Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення

Анотації 

Сергієнко Т.І. Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення. – Рукопис (200 стор.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено проблемі внутрішньополітичної інтеграції сучасного українського суспільства в контексті державотворення. На основі дослідження сучасних західних теорій і застосування вітчизняних досягнень сформований понятійно-категоріальний апарат інтеграційного процесу як ефективного засобу дослідження особливостей сучасного українського державотворення.
   Розглядаються історико-культурні, господарсько-правові фактори дезінтеграції та інтеграції українського соціуму. Визначено основні напрямки формування національної та етнічної ідентичностей в процесі внутрішньополітичної інтеграції українського суспільства. Виявлено роль політичної свідомості та культури в інтеграції суспільства. На основі аналізу сформульовано рекомендації щодо внутрішньополітичної інтеграції сучасного суспільства які слід покласти в основу українського державотворення.
   Ключові слова: інтеграція, дезінтеграція, внутрішньополітична інтеграція, консолідація, єдність, об’єднання, державотворення, нація, етнос, ідентифікація, політична нація, національна ідея, політичні інститути, політичні процеси.

Сергиенко Т.И. Внутриполитическая интеграция современного украинского общества в контексте создания государства. – Рукопись (200 стр.).

Диссертация на соискание ученной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме внутриполитической интеграции современного украинского общества в контексте создания государствоведения. На основе исследования современных западных теорий и применения отечественных достижений сформирован понятийно-категориальный аппарат интеграционного процесса как эффективного средства исследования особенностей современного украинского создания государства.
   Рассматриваются историко-культурные, хозяйственно-правовые факторы дезинтеграции и интеграции украинского социума. Определены основные направления формирования национальной и этнической идентичности в процессе внутриполитической интеграции украинского общества. Выявлена роль политического сознания и культуры в интеграции общества. На основе анализа сформулированы рекомендации относительно внутриполитической интеграции современного общества, которые следует использовать в основе украинского государствоведения.
   Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, внутриполитическая интеграция, консолидация, единство, объединение, государствоведение, нация, этнос, идентификация, политическая нация, национальная идея, политические институты, политические процессы.

Serhiyenko Т.І. Of home policy integration of modern Ukrainian society in the context of creation of the state. – Manuscript (2007p.)

Thesis for a candidate degree in political sciences (specialty 23.00.02 – institutes and processes). Institute of State and Law of the name of V.M. Koretsky, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to the problem of home policy integration of modern Ukrainian society in the context of creation of the state. On the basis of investigation of modern western theories and application of domestic achievements the formed concept-category vehicle of integration process as effective mean of research of features of modern Ukrainian creation of the state.
   The historical-cultural, economical, political-juridical factors of disintegration and integration of Ukrainian sotsyuma are examined. The author defines the basic directions of forming of national and ethnic identity in the process of home policy integration of Ukrainian society are certain. The role of political consciousness and culture in integration of society is exposed. On the basis of formulated recommendations are formulated in relation to of home policy integration of modern society and fixed in basis of Ukrainian creation of the state.
   Keywords: integration, disintegration, of home policy integration, consolidation, unity, nation, ethnos, authentication, political nation, national idea, political institutes, political processes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net