Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку

Анотації 

Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. Спеціальність – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Львівський національний університет імені Івана Франка.

   Дисертація присвячена проблемі становлення, функціонування та перспективам розвитку громадянського суспільства в Україні на рубежі ХХ і ХХІ століть. Унаслідок дослідження уточнено поняття „громадянського суспільства”, його структура, історично-культурні корені, соціально-економічні, політичні та соціокультурні передумови модернізації.
   У роботі здійснено ґрунтовний методологічний аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження громадянського суспільства. Дисертант спирається на потужний масив першоджерел зарубіжних і сучасних дослідників, узагальнює досвід розбудови інститутів держави і громадянського суспільства України в останні шістдесят років. Важливим є внесок в розробку таких актуальних у теоретичному і прикладному аспектах проблем, як різновекторні напрями реформування політичної системи і процесів становлення інститутів громадянського суспільства в Україні; міра збігу (або гармонії) інтересів соціально-правової держави і громадянського суспільства; характеристика таких інститутів громадянського суспільства, як соціальне партнерство, місцеве самоврядування, неурядові організації, засоби масової інформації, сім’я, релігійні конфесії. Значне місце займає аналіз гуманітарної, освітньої і наукової політики держави та громадянського суспільства, ролі інформаційних технологій у процесі розвитку громадянського суспільства.
   Визначені політична, морально-виховна і просвітницька функції громадянського суспільства, параметри взаємодії громадянського суспільства з державою, місце та роль українського громадянського суспільства в системі міжнародних відносин. Здійснено науковий прогноз розвитку громадянського суспільства в Україні в період докорінних соціальних трансформацій і модернізацій.
   Ключові слова: громадянське суспільство, політичні партії, громадські організації, держава, суспільні групи лобіювання та тиску, громадянське самоврядування, народна дипломатія.

Чувардинский О.Г. Гражданское общество в Украине: становление, функционирование, перспективы развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. Специальность – 23.00.02 – политические институты и процессы. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

   Диссертация посвящена проблеме становления, функционирования и перспективам развития гражданского общества в Украине на рубеже ХХ и ХХІ столетий. В результате исследования уточнено понятие „гражданского общества”, его структура, исторически-культурные корни, социально-экономические, политические и социокультурные предпосылки модернизации. Значительное внимание в работе уделяется традициям функционирования политических институтов государства и институтов гражданского общества в Украине.
   В работе осуществлен основательный методологический анализ категориально-понятийного аппарата исследования гражданского общества, широко используется конкретно-исторический и системный подходы в рассмотрении его исторического генезиса в Украине. Диссертант опирается на огромный массив первоисточников зарубежных и украинских исследователей, обобщает опыт строительства институтов государства и гражданского общества Украины за последние шестьдесят лет. Важным является вклад в разработку таких актуальных в теоретическом и прикладном аспектах проблем, как разновекторные направления реформирования политической системы и процессов становления институтов гражданского общества в Украине; мера совпадения (или гармонии) интересов социально-правового государства и гражданского общества; характеристика таких институтов гражданского общества, как социальное партнерство, местное самоуправление, неправительственные организации, средства массовой информации, семья, религиозные конфессии. Значительное место занимает анализ гуманитарной, образовательной и научной политики государства и гражданского общества, роли информационных технологий в процессе развития гражданского общества.
   Определены политическая, морально-воспитательная и просветительская функции гражданского общества, параметры взаимодействия гражданского общества с государством, место и роль гражданского общества в системе международных отношений. Осуществлен научный прогноз развития гражданского общества в Украине в период кардинальных трансформаций и модернизаций.
   Ключевые слова: гражданское общество, политические партии, общественные организации, государство, группы лоббирования и нажима, гражданское самоуправление, народная дипломатия.

Chuvardynskyi O. G. Civil society in Ukraine: formation, functioning, prospects of development. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of political sciences. The speciality – 23.00.02 – political institutes and processes. – National university of Lvov of a name of Ivan Franko.

   The dissertation is devoted to a problem of formation, functioning and prospects of development of a civil society in Ukraine on boundary XX and ХХІ centuries. As a result of research is specified the concept of " a civil society ”, its structure, historically-cultural roots, social and economic, political and cultural preconditions of modernization. The significant attention in work is given to traditions of functioning of political institutes of the state and institutes of a civil society in Ukraine. 
   Valid methodological analysis of the categorial -conceptual device of research of a civil society is carried out in this work, widely used concrete-historical and system approaches in consideration of its historical genesis in Ukraine. The author of dissertation rests on a huge file of primary sources of foreign and Ukrainian researchers, generalizes experience of construction of institutes of the state and a civil society of Ukraine for last sixty years. The contribution to development such actual in theoretical and applied aspects of problems as multivectorial directions of reforming of political system and processes of formation of institutes of a civil society in Ukraine; a measure of concurrence (or harmonies) interests socially-lawful state and a civil society; the characteristic of such institutes of a civil society, as social partnership, local self-management, the nongovernmental organizations, mass media, family, religious faiths is so important. The significant place occupies the analysis of humanitarian, educational and scientific policy of the state and a civil society, parts of information technologies during development of a civil society.
   Political, morally-educational and teaching functions of a civil society, parameters of interaction of a civil society with the state, place and a part of a civil society in system of international relations are specified. The scientific forecast of progress of a civil society in Ukraine during cardinal transformations and modernizations is realized.
   Key words: civil society, political parties, public organizations, the state, groups of lobbying and pressing, civil self-management, national diplomacy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net