Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми держави і права у творчій спадщині М.К. Михайловського і сучасність
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми держави і права у творчій спадщині М.К. Михайловського і сучасність

Анотації 

Левченков О.І. Проблеми держави і права у творчій спадщині М.К. Михайловського і сучасність. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Університет внутрішніх справ, Харків, 1998.

   У даній дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці зроблено спробу комплексного дослідження найбільш актуальних проблем держави та права в працях одного з видатних мислителів ХІХ ст. М.К. Михайловського. Зокрема, розглянуто питання походження, суті і функцій держави та права, взаємовідносин держави і особи, прав і свобод людини, їх гарантій, окремі положення кримінально-правової науки, поняття злочину і покарання. Державно-правові погляди М.К. Михайловського проаналізовано на фоні досягнень вітчизняної політико-правової думки ХІХ ст. і в тісному зв'язку з сучасністю.
   Ключові слова: держава, право, соціалістичне суспільство, особа, община, общинна власність, революція, злочин, покарання.

Левченков А.И. Проблемы государства и права в творческом наследии Н.К.Михайловского и современность. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. - теория и история государства и права; история политических и правовых учений, - Университет внутренних дел, Харьков, 1998.

   В данной диссертации впервые в отечественной юридической науке предпринята попытка комплексного исследования наиболее актуальных проблем государства и права в трудах одного из выдающихся мыслителей ХІХ века Н.К. Михайловского. В частности, рассмотрены вопросы происхождения, сущности и функций государства и права, взаимоотношения государства и личности, прав и свобод человека, их гарантий, отдельные положения уголовно-правовой науки, понятия преступления и наказания. Государственно-правовые взгляды Н.К. Михайловского проанализированы на фоне достижений отечественной политико-правовой мысли Х1Х века и в тесной связи с современностью.
   Ключевые слова: государство, право, социалистическое общество, личность, община, общинная собственность, революция, преступление, наказание.

Levchenkov A.I. The problems of state and law in creative legacy of Mikhaylovsky N.K. and modernity. - Typescript.

Thesis for a Candidate of Law’s degree by profession line 12.00.01- theory of state and law, history of political and legal doctrine. - University of Internal Affairs Kharkiv, 1998.

   In presented thesis first in the science of our country it was undertaken the attempt to do complex research of the most urgent problems in the field of state and law in the studies of one of the most outstanding thinkers of XIX th century Mikhaylovsky N.K. In particular it was observed the points of origin, essence and functions of state and law, relations between state and freedoms of person, their guarantees, some statements of criminal and law science, the concepts of crime and punishment. Materials of this study were given in close relation with modernity.
   Key words: state, law, social society, person, community, common property, revolution, crime, punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми держави і права у творчій спадщині М.К. Михайловського і сучасність

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net