Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики

Анотації 

Свентицька О.В. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура і ідеологія. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

   Дисертаційну роботу присвячено дослідженню феномена тероризму з урахуванням його інформаційного складника, визначенню характеру взаємозв’язків між засобами масової інформації та проявами тероризму в умовах культурної та інформаційної глобалізації.
   У дисертації аналізується можливість використання терористами традиційних і новітніх ЗМІ, досліджуються особливості впливу на громадську думку матеріалів мас-медіа з терористичної тематики. Чималу увагу приділяється визначенню загальних засад політико-правового та морально-етичного регулювання ЗМІ в контексті боротьби з тероризмом.
   Акцентується на необхідності комплексного підходу до проблеми профілактики тероризму, що об’єднує заходи культурного, інформаційного, політичного, соціального і правового характеру. Запропоновано рекомендації щодо політико-правової та інформаційної протидії тероризму.
   Ключові слова: тероризм, культурна та інформаційна глобалізація, неоліберальна концепція, засоби масової інформації, громадська думка, регулювання ЗМІ.

Свентицкая О.В. Информационный терроризм как феномен современной международной политики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2007.

   Диссертационная работа посвящена комплексному анализу феномена терроризма с учетом его информационной составляющей, определению характера взаимосвязи между средствами массовой информации и проявлениями терроризма в условиях культурной и информационной глобализации, изучению особенностей воздействия на общественное мнение материалов масс-медиа по террористической тематике.
   Диссертация базируется на обобщении теоретико-методологических разработок зарубежных и отечественных специалистов в области проблемы терроризма и экстремизма, международной коммуникации и глобальных информационных процессов, неолиберальной концепции глобализации, на теоретико-концептуальном и эмпирическом подходах к исследованию социально-политических процессов. Работа также содержит ряд рекомендаций относительно политико-правового и информационного противодействия терроризму.
   В работе рассматривается вопрос разграничения термина “терроризм” от понятий синонимичного ряда (“террор”, “терроризирование”) с акцентом на политической мотивации действий террористов при определении данного феномена. Выявляются особенности терроризма в современных условиях: превращение последнего в инструмент политического воздействия на динамику международных процессов, активное использование инструментария масс-медиа и новейших информационно-коммуникативных технологий, стремление к управлению информационными потоками, публичность применения насилия, информационно-психологическое давление на население, манипулирование общественным мнением в условиях создания соответствующего эмоционального климата.
   Особое внимание уделено социокультурным и общецивилизационным факторам, которые влияют на характер современного терроризма: наблюдаемый конфликт в сфере взаимоотношения между цивилизациями, навязывание традиционным обществам неолиберальной парадигмы политического и культурного переустройства мира, кризис духовно-ценностных установок постмодернистской культуры. Формирование информационного общества на современном этапе мирового развития и повышение роли средств массовой информации в контексте этого процесса являются основными предпосылками медиатизации терроризма. Данная тенденция, как отображено в работе, является определяющей в эволюции исследуемого феномена. Отдельно рассматривается проблематика глобальных информационных процессов.
   В работе показаны возможности использования террористами традиционных и новейших средств массовой информации. Сегодня влияние прессы, радио, телевидения, Интернет на общественную мораль является определяющим. Данное положение подтверждается рядом исследований изменений оценочных суждений респондентов по вопросам терроризма после ознакомления с материалами СМИ.
   В диссертационном исследовании отображены основные положения нормативно-правового и морально-этического регулирования деятельности средств массовой информации в контексте борьбы с терроризмом. На примере ряда стран (Великобритания, Испания, ФРГ и др.) рассмотрена проблема ограничения свободы масс-медиа в целях предотвращения угрозы терроризма и нейтрализации последствий террористических актов. Учитывая угрозу возникновения очагов терроризма в Украине, подчеркивается важность взаимодействия государственных силовых структур с гражданским обществом и средствами массовой информации в целях противодействия пропаганде насилия и экстремизма.
   Акцентируется внимание на необходимости использования комплексного подхода при предотвращении актов терроризма, объединяющего меры культурного, информационного политического, социального, правового характера.
   Ключевые слова: терроризм, культурная и информационная глобализация, неолиберальная концепция, средства массовой информации, общественное мнение, регулирование СМИ.

Sventytska O.V. Informational terrorism as phenomenon of modern international policy. – Manuscript.

Thesis for the degree in political sciences on the specialty 23.00.03. – political culture and ideology. – Institute of journalism of Kiev National University of Taras Shevchenko – Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to the studying of the phenomenon of terrorism taking into consideration its informational component, to the determination of interdependence between mass media and the displays of terrorism in the conditions of cultural and informative globalization.
   The possibilities of using of traditional and modern mass media by terrorists are analyzed in the thesis. The specialties of influencing on public opinion of terrorist subjects materials of mass-media are explored. The definition of the general principles of the political and ethical regulation of mass media in the context of fighting against terrorism is focused attention.
   Тhe necessity of complex approach to the problem of the terrorism preventive measures in cultural, informative, political, social and legal fields is accented. The recommendations about political and information counteraction of terrorism are offered.
   Key words: terrorism, cultural and informational globalization, new liberal conception, mass media, public opinion, regulation of mass media.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net