Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України

Анотації 

Волова Л.О. Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03. - соціальна філософія і філософія історії. Запорізький державний університет, Запоріжжя, 2000.

   Дисертація являє собою соціально-філософське дослідження міжконфесійних відносин. Розглядається методологічний аспект дослідження цього виду суспільних відносин. Осмислюється специфіка прояву діалектики традицій і новаторства у сфері міжконфесійних відносин. Автор аналізує чинники кризи і перспективи розвитку регулятивних функцій релігії в умовах загострення глобальних проблем людської цивілізації.
   Новаторство як закономірність розвитку міжконфесійних відносин передбачає перевагу неантагоністичних типів традицій та формує передумови для природного розвитку системи георелігії. Розгортання цих тенденцій в умовах суверенної України утруднено кризою, що супроводжує перехідний період у розвитку суспільства. Дисертант виявляє основні детермінанти оптимізації розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України, розглядає її умови, фактори та критерії.
   Ключові слова: традиція, новаторство, діяльність, конфесія, міжконфесійні відносини, оптимізація, екуменізм, георелігія.

Волова Л.А. Диалектика традиций и новаторства в развитии межконфессиональных отношений на этапе становления суверенной Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03. - социальная философия и философия истории. Запорожский государственный университет, Запорожье, 2000.

   Диссертация представляет собой социально-философское исследование межконфессиональных отношений как вида общественных отношений, сущностью которых является установление, поддержка и изменение связей между разными конфессиями. В работе выясняется содержание этого понятия, а также соотношение его с другими понятиями в системе философских категорий, выявляется специфика проявления диалектики традиций и новаторства в сфере межконфессиональных отношений. Уточняется содержание некоторых категорий в контексте избранного объекта исследования (религия, связь, традиция, новаторство, деятельность, георелигия), другая часть используемых в диссертации категорий формулируется непосредственно автором (межконфессиональные отношения, конфессия).
   Диалектика традиций и новаторства рассматривается в рамках деятельностного подхода. С методологической точки зрения осуществляется диалектический синтез эмпирического и логико-теоретического методов. Анализируя конфессию в качестве социального микроорганизма, а также рассматривая ее как социального субъекта группового уровня, востребуются возможности системно-структурного и аксиологического методов.
   Последовательное рассмотрение длительного процесса эволюции межконфессиональных отношений в историко-философском ракурсе позволили осуществить типизацию и классификацию традиций данного вида общественных отношений, в результате чего делается вывод о том, что типы традиций межконфессиональных отношений распадаются на две большие группы: антагонистические (агрессивный изоляционизм, пассивний антагонизм, активний антагонизм) и неантагонистические (терпимий изоляционизм, неосознанное взаимообогащение, осознанное взаимообогащение, экуменизм).
   В ходе анализа межконфессиональных отношений обнаружены три основные закономерности их развития. Во-первых, в истории их эволюции заявляет о себе тенденция к сниженню агрессивности в способах осуществления взаимодействий между конфессиями, в чем и проявляется, главным образом, новаторство в межконфессиональных отношениях. Во-вторых, само новаторство есть закономерность и, одновременно, критерий прогрессивного развития межконфессиональных отношений. В-третьих, деятельность канонически и экономически сформировавшихся конфессий в развитых странах позволяет говорить о возможности зарождения и становления георелигии.
   Анализируются причины кризиса и перспективы развития регулятивных функций религии в условиях обострения глобальных проблем человеческой цивилизации. Диссертант предполагает, что религия не утратила своих регулятивных возможностей на современном этапе развития общества. Религиозная компонента имеет большие потенции в качестве интегратора общественного сознания в целом, однако при условии развития в нем георелигиозных тенденций.
   Новаторство как исходная закономерность развития межконфессиональных отношений проявляется в снижении агрессивности в формах, способах и методах осуществления социальных взаимодействий, способствует активизации неантагонистических типов традиций и формирует предпосылки для естественного варианта становления георелигии. Значительным шагом на пути осуществления этой тенденции является экуменизм - наиболее прогрессивный из сформировавшихся к современному этапу типов традиций межконфессиональных отношений.
   Предполагается, что отдельные конфессии в составе системы георелигии осуществляют, во-первых, деятельность, обусловленную внутренними потребностями собственного развития, а во-вторых, выполняют функции, способствующие оптимальной жизнедеятельности всей системы в целом и подчиняющиеся цели первого порядка – коллективного выживания человечества как глобального социального субъекта современности. Тем самым повышается степень интегрированности системы, не в ущерб ее дифференцированности, увеличивается ее эффективность, надежность, способность преодолевать внутренние противоречия.
   Развитие означенных тенденций в суверенной Украине затруднено кризисом, неизбежно сопровождающим переходной период развития общества. В диссертации подробно анализируются причины и условия возникновения межконфессиональных конфликтов на территории Украины в прошлом и настоящем, на основе чего делается вывод о том, что государство может и должно воздействовать на механизм предпочтения общественным сознанием неантагонистических типов традиций социального взаимодействия. Выявляются основные детерминанты оптимизации развития межконфессиональных отношений на этапе становления суверенной Украины, рассматриваются ее условия, факторы и критерии. Отмечается, что целенаправленная деятельность соответствующих институций современного украинского государства в указанных направлениях (теория и практика государственного регулирования межконфессиональных и церковно-государственных отношений; стратегия и тактика деятельности религиозных организаций; сфера развития научной мысли и непосредственно философии) создаст в стране условия, благоприятные для активизации интегративных возможностей религиозной компоненты общественного сознания в целостной системе общественного сознания и интенсивного проявления прогрессивных закономерностей и тенденций развития общественных отношений в конкретно-исторических реалиях суверенной Украины.
   Ключевые слова: традиция, новаторство, деятельность, конфессия, межконфессиональные отношения, оптимизация, экуменизм, георелигия.

Volova L. A. Dialectic of traditions and innovations in the development of interdenomenational relations on the stage of creation of independent Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for degree of candidate in specialty 09.00.03. – Social philosophy and philosophy of history. The State University of Zaporizhzhe, 2000.

   In the dissertation author investigates interdenominational relations. Specific manifestation of the dialectic of traditions and innovations in the field of interdenominational relations is revealed. Author analyses reasons of the crisis and perspectives of development of religion in conditions of global problems of human civilization.
   Innovations as regularity of the development of interdenominational relations make more active inantagonistic traditions and form premises for natural variant of the creation of the georeligion. The development aforesaid tendencies in the independent Ukraine is made difficult with the crisis, which accompanies the transition period of the social development. Dissertate reveals main determinants of the optimization of interdenominational relations’ development on the stage of creation of independent Ukraine. Its criteria and conditions are assigned too.
   Keywords: tradition, innovation, activity, denomination, interdenominational relations, optimization, ecumenism, georeligion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net