Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим

Анотації 

Сомов М.В. Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. – Політичні інститути та процеси. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007.

   Дисертаційне дослідження присвячене науковій розробці й аналізові стану функціонування політичної комунікації в інформаційному просторі АР Крим.
   Досліджуються особливості функціонування політичної комунікації на інституціональному, технологічному, змістовному рівнях, а також процес ії модернізації. Аналізуються політико-комунікативні орієнтації жителів Криму, засобів масової інформації як каналів політичної комунікації.
   Здійснюється аналіз процесу інформатизації в АР Крим на прикладі освоєння інформаційних технологій молодим поколінням, розвиток інтернетизації та домашньої комп'ютеризації, а також політико-комунікативний сегмент кримських користувачів мережі Інтернет. Запропоновано рекомендації органам державної влади у вигляді стратегії переходу Криму до інформаційного суспільства.
   Ключові слова: політична комунікація, інформаційний простір, інформаційне суспільство, сучасні інформаційні технології, інформатизація, Автономна Республіка Крим.

Cомов М.В. Политическая коммуникация в информационном пространстве Автономной Республики Крым. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02. – Политические институты и процессы. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007.

   Диссертационное исследование посвящено научной разработке и анализу состояния политической коммуникации в информационном пространстве АР Крым.
   Исследуются особенности функционирования политической коммуникации в рамках политической системы Украины, между региональной политической системой и крымским социумом на пути к информационному обществу.
   В работе проанализировано состояние изучения политической коммуникации в Украине и в мире, систематизированы модели политической коммуникации, выработаны критерии для их классификации, а также критерии анализа информационного общества в стране. Исследован уровень информатизации в автономии, классифицировано и проанализировано информационное законодательство Украины, а также проведен анализ развития системы электронного правления в различных странах мира и в Украине.
   Рассматривается динамика развития регулирования политико-коммуникативных взаимоотношений между органами государственной власти Украины и АРК. Выделяются этапы в эволюции таких взаимоотношений и делаются выводы, относительно сущности политической коммуникации между органами власти Украины и Автономной Республики Крым. Исследованы процессы, характеризующие политическую коммуникацию со стороны населения автономии, касающиеся вопросов взаимодействия политической системы и общества.
   В работе исследуется структура и рынок средств коммуникации, функционирующих в информационном пространстве автономии, динамика, тенденции их развития. Указывается, что СМИ как канал политической коммуникации должны иметь возможность влиять на органы власти и общественные организации с целью недопущения ограничения одного из главнейших прав - право на свободный и беспрепятственный поиск, получения и распространение информации.
   Осуществляется анализ процесса информатизации в АР Крым на примере освоения информационных технологий молодым поколением, развитии интернетизации и домашней компьютеризации. Исследованы предпосылки перехода АР Крым к информационному обществу, в виде стратегии движения Крыма к информационному обществу.
   Ключевые слова: политическая коммуникация, информационное пространство, информационное общество, современные информационные технологии, информатизация, Автономная Республика Крым.

Somov M.V. The political communications in information space of Autonomous Republic Crimea. - Manuscript.

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of the political sciences on a speciality 23.00.02. - Political institutes and processes. – The Tavricheskiy national V.I. Vernadskiy university. - Simferopol, 2007.

   The dissertation study is devoted to scientific development and the analysis of the functioning of political communication in information space of AR Crimea.
   The peculiarities of functioning of political communication are investigated on the institutional, technological, substantial levels, as well as the process of modernization of political communication. The political-communicational orientations of Crimean residents and of mass media as channels of political communication are analyzed.
   The analysis of the process of informatization in ARC is realized on the example of mastering of information technologies by young generation, development of the Internetization and home computerization. The politics-communicational segment of the Crimean Internet-users is also analyzed. The recommendations to the state power are proposed in the form of strategy of transition of the Crimea to the information society.
   Кеу words: political communication, information space, information society, modern information technologies, informatization, Autonomous Republic Crimea.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net