Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій в Росії: перше президентство Володимира Путіна
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій в Росії: перше президентство Володимира Путіна

Анотації 

Наумов А.С. Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій в Росії: перше президентство Володимира Путіна – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2007.

   У дисертації досліджено вплив інституту глави держави на процес суспільно-політичної модернізації в Росії у контексті першого президентства В.Путіна. Як передумови становлення внутрішньополітичного курсу другого Президента РФ аналізуються політичний статус глави держави в Росії та ефективність модернізації, яка мала місце за часів Б.Єльцина. Вивчаються механізми та перші наслідки реалізації В.Путіним своїх президентських повноважень у сфері внутрішньої політики. Оцінюються вплив діяльності В.Путіна на трансформацію політичного режиму в Росії та ефективність його соціально-економічних і культурних реформ.
   Проведений аналіз першого президентства В.Путіна доводить вирішальність впливу глави держави на внутрішньополітичні трансформації в сучасній Росії, який має всі можливості для реалізації власного реформаторського курсу. Водночас виявлені тенденції становлення авторитаризму, зменшення прав суб’єктів РФ та незначна ефективність ліберальних соціально-економічних реформ В.Путіна.
   Ключові слова: інститут глави держави, Президент, внутрішньополітичні трансформації, політична модернізація, політичний режим, авторитаризм, реформа.

Наумов А.С. Институт главы государства как фактор внутриполитических трансформаций в России: первое президентство Владимира Путина - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Ровенский государственный гуманитарный университет. - Ровно, 2007.

   В диссертации осуществлено исследование влияния института главы государства на процесс модернизации в России в контексте первого президентства В.Путина. Автор исходит из того, что модернизация, проводимая первым Президентом РФ Б.Ельциным, не была завершена, а В.Путин имел свое видение ее целей и методов. Как факторы становления внутриполитического курса второго Президента РФ анализируются политический статус главы государства в России и социально-политическая ситуация в стране во время премьерства В.Путина.
   Автор дает характеристику механизмам и первым последствиям реализации В.Путиным своих президентских полномочий в сфере внутренней политики. Новый глава государства стабилизировал политическую и экономическую ситуацию в стране, что создавало благоприятные условия для общественно-политической модернизации российского общества. Убежденность в правильности курса на либерализацию социально-экономической жизни страны и начало глубокого реформирования всех сфер общества создает впечатление про продолжение модернизации в России. В то же время проведенный анализ трансформации политического режима в России в начале ХХI века обнаружил тенденции становления авторитарного режима личной власти Президента с одновременным усилением бюрократии, нарушением принципа деления государственной власти. Формально свободные выборы сохранили за страной демократический статус, но целенаправленный курс Кремля на ослабление политической оппозиции, установление контроля над избирательным процессом и деятельностью общественных организаций сделали российскую демократию “управляемой” со стороны государства. Автором также выявлены ограничения прав субъектов РФ, низкая эффективность социально-экономических реформ, усиление государственного влияния на образовательную и культурную сферы общественной жизни России, что не может способствовать ее демократизации.
   Проведенный анализ первого президентства В.Путина доказывает основательность влияния в России главы государства, который имеет все возможности для реализации собственного реформаторского курса, на внутриполитические трансформации. Более того, диссертант аргументирует свою точку зрения про усиление с приходом к власти В.Путина тенденций перехода республиканской формы правления в России от полупрезидентской к “суперпрезидентской”. Насколько жизнеспособными и перспективными окажутся внутриполитические трансформации, проведенные В.Путиным, зависит от эффективности созданной им “властной пирамиды”, социально-экономических реформ, что станет основой легитимности его политического режима.
   Ключевые слова: институт главы государства, Президент, внутриполитические трансформации, политическая модернизация, политический режим, авторитаризм, реформа.

Naumov A.S. The Institute of the Head of the State as the factor of internal political transformations in Russia: the first presidency of Volodimir Putin. - The manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Political Sciences („kandydat nauk”) on the speciality Political Institutes and Processes – 23.00.02. – The Rivne State Humanitarian University. - Rivne, 2007.

   The thesis makes a comprehensive study of the impact of the institute of the Head of the State on social-political transformations in the Russian Federation in context of V.Putin’s first presidency is accomplished. The political status of the President in Russia and the efficiency of B.Eltsin’s modernization as the preconditions of the becoming of internal political course of the second Russian President are analyzed. The author defines the mechanisms and consequences of realizing by the President V.Putin his powers in the field of domestic policy. The impact of Putin’s activities on the transformation of political regime in Russia as well as efficiency of his social-economic and cultural reform are estimated.
   The first V.Putin’s presidency demonstrates the decisive impact of the Head of the State, who has all the opportunities for realizing his own political course of reforms, on internal political transformations in modern Russia. In the same time the tendencies of becoming of authoritarian regime, decreasing of rights of Russian regions as well as insignificant effectiveness of V.Putin’s liberal social-economic reforms are defined.
   Key words: the institution of the Head of the State, the President, internal political transformations, political modernization, political regime, authoritarizm, a reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій в Росії: перше президентство Володимира Путіна

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!