Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства

Анотації 

Райковський Б.С. Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02- політичні інститути та процеси. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, Миколаїв,2008.

   У дисертації розглянуто проблеми, пов’язані з особливостями функціонування виборчих систем на етапі трансформаційного розвитку українського суспільства. Дослідження трансформації такого важливого елементу політичної системи, як інститут виборів, дозволило отримати більш повне уявлення про сутність трансформаційних процесів усієї системи загалом, виявити закономірності її розвитку і визначити оптимальні шляхи подальшого демократичного поступу країни, зокрема, через реформування виборчої системи.
   Проаналізовано вітчизняний досвід взаємодії виборчої та партійної систем. В ході дослідження виявлено характер негативних впливів певних характеристик виборчої системи на інституційні виміри політичної організації суспільства та запропоновано шляхи їх подолання.
   Встановлено чітку кореляцію між змінами типу виборчої системи та характерними ознаками загальних процесів соціально-політичного розвитку суспільства, що на етапі динамічних трансформаційних перетворень набуває особливої ваги. Це дозволило визначити функції окремих параметрів виборчої системи у забезпеченні стабільності розвитку суспільства і демократичного характеру політичної системи.
   Розглянуто класичні та сучасні моделі виборчих систем, їх основні диференціюючі параметри та функціональне навантаження цих параметрів у суспільно-політичному вимірі. Визначено недоліки існуючої і запропоновано параметри оптимальної виборчої системи для України з точки зору її ефективності для стимулювання процесів демократизації на етапі трансформаційного розвитку суспільства.
   Ключові слова: вибори, виборча система, політична система, політична партія, демократія, трансформаційний розвиток.

Райковский Б.С. Выборы и избирательные системы в контексте трансформационного развития украинского общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02- политические институты и процессы.- Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы, Николаев, 2008.

   В диссертационном исследовании изучены проблемы, связанные с особенностями функционирования избирательных систем на этапе трансформационного развития общества. Исследование трансформации такого важного элемента политической системы, как институт выборов, позволило получить более полное представление о сущности трансформационных процессов всей системы в целом, выявить закономерности ее развития и определить оптимальные пути дальнейшего демократического прогресса страны, в частности, через реформирование избирательной системы.
   Исследован отечественный опыт взаимодействия избирательной и партийной систем. В ходе исследования выявлен характер влияний определенных характеристик избирательной системы на институциональные измерения политической организации общества. Среди них: роль политических партий в избирательном процессе и обеспечении стабильной деятельности представительных органов власти, степень ответственности депутатов перед избирателями, уровень взаимодействия законодательных и исполнительных органов государственной власти, политическая стабильность и наследственность власти.
   Установлено, что привлечение партий к организации избирательного процесса происходит на нескольких уровнях: участие представителей партии в разработке избирательного законодательства, включение представителей партий в учреждения, которые определяют и обеспечивают электоральные процедуры, участие в осуществлении контроля за ходом выборов.
   Определена корреляция между изменениями типа избирательной системы и характерными признаками общих процессов социально-политического развития общества, что на этапе динамических трансформационных преобразований приобретает особый вес. Это дало возможность определить функции отдельных параметров избирательной системы в обеспечении стабильности развития общества и демократического характера политической системы.
   Проанализированы классические и современные модели избирательных систем, их основные дифференцирующие параметры и функциональная нагрузка этих параметров в общественно-политическом измерении. Определены недостатки существующей и предложены параметры оптимальной избирательной системы для Украины с точки зрения эффективного стимулирования процессов демократизации на этапе трансформационного развития общества. Такая система должна обладать следующими ключевыми характеристиками: пропорциональность, сочетание одномандатного и многомандатных округов, одноуровневость, открытость списков, ординальный бюллетень, средний уровень избирательного барьера.
   Ключевые слова: выборы, избирательная система, политическая система, политическая партия, демократия, трансформационное развитие.

B. S. Raikovskyi. Elections and electoral systems in the context of transformational development of the Ukrainian society. – Manuscript.

Thesis for Candidate”s Degree in Political Science in specialty 23.00.02- Political Institutions and Processes.- Petro Mohyla Mykolayiv State Humanitarian University, Mykolayiv, 2008.

   The presented dissertation explores the problems connected to the peculiarities of functioning of electoral systems at the stage of transformational development of society. The research of such an essential element of political system as the institute of elections allowed to widen the understanding of the nature of transformational processes in general, to define it’s development patterns and to determine the optimal paths of the nation’s further democratic progress, in particular by reform of the electoral system.
   The dissertation analyzes Ukrainian experience of interaction between the electoral system and political parties. The findings obtained in the course of the research determine the patterns of the damaging influences of some electoral system’s characteristics for institutional dimensions of societal political organization. The research offers the ways to overcome the mentioned negative influences.
   The dissertation finds a clear correlation between the change of the type of electoral system and the features of general process of social and political development of the society. This correlation is especially significant at the stage of dynamic transformation. It allowed to define the functions of the separate parameters of the electoral system for stability of society’s development and securing of democratic character of the political system.
   The dissertation considers classical as well as contemporary models of electoral systems, their main differential parameters and functional significance of these parameters in social and political dimensions. The research defines the disadvantages of the electoral system and offers the parameters of optimal electoral system for Ukraine from the point of view of stimulation of democratizing processes at the stage of transformational development of the society.
   The key words: elections, electoral system, political system, political party, democracy, transformational development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net