Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти

Анотації 

Марчак О.М. Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальнісю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2007.

   Проаналізовано практику демократичних транзитів “третьої хвилі”. Виявлено, що майже у всіх пострадянських країнах сформувалися гібридні політичні системи, що поєднають авторитарні й демократичні елементи.
   Уточнено поняття “глобальна демократична хвиля”. Подальший розвиток набуло поняття “демократичний транзит”. Обґрунтовано, що демократичні транзити ще не означають гарантованого переходу до демократії, і тим більше її консолідацію. Під “демократичним транзитом” розуміються поліморфні процеси переходу від одного суспільного і політичного стану до іншого, причому як кінцевий пункт зовсім не обов’язково і навіть рідко виступає демократія.
   Виявлено особливості посткомуністичних трансформацій: спроби одночасного досягнення політичної демократизації і переходу до ринкової економіки; необхідність демонтажу значної частини зношених виробничих потужностей заради модернізації і реструктуризації інших; відсутність, у більшості випадків, первісного пакту між реформаторами й консерваторами; виникнення етнонаціоналістичної реакції на комуністичний колапс; зародковий характер громадянського суспільства при аморфності зв’язків між його ізольованими протоелементами і державою та ін.
   Ключові слова: демократичний транзит, політична трансформація, політичний розвиток, посткомуністичний простір, моделі переходу транзитних суспільств, глобальний процес демократизації, глобальна демократична хвиля.

Марчак О.М. Демократический транзит в посткоммунистических cтранах: теоретико-методологические и прикладные аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. –Одесская национальная юридическая академия. - Одесса, 2007.

   Показано, что на ранних стадиях демократических транзитов большое значение имеют эндогенные факторы демократии и демократизации – выбор политическими акторами своих действий и системы взаимоотношений, оперативных подходов и институциональной стратегии.
   Проанализирована практика демократических транзитов “третьей волны” и выявлено, что обвалы недемократических режимов и попытки строительства новых (как правило, заимствованных) демократических институтов напрямую не связаны и тем более не предполагают в обязательном порядке наличия и массового распространения в переходном обществе каких-либо специфически демократических ценностей и ориентаций.
   Обосновано, что логика трансформации современных гибридных режимов отличается от логики трансформации “классических” посттоталитарных и поставторитарных стран. Выявлено, что почти во всех постсоветских странах сформировались гибридные политические системы, сочетающие авторитарные и демократические элементы.
   Особенностью демократического транзита в постсоветских странах является то, что в отличие от “класических” поставторитарных транзитов, здесь приходится решать проблему одновременности политических и экономических реформ. И хотя обе цели взаимосязаны – демократизация способствует продвижению к рынку, а рынок создает экономическую и социальную базу демократии, в то же время реализация этих двух задач создает взаимные преграды. Сравнительный анализ показывает, что для успешных демократических транзитов характерны в первую очередь последовательная политическая демократизация, создание и упрочение эффективных демократических институтов, системы социальных гарантий и посреднических институтов между государством и рынком.
   Анализ трансформационных процессов в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы показал парадоксальную ситуацию – с одной стороны, на первых этапах трансформационного процесса оптимальной может быть авторитарное государство, с другой стороны – полный переход к демократии не возможен без ликвидации авторитарных тенденций в государстве.
   Уточнено понятие “глобальная демократическая волна”, которое при всей своей условности в то же время определяет многообразные процессы общественно-политических трансформаций, происходящих в разных регионах мира и объединяемых как самими попытками перехода от недемократических форм правления к более демократическим, так и некоторыми общими факторами и обстоятельствами.
   Получило дальнейшее развитие понятие “демократический транзит”. Обосновано, что демократические транзиты как таковые не означают гарантированного перехода к демократии и тем более ее консолидацию. Однако такие процессы характеризуются влиянием следующих универсальных факторов, позволяющих рассматривать многообразные по своему характеру и результатам демократические транзиты как составные элементы нынешней глобальной демократической волны: нормативное отношение к демократии и массовая притягательность демократических идеалов, экономическая неэффективность и делегитимизация авторитаризма, экспериментирование на практике с демократическими институтами и процедурами, благоприятная для демократизации международная среда и др.
   Аргументирован тезис о том, что, когда сущность и направление содержание транзита не достаточно четко определено, можно говорить о многовариантности возможного его исхода. В этом смысле практически все варианты исхода транзита определяются сценариями выхода из неопределенности, а также характером устанавливаемых после выхода режимов. Показано, что неопределенность, будучи одной из основных сущностных характеристик демократического транзита, играет значительную роль в процессах перехода к демократии, обуславливая вариативность возможных путей политических реформ в транзитных странах.
   Выявлены особенности посткоммунистических трансформаций: попытки одновременного достижения политической демократизации и перехода к рыночной экономике; необходимость демонтажа значительной части устаревающих производственных мощностей ради модернизации и реструктуризации других; отсутствие, в большинстве случаев, первоначального пакта между реформаторами и консерваторами; возникновение этнонационалистической (т.е. сущностно недемократической) реакции на коммунистический коллапс; зачаточный характер гражданского общества при аморфности связей между его изолированными протоэлементами и государством и др.
   Ключевые слова: демократический транзит, политическая трансформация, политическое развитие, посткоммунистическое пространство, модели перехода транзитных обществ, глобальный процесс демократизации, глобальная демократическая волна.

Marchak O.M. The Democratic transit in countries of postcommunism: theorist-methdological and applied aspects. - Manuscript.

The Thesis on competition a teaching degrees of candidate of political sciences on professions 23.00.02 – political institutes and processes. – Оdessa national law academy. - Odessa, 2007.

   Рractice of democratic transits of “the third wave” is analized. In thesises is shown, that almost in all postsoviet countries are hybrid political systems which connect authoritative and democratic elements.
   The concept “a global democratic wave” is specified. Has received the further development concept “democratic transit”. It is proved, that democratic transits yet do not mean guaranteed transition to democracy and its consolidation. “Democratic transit” are understood as polymorphic processes of transition from one public and political state to another, and as end result completely not necessarily and even seldom are democracy.
   Features of postcommunistic transformations are revealed: attempts simultaneous achievement of political democratization and transition to market economy; necessity of dismantle of a significant part of one capacities for the sake of modernization and re-structuring others; absence, in most cases, the primary pact between reformers and conservatives; occurrence of ethnonationalist reaction to a communistic collapse; insufficiently advanced character civil society at amorphy of connections between its isolated elements and the state, etc.
   Key words: democratic transit, political transformation, political development, space of postcommunism, models of turning the transit societies, global process of democratization, global democratic wave.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net