Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів

Анотації 

ПоліщукВ.Г. Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.— Університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 1999.

   Дисертація присвячена проблемам адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів на Україні, забезпеченню конституційних гарантій прав громадян на їх проведення, підвищення ефективності управлінської діяльності органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів. В роботі характеризуються сутність, особливості та види заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією під час охорони громадського порядку в умовах проведення масових заходів. Досліджується зміст організації, тактичних основ адміністративно-правової охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, проблеми взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями в цих умовах. Вироблені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом прийняття законодавчого акту, який врегулює порядок організації і проведення масових заходів на Україні.
   Ключові слова: масові заходи, адміністративно-правове регулювання, права та свободи, органи внутрішніх справ.

ПолищукВ.Г. Административно-правовое регулирование и практика проведения массовых мероприятий.— Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право. — Университет внутренних дел, Украина, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена проблемам административно-правового регулирования порядка организации и проведения массовых мероприятий на Украине, обеспечению конституционных гарантий прав граждан на их проведение, повышение эффективности управленческой деятельности органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.
   Проанализировано действующее законодательство о порядке организации и проведения массовых мероприятий и внесены рекомендации по его усовершенствованию на основе Конституции Украины, международных правовых актов. Исходя из анализа существующих законодательных и нормативных актов и с учётом практики их применения даны определения каждому из видов массовых мероприятий, осуществлена их классификация.
   Сформулировано понятие, предмет, признаки правового регулирования порядка организации и проведения массовых мероприятий, раскрыто содержание основных его элементов (правообеспечение и правоприменение). С учетом существующей классификации методов правового регулирования по типам (общедозволительный и разрешительный) проанализировано действующее законодательство и внесены предложения по его совершенствованию.
   С учётом особенностей гарантий обеспечения права личности в сфере охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий проанализированы законодательные и нормативные акты, которые определяют права граждан и их объединений на проведение собраний, митингов, демонстраций, уличных походов, пикетов и забастовок. Осуществлён анализ системы международных и отечественных законодательных актов, в том числе Конституции Украины относительно права граждан Украины на проведение мирных собраний, походов, демонстраций.
   Характеризуются сущность, особенности и виды мер административного принуждения, которые применяются милицией при охране общественного порядка в условиях проведения массовых мероприятий. Выработаны также рекомендации о принятии единого Положения о порядке применения всего комплекса мер административного принуждения с целью устранения противоправной ситуации в условиях проведения массовых мероприятий.
   В работе систематизированы ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и дана их характеристика. Исследуется содержание организации, тактических основ административно-правовой охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Указывается на необходимость выработки основных возможных форм и путей маневрирования приёмами в сложных ситуациях, которые возникают в ходе их проведения, в пределах, допустимых правовыми нормами. Выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности управленческой деятельности органов внутренних дел и внесены конкретные предложения по решению задач в охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
   Определены проблемы и намечены пути их решения в вопросе взаимодействия органов внутренних дел с общественными формированиями по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
   Ключевые слова: массовые мероприятия, административно-правовое регулирование, права и свободы, органы внутренних дел.

PolischyukV.G. Administrative and law regulation practice of the realization of mass-arrangement.— Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate in law, speciality 12.00.07 — theory of management; administrative law and process; financial law. — University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkov, 1999.

   The thesis is devoted to the problems of administrative law rules of organization of conduction of mass-arrangement in Ukraine, providing with constitutional guarantees of citizens rights for their realization, rising of governing activity of the internal affairs'bodies while realizing these arrangement.
   The essence, peculiarities and types of arrangements of the administrative enforcement, which are used by militia, the protection of the public order in conditions of mass-arrangement, are characterized.
   The content of organization, tactical basis of administrative law protection of public order while the realization of mass-arrangements, problems of cooperation of the internal affairs'bodies with civil organization in these conditions, are researched.
   The proposition as for the improvement of the acting legislation by adopting a legistative act which would establish the order of organization and realization of mass-arrangements in Ukraine.
   Key words: mass-arrangements, administrative law regulation, rights and freedoms, the internal affairs'bodies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net