Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

 Анотації

Вакуленко В.М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008.

   У дисертації на підставі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури простежено процес виникнення й розвитку акмеологічних ідей в українській, білоруській та російській педагогічній теорії та практиці. Розкрито сутність і особливості акмеологічного підходу до професійної підготовки педагога. Здійснено порівняльний аналіз програм розвитку педагогічної освіти, виявлено спільне й особливе в системах підготовки педагогів й освітніх стандартах України, Росії, Білорусі в структурному й змістовному ракурсах.
   Визначено в порівняльному плані структурні та функціональні компоненти професійної готовності майбутніх педагогів до продуктивної педагогічної діяльності. Обґрунтовано концепцію реалізації акмеологічного підходу у вищій педагогічній освіті (АПВПО) і на її основі шляхом теоретичного моделювання розроблено концептуальну модель продуктивної педагогічної діяльності.
   З урахуванням виявлених порівняльних характеристик визначено шляхи впровадження акмеологічного підходу в теорію й практику вищої педагогічної освіти України для вдосконалення та підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів.
   Ключові слова: порівняльний аналіз, вища педагогічна освіта України, Росії, Білорусі, акмеологія, акмеологічний підхід, акме, зрілість, продуктивна педагогічна діяльність.

Вакуленко В.Н. Акмеологический подход в теории и практике высшего педагогического образования Украины, России, Белоруссии (сравнительный анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Луганск, 2008.

   Диссертация посвящена сравнительному анализу использования акмеологического подхода в теории и практике высшего педагогического образования Украины, России, Белоруссии.
   В диссертационной работе прослеживается процесс становления и развития системы подготовки учителей в Украине, России и Белоруссии, осуществлен сравнительный анализ педагогических воззрений выдаю-щихся украинских, российских и белорусских ученых на проблему учи-теля и его подготовки. Ученые-педагоги и организаторы образования этих стран были единодушны в том, что школе нужен учитель-про-фессионал, мастер педагогического труда и полагали, что его подготовка должна быть направлена на формирование профессиональной компетент-ности, потребности в самосовершенствовании. На современном этапе в условиях интеграции в европейское образовательное пространство, гуманизации образовательной деятельности актуализируется развитие педагогического образования в Украине, России и Белоруссии в контексте акмеологии.
   Акмеология выступает как самостоятельная научная дисциплина, имеющая собственный объект, предмет и исследовательские задачи. Ее важнейшими сущностными характеристиками являются фундаментальность, интегративность и гуманистическая направленность.
   Осуществлению сравнительного анализа предшествовало выявление сущности акмеологического подхода, которая проявляется в том, что он синтезирует и придает особое акмеологическое содержание общенаучным методологическим подходам и принципам (системному, синергетическому, аксиологическому). Методологическое значение для исследования имел анализ базовых акмеологических категорий и понятий: зрелость, творческий потенциал человека, акмевершина, профессионализм педагогической деятельности и другие. В диссертации доказано, что акмеологический подход даёт методологические ориентиры для технологической подготовки педагога и стимулирует его на пути к успеху в профессиональной деятельности, творчеству.
   Сравнительный анализ программ развития высшего педагогического образования в Украине, России, Белоруссии показал, что программы направлены на обеспечение акмеологичности всей педагогической системы, т.е. сориентированы на высокий уровень профессионализма педагогической деятельности, самоусовершенство-вание и самореализацию. Выявлены общие и особенные черты в системах высшего педагогического образования и стандартах профессионального образования Украины, России, Белоруссии. Проанализированы и общие тенденции в развитии и усовершенствовании педагогического образования в этих государствах: переход к университетскому педагогическому образованию как основному пути подготовки учителей для всех типов школ; модернизация и усовершенствование его содержания и технологий; реализация многоуровневых образовательных программ. Выявились и общие проблемы, связанные с организацией профессиональной подготовки будущих учителей в высших педагогических учебных заведениях.
   В диссертационной работе рассмотрены перспективы внедрения международного опыта использования акмеологического подхода в высшем педагогическом образовании в Украине. При этом акцент был сделан на идеях педагогической акмеологии, в содержании которой нами выделено особое направление – акмеология высшего педагогического образования (АВПО). Разработано учебную программу дисциплины “Введение в акмеологию высшего педагогического образования”.
   В ходе исследования на основе научных работ украинских, российских и белорусских ученых охарактеризована структура готовности к продуктивной педагогической деятельности, которая рассматривается как сложное динамическое образование, системное качество личности и деятельности педагога, имеющее определенную композицию и состоящее из личностного, теоретического и технологического компонентов. Главными признаками продуктивной педагогической деятельности выступает профессиональная направлен-ность личности, профессиональная компетентность, профессиональная ответственность. В процессе развития и саморазвития готовности студентов к продуктивной педагогической деятельности на основе акмеологического подхода выделено три этапа: целеполагание, целеосуществление и целеутверждение.
   В диссертации доказано, что реализация акмеологического подхода в высшем педагогическом образовании предусматривает диагностику готовности будущих учителей к продуктивной педагогической деятель-ности. На основе анализа основных акмеологических методик диагности-ки разработана авторская система “ПРОФИ” для выявления уровня про-дуктивной педагогической деятельности, которая позволяет всесторонне анализировать и влиять на профессиональный уровень педагога.
   Ключевые слова: сравнительный анализ, высшее педагогическое образование Украины, России, Белоруссии, акмеология, акмеологический подход, акме, зрелость, продуктивная педагогическая деятельность.

Vakulenko V.N. Acmeological Approach in Theory and Practice of Higher Pedagogical Education of Ukraine, Russia, Byelorussia (Comparative Analysis). – Manuscript.

Doctoral dissertation on pedagogical sciences of the speciality 13.00.01 – general pedagogy and history of pedagogy. Lugansk national university named after Taras Shevchenko, 2008.

   In the dissertation on the basis of philosophical, psychological, pedagogical literature the process of origination and development of acmeological ideas in Ukrainian, Russian and Byelorussian pedagogical theory and practice has been considered. The essence and peculiarities of acmeological approach to professional training of a pedagogue has been exposed. The concept of realisation of acmeological approach in higher pedagogical education (AAPT) and the project of „Acmeological higher pedagogical school” (AHPS) have been justified and on their basis the conceptual model of productive pedagogical activity has been developed by the method of theoretical modelling.
   A comparative analysis of Programmes of the development of pedagogical education is realised and general and specific features in the systems of pedagogues training and educational standards of Ukrainian, Russia, Byelorussia are defined in the aspects of structure and content. In comparative aspect structural and functional components of a professional preparedness of future pedagogues to the productive pedagogical activity have been revealed.
   On the account of the defined comparative characteristics the ways of introduction of acmeological approach into the theory and practice of higher pedagogical education of Ukrainian, have been pointed out for improvement and raising the quality of a professional training of future pedagogues.
   Key words: comparative analysis, higher pedagogical education of Ukrainian, Russia, Byelorussia, acmeology, acmeological approach, acme, maturity, productive pedagogical activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net