Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія і сучасний розвиток
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія і сучасний розвиток

Анотації 

Семигіна Т.В. Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія і сучасний розвиток. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ, 2007.

   У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз формування соціальної політики як галузі державної політики та підходів до типологізації соціальній політики у сучасній політичний науці. Проведено історико-порівняльний аналіз державної соціальної політики низки економічно розвинутих країн (Великобританія, Німеччина, Швеція, США, Бразилія, Японія, Нова Зеландія), які належать до ліберальних, корпоративістських і соціал-демократичних моделей. Виявлено спільні тенденції змін, зокрема, посилення орієнтації на роботу в громаді, впровадження ринкових відносин у соціальне страхування, зменшення ролі профспілок у регулюванні питань ринку праці, зростанні державної підтримки системи освіти та професійного навчання й перенавчання. Разом із тим обґрунтовано, що моделі соціальної політики зберігають значну частину властивих їм історичних рис, інструментів розв’язання соціальних проблем та джерел фінансування соціальних програм.
   Ключові слова: соціальна політика, модель соціальної політики, порівняльний аналіз політики, глобалізація, соціальні програми, реформи соціальної сфери, неолібералізм, “Третій шлях”, орієнтація на громади.

Семыгина Т.В. Модели социальной политики экономически развитых стран: история и современное развитие. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Киев, 2007.

   В диссертационном исследовании осуществлен анализ формирования социальной политики как сферы государственной политики на разных этапах развития общества. Среди основных подходов, определяющих роль государства в социальном обеспечении граждан, выделены: теологический, общественной благотворительности, правовой, социально-административный.
   Практическая реализация социальной политики предшествует ее теоретическому оформлению, что и объясняет наличие в политической науке разных взглядов на сущность социальной политики, оценивание ее внедрения и результатов, моделей и вариантов реализации. На основании обобщающего обзора истории развития идей и эволюции форм общественной поддержки от античности до современности определяется теоретическая сущность социальной политики. Выделено два ключевых течения, обуславливающие ценности и способ реализации социальных программ: либерализм и коммунализм, сосуществовавшие на всех этапах становления социальной политики как сферы государственной политики и междисциплинарного научного знания и представляющие разное идеологическое обоснование для стратегий социальной защиты населения.
   В работе исследованы современные научные представления о функциях и задачах социальной политики, концепте “модель социальной политики”, типологизации моделей социальной политики, подходы и методы сравнительного анализа политики. Проанализированы классификации социальной политики, предложенные Р. Титмусом (1974), Г. Эспинг-Андерсеном (1980), Р. Мишрой (1981), В. Джорджем и Р. Уилдингом (1985), Ф. Уильямс (1989), У. Лоренцем (1991) и др., а также влияние глобализационных процессов и других факторов на национальные модели социальной политики.
   Проведен историко-сравнительный анализ государственной социальной политики ряда стран (Великобритания, Германия, Швеция, США, Бразилия, Япония, Новая Зеландия), представляющих либеральные, корпоративные и социал-демократические модели политики. В качестве предмета исследования взяты модели социальной политики как условные характеристики, дающие представления о ценностях такой политики в конкретной стране, ее целях, задачах, инструментах и формах реализации, взаимосвязи с экономическими, демографическими, политическими и другими факторами.
   Выявлены тенденции изменений традиционных моделей социальной политики, в частности, усиление ориентации на работу в сообществе, внедрение рыночных отношений в социальное страхования, уменьшение роли профсоюзов в регулировании вопросов рынка труда, увеличение государственной поддержки системы образования, профессионального обучения и переобучения. Вместе с тем на обширном эмпирическом материале обосновывается, что модели социальной политики сохраняют значительную часть присущих им исторических, системообразующих черт, инструментов решения социальных проблем и источников финансирования социальных программ. При этом важным фактором, влияющим на изменение социальных программ, выступает демографическая структура населения. В странах, где происходит старение нации, пересмотру подвергаются солидарные схемы социального страхования, привлечение людей пожилого возраста к рынку труда; в странах, где значительная часть населения не достигает возраста 15 лет, доминируют программы поддержки материнства и детства. Изменения в моделях социальной политики определенным образом связаны и с деятельностью международных организаций, стремящихся к гармонизации социальных программ разных стран, в частности базовых программ социального обеспечения. Проведенный анализ показал, что на глобальном уровне не нашел широкого развития неолиберальный поворот в политике, непосредственно повлиявший на социальную политику, поскольку в рамках этого подхода практическими шагами стали сокращение государственных затрат на социальные программы и развитие идей конкуренции в социальной сфере. Вместе с тем нашли поддержку идеи “Третьего пути”, в соответствии с которым государство рассматривается как сила, защищающая эффективные сообщества и волонтерские организации, стимулируя их к решению существующих социальных проблем. Эта теоретическая платформа становится концептуальной основой для формирования социальной политики многих экономически развитых стран. Она созвучна идеям “постмодернизации”, провозглашающим расширение индивидуальной свободы человека и создания для него возможности выбора, в том числе и в социальной сфере.
   Ключевые слова: социальная политика, модель социальной политики, сравнительный анализ политики, глобализация, социальные программы, реформы социальной сферы, неолиберализм, “Третий путь”, ориентация на общины.

Semigina T.V. The Social Policy Models in the Economically Developed Countries: History and Current Development. - Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate in Political Sciences at the specialty 23.00.01 –Theory and History of Political Science. M.P. Dragomanov’s National Pedagogic University, Kyiv, 2007.

   The thesis research was aimed at analysis of the establishment of social policy as a part of public policy and classifications of social policy in modern political science. Social policy of such countries as United Kingdom, Germany, Sweden, United States of America, Brazil, Japan, New Zealand that represent liberal, corporative and social-democratic models was examined during the study. Among the main trends that were determined by study are: introducing the community approach to the social services’ provision; involving of non-governmental and private organizations to the social services’ provision; implementing market approach to social insurance programs; introducing private pension schemes; strengthening of means-tested approach to welfare programs that substitute the solidaristic one; diminishing the trade unions’ role in the labor regulation issues; increasing investments into education and turning the nature of labor to ‘knowledge-based’ and flexible. At the same time the industrialized countries preserve main features of the national models of welfare, social policy tools and sources for social policy financing.
   Key words: social policy, social policy model, comparative policy analysis, globalization, social programs, social reforms, neoliberalisation, “Third Way”, stress on communities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделі соціальної політики економічно розвинутих країн: історія і сучасний розвиток

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net