Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

 Анотації

Куниця Т. Ю. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено актуальній проблемі теорії і методики виховання – вихованню відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів. Здійснено аналіз досліджуваної проблеми з позиції педагогіки, на основі чого уточнено сутність, розкрито структуру і зміст поняття ”відповідальна поведінка підлітка” та шляхи її виховання, розроблено критерії і показники вихованості відповідальної поведінки, з’ясовано її рівні й особливості прояву, складено психолого-педагогічні характеристики визначених рівнів; обґрунтовано педагогічні умови і розроблено методику виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів на основі когнітивного, емоційно-ціннісного, мотиваційного та практичного компонентів і використання методів активізації виховного процесу: діалогової взаємодії, дискусії, моделювання і реального „проживання” ситуацій морального вибору, самоаналізу, особистісно-орієнтованого підходу у доборі завдань і доручень, включення підлітків у активну громадську (суспільно-корисну) роботу в школі. Визначено гендерні особливості та мотивацію до виховання відповідальної поведінки в учнів старшого підліткового віку.
   Доведено, що ефективність виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8 класів підвищується за умов: усвідомлення підлітками сутності й змісту відповідальності та відповідальної поведінки особистості; розвитку мотивації до вироблення власної відповідальної поведінки; ціннісного ставлення до себе, інших та предметного світу; набуття досвіду відповідальної поведінки.
   Основні положення розробленої методики виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів впроваджено у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів.
   Ключові слова: виховання, відповідальність, поведінка, відповідальна поведінка, старші підлітки, загальноосвітня школа, педагогічні умови, методика.

Куница Т.Ю. Воспитание ответственного поведения у учеников 7-8-х классов общеобразовательной школы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Институт проблем воспитания АПН Украины, Киев, 2008.

   Диссертационное исследование посвящено теоретическим и практическим аспектам воспитания ответственного поведения у учеников 7-8-х классов.
   Анализ социологической, философской, педагогической, психологической литературы позволил сделать выводы о том, что ответственность – понятие философско-педагогического содержания, которое характеризует социальный субъект с точки зрения выполнения им социальных, правовых или моральных требований.
   В диссертации на основе теоретического анализа научных исследований уточнено понятие “ответственное поведение личности” и конкретизировано его содержание относительно старших подростков в такой формулировке: ответственное поведение подростка – интегрированное моральное свойство, которое проявляется в способности социально целесообразно вести себя в школе, семье, предметном мире, конструктивно взаимодействовать с ровесниками и взрослыми, осознано относиться к их требованиям, реализовывать соответственно нравственно-этическим принципам и возрастным возможностям свои права и обязанности, критически оценивать собственное поведение и поступки как полезные или вредные для себя и других.
   В структуре ответственного поведения старших подростков выделены и обоснованы четыре компонента: когнитивный, эмоционально-ценностный, мотивационный, практический, которые в реальном учебно-воспитательном процессе взаимосвязаны и создают системную динамическую целостность.
   Разработаны критерии и показатели ответственного поведения у учеников 7-8-х классов: социально целесообразный (знание прав и обязанностей, их выполнение; социальная активность); морально-этический (ценностное отношение к другим, к себе, к предметному миру; руководство моральными принципами сосуществования в обществе, культура поведения); личностно конструктивный (умение принимать решения; способность нести ответственность за результаты собственных действий; направленность на позитивное изменение собственного поведения).
   Определены четыре уровня его воспитанности: образцовый, ситуативный, пассивно-исполнительский, безответственный и составлены их типологические характеристики.
   Обоснованы педагогические условия, а также разработана методика воспитания ответственного поведения у учеников 7-8-х классов. Уточнена специфика и мотивации воспитания ответственного поведения изучаемой группы, намечены современные подходы к формированию осознанности ими сущности и содержания собственного ответственного поведения, ценностного отношения к себе, другим и окружению.
   Доказано, что эффективности воспитания ответственного поведения у учеников 7-8-х классов способствует: направленность воспитательного процесса на развитие ценностных ориентаций; достаточное осмысление учениками подросткового возраста норм и правил поведения; оценка, анализ поступков и ситуаций, которые характеризуют обязанности личности, ее мотивацию; участие в различных видах деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной и т.д.); координация жизни и деятельности школьников органами ученического самоуправления; единство усилий родителей и педагогов в воспитании ответственного поведения учеников.
   Основные положения разработанной методики воспитания ответственного поведения у учеников 7-8-х классов внедрены в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений.
   Ключевые слова: воспитание, ответственность, поведение, ответственное поведение, старшие подростки, общеобразовательная школа, педагогические условия, методика.

Kunitsya T. U. Education of Responsible Behaviour from Pupil of 7-8 classes of Secondary School. – Manuscript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of Pedagogical Science in Specialty 13.00.07 – Theory and Methods of Education. – Institute of Problems of Education at Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Kiyv, 2008.

   Dissertation is devoted to the study of theory and practice of education of responsible behaviour from pupil of 7-8 classes of secondary school. The analysis of this problem from philosophical, social, psychological, pedagogical prospective is described in the dissertation as well as reviewed the conception as ”responsibility”, ”behaviour”.
   It was substantiated in the dissertation the general pedagogical conditions for effective education of responsible behaviour from pupil of 7-8 classes of secondary school. It was defined the levels and criterion of responsible behaviour, made up of their pedagogical characterization, specification and motivation of education this group of pupils, contemporary attitude to property behaviour, treasure connection with environment, acquirement of experience of responsible treatment in the family, the school and the community.
   It was proved the important role of interrelations of family, school and pupils.
   Key words: education, responsibility, behaviour, responsible behaviour, older adolescent, secondary school, pedagogical conditions, method.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net