Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства

Анотації 

Щегельська Ю. П. Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

   У дисертації вперше здійснено теоретичне опрацювання та визначено специфіку інтегрованого образу країни як складової національної політичної культури та його ролі як стрижня цивілізаційного розвитку суспільства. Розкрито взаємозв’язок між особливостями політичної культури певної країни та самоідентифікацією її громадян, а також із способом представлення її у світі на основі аналізу політичної культури США, Польщі, Росії та України. Досліджено становлення інтегрованого образу країни в історичній ретроспективі. Запропоновано концепцію інтегрованого образу країни, визначено епістемологічні відмінності між дотичними до теми дисертаційної роботи категоріями і поняттями та встановлено взаємозв’язок між ними. Узагальнено досвід Республіки Польща з формування національного бренду, а також здійснення програми інформаційного супроводження його просування всередині країни та за кордоном. Проаналізовано складові [історичного] образу України та позначено основні напрями створення її інтегрованого образу як основи для подолання внутрішнього розколу нації. Вироблено рекомендації щодо формування інституційно-організаційних засад просування інтегрованого образу України всередині держави та за кордоном.
   Ключові слова: політична культура, інтегрований образ країни, [історичний] образ країни, бренд країни, імідж країни, репутація країни, нація-держава, самоідентифікація, цивілізаційна місія, позиціонування.

Щегельская Ю. П. Интегрированный образ страны как составляющая политической культуры общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2008.

   В диссертации впервые осуществлена теоретическая обработка и определена специфика интегрированного образа страны как составляющей национальной политической культуры и его роль как стержня цивилизационного развития общества. Раскрыта взаимосвязь между особенностями политической культуры определенной страны и самоидентификацией ее граждан, а также способом представления ее в мировом сообществе. Исследовано становление интегрированного образа страны в исторической ретроспективе. Предложена концепция интегрированного образа страны, определены эпистемологические различия между связанными с темой диссертационной работы категориями и понятиями и установлена взаимосвязь между ними. Обобщен опыт Республики Польша по формированию своего национального брэнда, а также осуществлению программы информационного сопровождения его продвижения внутри страны и за рубежом. Проанализированы составляющие [исторического] образа Украины и обозначены основные направления создания ее интегрированного образа как основы для преодоления внутреннего раскола нации. Предложены рекомендации формирования институционально-организационных основ продвижения интегрированного образа Украины внутри страны и за рубежом.
   В диссертации продемонстрировано практическое значение авторских общетеоретических моделей-конфигураторов интегрированного и [исторического] образов страны путем создания на их основе прикладных моделей интегрированного и [исторического] образов Украины, а также брэнда Республики Польша в период перед вступлением в Европейский Союз. Конфигураторы интегрированного и [исторического] образов Украины дают, в частности, непосредственное наглядное представление об их смысловом наполнении, сильных и слабых сторонах и, соответственно, – возможности определить первоочередные задания и основные направления дальнейшей теоретической и практической деятельности как по усовершенствованию интегрированного образа государства, так и корректировке на этой основе внутренней и внешней политики страны, ее исторической миссии и позиционирования в мире, дальнейшего усовершенствования деятельности по консолидации украинской политической нации.
   Результаты исследования могут быть использованы при разработке долгосрочных программ и планов стратегического развития Украины, усовершенствовании системы национальной безопасности государства, в первую очередь ее информационной составляющей, решении институционально-организационных вопросов при разработке смысловой составляющей информационного обеспечения и сопровождения выживания, устойчивого развития и экспансии страны, прежде всего – формировании позитивного восприятия и отношения к Украине и украинцам в мире.
   Ключевые слова: политическая культура, интегрированный образ страны, [исторический] образ страны, брэнд страны, имидж страны, репутация страны, нация-государство, самоидентификация, цивилизационная миссия, позиционирование.

Shchehelska Yu. P. The Country’s Integrated Imago as a Constituent of the Society’s Political Culture. – Manuscript.

A thesis for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 23.00.03 – Political Culture and Ideology. National Taras Shevchenko University of Kyiv, 2008.

   The thesis is the first scholar research that focuses on theoretical processing of country’s integrated imago and determines its specificity as the constituent of the national political culture and its role as the society’s civilization development pivot. The correlation between the specificities of the particular country’s political culture and self-identification of its citizens and the means of its promotion in the world is presented on the basis of comparative analyses of political cultures of the USA, Russia, Poland and Ukraine. The thesis studies formation of the country’s integrated imago in historic retrospective, as well as presents the concept of the country’s integrated imago and determines epistemological differences between the categories pertinent to dissertation’s theme and determines interrelation between them. The generalized experiences of Poland in building up of the national brand as well as the research of its information support program’s implementation are presented. The thesis examines constituents of the [historical] imago of Ukraine and designates the guidelines for formation of its integrated imago as the basis for overcoming the internal split of nation. The recommendations concerning formation of the institutional and organizational foundations of the Ukraine’s integrated imago inside the country and abroad are presented.
   Key-words: political culture, integrated imago of a country, [historical] imago of a country, country brand, country image, country reputation, nation-state, self-identification, civilization mission, positioning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!