Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект)
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект)

Анотації 

Вінникова Н.А. Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2007 р.

   Дисертаційне дослідження присвячене аналізу концептуальних основ та інституційних механізмів формування і реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу. Розширення та очікуване структурне реформування ЄС супроводжується динамічними змінами його статусу на світовій політичній арені, при недостатній вивченості й теоретичній обґрунтованості цього процесу з позицій стану і ролі інституційних механізмів.
   Проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на формування зовнішньої політики Євросоюзу з наданням оцінки ролі головних інститутів ЄС і окремих держав-членів у цьому процесі. У фокусі аналізу – інституційний формат зовнішньополітичної діяльності ЄС з урахуванням трьох його складових: зовнішніх відносин (комунітарних політик держав-членів), Спільної зовнішньої політики і політики безпеки, Європейської політики сусідства. Остання за умови її успішного впровадження та з урахуванням структурних змін, що передбачає Конституційний Договір Європи, може слугувати основою для формування єдиного інституційного каркасу зовнішньої політики ЄС.
   Ключові слова: Європейський Союз, зовнішня політика, інституційний механізм, Спільна зовнішня політика і політика безпеки (СЗПБ), Європейська політика сусідства (ЄПС), держави-члени ЄС, інтеграційні процеси.

Винникова Н. А. Институциональное измерение внешней политики Европейского Союза (политологический аспект) – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, 2007 г.

   Диссертационная работа посвящена анализу концептуальных основ и институциональных механизмов формирования и реализации внешней политики Европейского Союза. Актуальность и проблематичность этого вопроса предопределяется масштабностью текущей фазы расширения и ожидаемого структурного реформирования ЕС, которое сопровождается динамичными изменениями его статуса на мировой политической арене при недостаточной изученности и теоретической обоснованности этого процесса с позиций роли в нём институциональных механизмов.
   Особенность исследовательского подхода заключается в анализе институционального формата внешнеполитической деятельности ЕС с учётом трёх её компонентов: внешних отношений (комунитарных политик государств-членов), Общей внешней политики и политики безопасности (двух измерений, которые традиционно изучают исследователи), а также Европейской политики соседства. Последняя при условиях ее успешного внедрения и с учетом структурных изменений, предусмотренных в Конституционном Договоре Европы, может служить основой для формирования единого институционального каркаса внешней политики ЕС.
   В качестве теоретико-методологической основы исследования избран подход к определению ЕС с позиций “школы нового управления” как многоуровневой системы, с использованием принципов системного, неоинституционального и структурно-функционального подходов. Для оценки использования тех или иных институциональных механизмов реализации внешней политики ЕС предложен метод множественных сценариев.
   В диссертации выявлено влияние внешних и внутренних факторов на формирование внешней политики Евросоюза с предоставлением оценки роли главных институтов ЕС и отдельных государств-членов в этом процессе. Среди факторов, препятствующих формированию консолидированной внешнеполитической деятельности Европейского Союза, выделены следующие: разнонаправленность внешнеполитических приоритетов государств-членов ЕС и внешнеполитическая стратегия США, ориентированная на ослабление Евросоюза как потенциального конкурента на международной арене.
   Ключевой особенностью ЕС как субъекта международных отношений являются интеграционные механизмы ведения внешнеполитической деятельности, в частности по отношению к странам-соседям. Исследование показало, что наиболее проблемными аспектами развития политики соседства является доминирование регионального подхода в реализации Европейской политики соседства на фоне усиления дифференциации государств-соседей в соответствии с их евроинтеграционным потенциалом.
   В работе проведён анализ опыта функционирования форм сотрудничества Европейского Союза со странами, граничащими с ЕС: программы Инициативы Северного измерения (Европейской Экономической Зоны) и Барселонского процесса (государства Средиземноморья), элементы моделей которых могут быть применены в ходе формирования внешнеполитических стратегий к странам-соседям из Восточной Европы.
   Отношения Европейский Союз – Украина рассмотрены в рамках каждого из основных институциональных измерений Европейской политики соседства (ЕПС): политическом/экономическом/безопасности. Проанализированы сценарии развития отношений Украинского государства и Европейского Союза в рамках ЕПС, среди которых наиболее адекватным нынешней ситуации и в краткосрочной перспективе представляется построение взаимодействия на принципах партнёрства с активизацией инициатив с украинской стороны.
   Ключевые слова: Европейский Союз, внешняя политика, институциональный механизм, Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ), Европейская политика соседства (ЕПС), государства-члены ЕС, интеграционные процессы.

Vinnykova N.A. The Institutional Dimension of the European Union’s Foreign Policy (Politology Aspect) – Manuscript.

Thesis for Candidate’s Degree in Politics, speciality 23.00.02. – Political Institutions and Processes. – Kharkiv V.N. Karazin National University, Kharkiv, 2007.

   The presented thesis is devoted to the analysis of conceptual background and institutional mechanisms of formation and execution of the European Union’s foreign policy. Actuality and problematic nature of this question is determined by the scale of the EU’s recent enlargement and expected structural reformation, that is accompanied by the dynamic changes of its status on a world political arena. However, that process is studied insufficiently and lacks theoretical basis regarding the eminence and role of its institutional mechanisms.
   One of the major tasks solved in the dissertation comprised the analysis of external and internal factors influencing the formation of the EU foreign policy, with assessment of the role of the basic EU institutions and member-states in this process. The distinctive novelty of author’s research approach was that the analysis of institutional format of the EU foreign policy included two traditionally studied dimensions – external relations (foreign policies of the member-states) and Common Foreign and Security Policy, but also the third dimension was added, which was the European Neighbourhood Policy Considering structural changes foreseen by the Treaty establishing the Constituion for Europe, the successful implementation of the latter may provide a firm basis for creating the coherent institutional framework of the EU foreign policy.
   Keywords: the European Union, foreign policy, institutional mechanism, Common Foreign and Security Policy (CFSP), European Neighbourhood Policy (ENP), EU member-states, integration processes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!