Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту

Анотації 

Петрова І.В. Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту. – Рукопис (222 с.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження впливу зовнішньополітичних чинників на врегулювання Придністровського конфлікту. Виявлено причини та передумови його виникнення, простежено його еволюцію на всіх етапах перебігу.
   Доведено, що Придністровський конфлікт є ареною боротьби інтересів не тільки безпосередніх його учасників, а й таких міжнародних гравців, як Росія, Україна, Румунія, США, ЄС та ОБСЄ. Здійснено порівняльний аналіз політики цих акторів стосовно конфлікту. Визначено основні результати дипломатичної діяльності посередників щодо врегулювання етнополітичного конфлікту.
   Проаналізовано геополітичну структуру Чорноморського регіону, стабільності та безпеці якого загрожують існуючі на його теренах етнополітичні конфлікти. Визначено переваги та недоліки існуючих моделей врегулювання Придністровського конфлікту та запропонована власна концепція врегулювання.
   Здійснено прогностичний аналіз варіативності розвитку подій навколо Придністровського конфлікту. Запропоновано рекомендації щодо формування зовнішньополітичної стратегії України із врегулювання Придністровського конфлікту.
   Ключові слова: етнополітичний конфлікт, суб’єкти конфлікту, Придністровський конфлікт, зовнішньополітичні чинники, посередництво, врегулювання, Чорноморський регіон.

Петрова И.В. Внешнеполитические факторы урегулирования Приднестровского конфликта. – Рукопись (222 с.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. - Черновцы, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию влияния внешнеполитических факторов на процесс урегулирования Приднестровского конфликта. На основании изучения политико-экономических особенностей развития МССР в ХХ в. были выделены предпосылки и причины появления этнополитического конфликта. Среди них следует упомянуть этническую неоднородность населения Молдовы; политико-экономический кризис в обществе, обусловленный процессами распада СССР; неравномерность распределения социально-профессиональных ролей между этносами; недостаточную реализацию культурных потребностей молдавского населения; процессы "румынизации"; идеологическое противостояние приднестровской и молдавской элит, которые боролись за политические и экономические ресурсы; деструктивное влияние внешнеполитического фактора и т.д.
   В работе предложена авторская периодизация Приднестровского конфликта, выделены характерные черты каждого этапа. Так, на стадии появления конфликтной ситуации сформировался предмет конфликта и первичные субъекты (Молдова и ПМР). На стадии конфликтного взаимодействия произошла эскалация конфликта, и кристаллизировались вторичные его субъекты - Россия, Румыния и Украина. Фаза институциализации конфликта, или переговорный процесс, характеризуется поиском решения главного вопроса – определения статуса ПМР. Особенное значение на этом этапе приобретают усилия посредников по урегулированию Приднестровского конфликта.
   Доказано, что Приднестровский конфликт является ареной борьбы интересов не только непосредственных его участников, но и таких международных игроков, как Россия, Украина, Румыния, США, ЕС и ОБСЕ. Проанализировав геополитические интересы субъектов международной политики в Черноморском регионе в целом, и в зоне Приднестровского конфликта в частности, был сделан вывод, что этот конфликт и возможность влиять на процесс и результаты его урегулирования имеют ключевое значение для определения лидера Черноморского региона. Именно поэтому Приднестровское урегулирование теперь трансформируется из сугубо региональной проблемы в геополитическое противостояние, которое будет определять не только последующие пути развития ситуации в Молдове, но и будет формировать общий спектр внешних влияний в стратегически важном для Украины регионе.
   Рассмотрев преимущества и недостатки существующих моделей урегулирования Приднестровского конфликта, автор предлагает собственную концепцию, максимально учитывающую факторы внешней и внутриполитической конъюнктуры на сегодняшнем этапе развития приднестровско-молдавских отношений.
   На основании вышеупомянутых рассуждений осуществлен прогностический анализ развития событий вокруг Приднестровского конфликта и предложены рекомендации по формированию внешнеполитической стратегии Украины относительно его урегулирования.
   Ключевые слова: этнополитический конфликт, субъекты конфликта, Приднестровский конфликт, внешнеполитические факторы, посредничество, урегулирование, Черноморский регион.

Petrova I.V. External Factors of Conflict Settling in Transniestria. – Мanuscript (222 p.).

The Thesis for obtaining "Kandydat nauk" degree of Political Science on specialty 23.00.02 – the Political Institutions and Processes. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, 2006.

   The thesis deals with a complex research of external factors upon conflict management in Transniestriа region. The motives and presuppositions for its triggering are established on all stages of conflict development.
   It is claimed, that the conflict is the arena for competition for more than two of its immediate participants – but also for such international players as Russia, Ukraine, Romania, US, EU and the OSCE. The thesis contains a comparative analysis of these actors’ policies with concern to the conflict. Basic results of mediators’ diplomatic activities is established it regard to the keeping of the ethnic and political conflict.
   The thesis researches the geopolitical structure of the Black Sea region, the stability and security of which is endangered by existing ethnic and political conflicts. The thesis defines advantages and disadvantages of current models of conflict resolution. A new concept is put forward by the author with the concern to resolution, which counts internal and external factors of the conflict.
   The analysis is predicative including variations of event development around the Transniestriаn conflict. Also recommendations are made with respect to Ukraine’s foreign policy strategy within Transniestriаn conflict resolution.
   Key words: ethnopolitical conflict, subjects of conflict, Transniestrian conflict, external factors, mediation, settlement, Black Sea region.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net