Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз

Анотації 

Гуцало М.Г. Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз. – Рукопис (178 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2008.

   Проведено комплексний аналіз процесів розвитку тероризму та напрямів протидії йому, що здійснюються державними та недержавними суб’єктами. Сформульовано авторську дефініцію понять “тероризм” та “організація протидії тероризму”.
   Окреслено сутнісні ознаки феномена тероризму на основі змістовного дискурсу поняття “тероризм” протягом тривалого історичного періоду та виділено дане явище з-поміж схожих, однак неідентичних форм кримінального та політично вмотивованого насильства.
   Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до з’ясування природи сучасного тероризму та визначено основні геополітичні, соціально-економічні та конфесійні чинники його ескалації на сучасному етапі.
   Розглянуто напрями протидії тероризму на глобальному та регіональному рівнях, що здійснюються основними суб’єктами антитерористичної дії. З’ясовано концептуальну сутність американської та європейської безпекової стратегії протидії тероризму.
   Проаналізовано підходи до реалізації антитерористичних стратегій провідними країнами світу (США, Ізраїль, Німеччина, Великобританія), зазначено провідну роль невоєнних засобів безпеки. Розглянуто структуру державних систем протидії тероризму, сформованих у США та Росії.
   Визначено прямі й опосередковані соціально-політичні чинники, що впливають на визрівання терористичної загрози в Україні. Окреслено деякі теоретичні підходи щодо удосконалення державної антитерористичної політики та розробки Національної програми протидії тероризму та екстремізму.
   Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, глобалізація, антитерористична стратегія, діалог цивілізацій, державна антитерористична політика, національна програма протидії тероризму.

Гуцало М.Г. Организация противодействия современному терроризму: политологический анализ. – Рукопись (178 стр.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2008.

   Проведен комплексный анализ процессов развития терроризма и направлений противодействия ему, которое осуществляется государственными и негосударственными субъектами. Сформулирована авторская дефиниция понятий “терроризм” и “организация противодействия терроризму”.
   Очерчены сущностные признаки феномена терроризма на основе научного дискурса сути понятия “терроризм” на протяжении длительного исторического периода. Данное явление выделено среди родственных, однако неидентичных форм криминального и политически мотивированного насилия.
   Проанализированы теоретико-методологические подходы к уяснению природы современного терроризма и определены основные геополитические, социально-экономические и конфессионные факторы его эскалации на современном этапе.
   Концептуализирована роль гуманитарного диалога как взаимодействия разных культур и религий для профилактики терроризма. Рассмотрены положения концепции “диалога цивилизаций” и направления ее реализации в деятельности институтов гражданского общества.
   Рассмотрены направления противодействия терроризму на глобальном и региональном уровнях, которое осуществляется основными субъектами антитеррористической деятельности. Определена концептуальная сущность американской и европейской стратегии безопасности в отношении противодействия терроризму.
   Проанализированы подходы к реализации антитеррористических стратегий ведущими странами мира (США, Израиль, ФРГ, Великобритания), подчеркнута роль невоенных средств безопасности. Рассмотрена структура государственных систем противодействия терроризму, сформированных в США и Российской Федерации.
   Определены прямые и опосредованные факторы, которые влияют на вызревание террористической угрозы в Украине. Очерчены некоторые подходы по усовершенствованию государственной антитеррористической политики и разработке Национальной программы противодействия терроризму и экстремизму.
   Предложена Модель Национальной программы противодействия терроризму и экстремизму, имплементация которой определена Стратегией национальной безопасности Украины.
   Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, глобализация, антитеррористическая стратегия, диалог цивилизаций, государственная антитеррористическая политика, национальная программа противодействия терроризму.

Gutzalo M.G. Organizational of counteraction to modern terrorism: the politological analysis. – Manuscript (178 p.).

Thesis to obtain the scientific degree of candidate of political science with the speciality 23.00.02 – Political Institutes and Processes. – V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The complex analysis of development and ways of counteraction to terrorism have been carried out by the state and non state subjects. The author's definition of concepts “terrorism” and “the organization of counteraction to terrorism” have been formulated.
   Essential features of terrorism phenomenon on the basis of scientific discourse over concept “terrorism” essence throughout the long historical period have been outlined. The given phenomenon is headlined among related, however not identical forms criminal and politically motivated violence.
   Theoretical-methodological approaches to explanation of the modern terrorism nature have been analyzed, and the core geopolitical, socioeconomic and confessional factors of escalation at the present stage have been defined.
   Directions of counteraction to terrorism at global and regional levels have been reviewed. The conceptual essence of the American and European security strategy concerning counteraction to terrorism have been defined.
   Approaches to realization of anti-terrorist strategy by the leading countries of the world (the USA, Israel, Germany, the Great Britain) have been analyzed , the role of not military security means have been underlined. The structure of the state systems of counteraction to the terrorism, generated in the USA and the Russian Federation have been considered.
   The direct and mediated sociopolitical factors which influence ripening of terrorist threat in Ukraine have been defined. Certain approaches on improvement of the state anti-terrorist policy and working out of the national program of counteraction to terrorism and extremism have been outlined. 
   Key words: terrorism, counteraction to terrorism, globalization, anti-terrorist strategy, dialogue of civilizations, the state anti-terrorist policy, the national program of counteraction to terrorism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net