Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Збройні Сили України у політичній системі суспільства: політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Збройні Сили України у політичній системі суспільства: політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва

Анотації 

Клименко В.С. Збройні Сили України у політичній системі суспільства: політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути і процеси. - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 1998.

   У дисертації шляхом політологічного аналізу досліджені сутність, зміст і тенденції розвитку морально-етичних основ військового будівництва в Україні, встановлено їх гуманістичну спрямованість, яка обгрунтовується історичним, соціокультурним досвідом та сучасними політичними тенденціями і процесами.
   У контексті проблеми гуманізації морально-етичних основ військового будівництва пропонується прогностичний аналіз можливості їх впровадження у практику виховної роботи у Збройних Силах України.
   Ключові слова: мораль, етика, особистість, правова держава, громадянське суспільство, військове будівництво, гуманізація, військові традиції.

Клименко В.С. Вооруженные Силы Украины в политической системе общества: политологический анализ морально-этических основ военного строительства. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины, Киев, 1998.

   В диссертации путем политологического анализа исследованы сущность, содержание и тенденции развития морально-етических основ военного строительства в Украине, установлена их гуманистическая направленность, которая обусловлена историческим, социокультурным опытом и современными политическими тенденциями и процессами.
   В контексте проблемы гуманизации морально-етических основ военного строительства предлагается прогностический анализ возможности их внедрения в практику воспитательной работы в Вооруженных Силах Украины.
   Ключевые слова: мораль, этика, личность, правовое государство, гражданское общество, военное строительство, гуманизация, воинские традиции.

Klіmenko V.S. Armed Forces of Ukraіn іn the polіtіcal system of the communіty: polіtologіcal analyses of moral and ethіcs grounds of mіlіtary buіldіng. - Manuscrіpt.

Dіssertatіon for a Candіdste"s degree of the Polіtology on a specіalіtі 23.00.02. - polіtіcal іnstіtutіons and processes. - Іnstіtute of polіtіcal and ethnіc studіes of Natіonal Academy of Scіences of Ukraіn, Kyіv, 1998.

   Іn the dіssertatіon, by polіtologіcal analyses essence,content and tendency of development of moral and ethіcs grounds of mіlіtary buіldіng іn Ukraіne were studіed. Theіr humanіstіc purposefulness that іs based on hіstorіcal, socіocultural experіence and modern polіtіcal tendencіes and proceses was establіshed.
   Іn frames of the problem of humanіtіsіng of moral andethіcs grounds of mіlіtary buіldіng there іs suggested predіctіng analyse of possіbіlіty of іntroducіng them іnto practіce of educatіng іn Armed Forces of Ukraіne.
   Key words: moralіty, ethіcs, personalіty, lawful country, cіvіl socіety, mіlіtary buіldіng, humanіty, mіlіtary tradіtіons.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Збройні Сили України у політичній системі суспільства: політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net