Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України

Анотації 

Хлівнюк Т.П. Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Одеська національна юридична академія. Одеса, 2008.

   Здійснено комплексне дослідження впливу ЗМІ на політичні трансформації в суспільстві на основі аналізу моделей комунікаційних процесів. Досліджено різні підходи щодо визначення функцій засобів масової інформації у суспільстві. Визначено, що вплив, який здійснюють засоби масової інформації на суспільство, може мати як позитивні, так і негативні тенденції. Зазначено, що ЗМІ можуть бути охарактеризовані як особлива підсистема (інститут) політичної системи, які є одночасно каналом інформаційного обміну, який пронизує все суспільство, і змістом каналу – інформацією. Обґрунтовано, що без ефективної діяльності засобів масової інформації, політична система не може стало розвиватися, за виключенням тоталітарних систем. Здійснено порівняльний аналіз таких моделей демократії, як учасницька, захисна, плюралістична та елітарна, і встановлено умови, що поліпшують вільне функціонування ЗМІ в даних демократіях. Виявлено розбіжності у сучасному виборчому законодавстві, що може призвести до конфліктів та суперечок у площині ЗМІ та влади напередодні чергових виборів.
   Ключові слова: засоби масової інформації, політична комунікація, політична система, демократія, моделі демократії, політичний конфлікт, виборчий процес.

Хлевнюк Т.П. Влияние средств массовой информации на политическое пространство современной Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук за специальностью 23.00.02 – политические институты та процессы. – Одесская национальная юридическая академия. Одесса, 2008.

   Обосновано, что средства массовой информации в своем влиянии на общество могут иметь как положительные, так и отрицательные тенденции. В ситуации, когда СМИ являются свободными, отрицательное и положительное их влияние на общество находится на одинаковом уровне, но когда СМИ контролируются, их роль в обществе двояка: для власти они выполняют положительную нагрузку, а общество остается в определенном информационном вакууме, который характеризуется отсутствием объективной информации.
   Проведено комплексное исследование влияния СМИ на политические трансформации в обществе на основе анализа моделей коммуникационных процессов. Выявлено, что СМИ уже не являются исключительно трансфером позиций основных социально-политических актеров, а по самостоятельным сообщениям за СМИ закреплена новая роль – легитимизатора власти.
   Проанализированы различные подходы относительно определения функции средств массовой информации в обществе и выявлены особенности функционирования СМИ относительно общего и частного – социума и индивида. Исследованы функции средств массовой информации, которые представлены как в научной литературе, так и при наблюдении за деятельностью средств массовой информации, и сделан вывод о наличии фактически неограниченных возможностей СМИ в области политического влияния.
   Обосновано, что СМИ как особая подсистема (институт) политической системы владеют исключительной важностью: одновременно являются и каналом информационного обмена, который пронизывает все общество, и содержанием канала – информацией. Показано, что без эффективной деятельности средств массовой информации, одной из функций которых является установление связи между властью и обществом, система не может стабильно развиваться. Осуществлен сравнительный анализ таких моделей демократии, как партисипаторная, защитная, плюралистическая и элитарная, и определено, какая из моделей демократии является наиболее эффективной, если ее рассматривать в качестве среды для функционирования СМИ как самостоятельного и независимого института политической системы общества. Таким образом, в диссертации определено, что ни одна из моделей не владеет теми чертами, которые бы обеспечили надлежащие условия для деятельности СМИ. И лишь в объединении ключевых моментов каждой из них возможно достичь желаемого результата.
   Если это партисипаторная форма демократии, то для неё характерен равный доступ всех слоёв населения к открытой информационной системе для принятия решений; при защитной – конституционализм как гарантированное равенство всех перед законом в форме политических и гражданских прав и свобод; при плюралистической – гарантированные права гражданства, свобода выражения, свобода организации и система сдержек и противовесов между ветвями власти и бюрократией; при элитарной – в идеальном варианте, при власти находится профессиональная и демократическая элита, которая поддерживает свободу СМИ.
   Определены ситуации и исследованы их причины, при которых средства массовой информации могут потерять свои моральные, этические функции. Такими ситуациями являются избирательные кампании и политические конфликты, которые разворачиваются в процессе этих кампаний. Именно указанные политические кампании создают среду, в которой СМИ вынуждены работать по стандартам, которые продиктованы властью, заинтересованными группами, бизнесами-структурами, и эти стандарты не всегда отвечают правовым и моральным нормам. Создается парадоксальная ситуация: власть создает законодательство для свободного, правомерного функционирования СМИ, а в реальности своими действиями в конфликтных ситуациях ставит СМИ в положение заложника в политических играх. Обосновано, что ответственность за продолжающийся политический конфликт в стране должны взять на себя многие институты политической системы, в том числе и, возможно, прежде всего, СМИ.
   Выявлены расхождения в современном избирательном законодательстве, которое может привести к конфликтам и спорам между СМИ и властью накануне очередных выборов. Определено, что по численности законов, которые регулируют деятельность СМИ, Украина среди стран постсоветского пространства занимает первое место, и это касается не только количества, но и качества законодательства. Но в сравнение с мировыми стандартами законодательство Украины не является новаторским и требует существенных доработок.
   Ключевые слова: средства массовой информации, политическая коммуникация, политическая система, демократия, модели демократии, политический конфликт, избирательный процесс.

Khlivnyk T.P. Influence of mass media on political space of modern Ukraine. – Manuscript.

Dissertation on receipt of a scientific degree of а political sciences candidate after the speciality 23.00.02 – political institutes and processes. The Odessa National Academy of Law. Odessa, 2008.

   It is marked that mass media in its influence on society can have both positive and negative tendencies. Complex research of MASS-MEDIA influence is carried out on political transformations in the society on the basis of analysis of communication processes models. Different approaches are explored in order to determinte mass media functions in the society. It is marked that MASS-MEDIA can be described as a special subsystem (institute) of a political system which is both a channel of informative exchange that pierces all the society and contents of the channel that can be identified as information. It is shown that without effective activity of mass media, political system can not develop constantly except totalitarian systems certainly. Comparative analysis of democracy of participation liberal, protective, pluralistic and elite democracy models are accomplished and it is determined which of this models is the most effective for MASS-MEDIA free functioning as an independente institute of a public political system. Disagreements are revealed in modern electoral legislation and they can cause conflicts and disputes between MASS-MEDIA and government on the eve of new elections.
   Key words: mass media, political communication, political system, democracy, models of democracy, political conflict, electoral process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net