The dissertation is the first in domestic scientific thought study of geopolitical expansion, its subjects, resources and forms of realization in the context of statebuilding megaprocess. Geopolitical expansion is showed to be realized in different types of space: physical, economic, information, ideological, each of which demands application of adequate forms and different means (resources). National security provision is proved to be the aim and priority of geopolitical expansion. The following system of national security of Ukraine provision is proposed to be formed: it should be based not on subjective desires, interests and values, but on objective logic of social development that combines recognition of inner sense of security of a person, society and state as well as geopolitical comprehension of national security provision.
   Key words: geopolitics, geopolitical space, geostrategy, statebuilding megaprocess, territory, national interest, national security, political process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геополітична експансія як державотворчий макропроцес

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net