Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС

Анотації 

Романова О.В. Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Одеська національна юридична академія. Одеса, 2008.

   Дисертація є комплексним багаторівневим дослідженням зовнішньополітичних стратегій Франції, Німеччини та Великобританії в контексті розвитку й імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу. У роботі узагальнено теоретико-концептуальну базу дослідження зовнішньополітичних підходів провідних акторів процесу європейської інтеграції – Франції, Німеччини та Великобританії – щодо проблеми формування СЗБП. Проаналізований процес нормативно-правового забезпечення й інституціонального становлення СЗБП в контексті національних інтересів Франції, Німеччини і Великобританії й трансатлантичного фактору. Виявлені можливі географічні райони імплементації СЗБП ЄС і засоби її здійснення стосовно цих районів. Визначені місце і роль України в концепції регіональних пріоритетів додатку СЗБП і проаналізовані перспективи співробітництва України з ЄС у військово-політичній сфері.
   Ключові слова: зовнішньополітичні стратегії, провідні країни ЄС, Спільна зовнішня та безпекова політика, інституціональне становлення СЗБП, трансатлантичний фактор, концепція регіональних пріоритетів СЗБП.

Романова О.В. Внешнеполитические стратегии Франции, Германии и Великобритании в контексте развития и имплементации ОВПБ ЕС. – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Одесская национальная юридическая академия. Одесса, 2008

   Диссертация является комплексным многоуровневым исследованием внешнеполитических стратегий Франции, Германии и Великобритании в контексте развития и имплементации Общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза. В работе обобщена теоретико-концептуальная база исследования внешнеполитических подходов ведущих акторов процесса европейской интеграции – Франции, Германии и Великобритании – относительно проблемы формирования ОВПБ.
   Обосновано, что национальные интересы Франции, Германии и Великобритании играют определяющую роль в выработке внешнеполитических стратегий этих стран относительно формирования “европейской идентичности” в сфере внешней политики и политики безопасности и, в частности, оказывают существенное влияние на внутреннюю динамику всего процесса развития ОВПБ ЕС. Этим можно объяснить некоторую двойственность, так называемый “двойной стиль”, внешнеполитических стратегий Франции и Германии относительно проблемы создания автономного от НАТО военно-политического инструментария ЕС. В частности, Франция в исследуемый нами период, в своем стремлении занимать лидирующие позиции в Европе, с одной стороны, придерживалась европоцентристской позиции и активно выступала за усиление военно-политической роли Европейского Союза в новой системе европейской безопасности путем создания ОВПБ ЕС. С другой стороны, официальный Париж признал Североатлантический альянс основой составной системы европейской безопасности и в итоге отказался от идеи относительно создания чисто европейского военного “измерения”, независимого от НАТО и предпочел формирование “европейской идентичности” в сфере внешней политики, безопасности и обороны в рамках Североатлантического Альянса. Позиция Германии по данной проблеме в исследуемый период занимала среднее положение между европоцентристской и атлантической. Так как в рамках Североатлантического Альянса ФРГ выступала в качестве верного союзника США на континенте, а в рамках Европейского Союза Германия являлась неизменным партнером Франции в создании ОВПБ ЕС. ФРГ выступала за создания собственного военного измерения ЕС, но не конкурирующего, а дополняющего Североатлантический Альянс. Великобритания не желала оказаться в роли политического аутсайдера европейского интеграционного процесса и признала необходимость перемен в области внешней политики и политики безопасности ЕС, предполагая усиление европейской идентичности в сфере внешней политики и безопасности только в рамках Североатлантического альянса и рассматривая развитие военно-политических инициатив ЕС как вспомогательные действия, направленные на усиление НАТО.
   Аргументировано, что ОВПБ Европейского Союза является процессом, внутренняя динамика развития которого, также зависит от национальных внешнеполитических интересов ведущих акторов процесса европейской политической интеграции – Франции, Германии и Великобритании и фактора трансатлантизма. Внешнеполитические подходы вышеперечисленных держав оказывали определяющее влияние на институциональное развитие и нормативно-правовое обеспечение интеграционной стратегии ЕС в сфере ОВПБ ЕС, в частности на возможность перехода межгосударственного сотрудничества в данной сфере на наднациональный уровень. Нежелание государств-членов ЕС лишиться своего национального суверенитета в сфере внешней политики и политики безопасности замедляло темп дальнейшего углубления европейской военно-политической интеграции в постмаастрихтский период. Определяющее влияние на происходящие интеграционные процессы в области ОВПБ ЕС в исследуемый период, несомненно, также оказал трансатлантический фактор. США всегда были способны к консенсусу с Европейским Союзом по вопросам военной безопасности и обороны, если это непосредственно не затрагивало их национальные интересы.
   Выявлены возможные географические районы имплементации ОВПБ ЕС и средства ее осуществления относительно этих районов в контексте национальных интересов ведущих государств ЕС. Доказано, что среди группы приоритетных географических регионов приложения ОВПБ, в исследуемый автором период, ведущее положение заняла периферия Европейского Союза. В отношении данного регионального объекта ЕС поставил перед собой цель “экспорта стабильности” с использованием широкого спектра военных и невоенных средств, направленных на проведение миротворческих операций преимущественно нижнего и среднего уровня интенсивности.
   Определены место и роль Украины в концепции региональных приоритетов приложения ОВПБ и проанализированы перспективы сотрудничества Украины с ЕС в военно-политической сфере. Украина рассматривается Европейским Союзом как часть его ближайшей периферии. Национальным интересам Украины отвечает другой вариант взаимоотношений с ЕС, при котором она выступала бы в качестве равноправного международного партнера ЕС.
   Ключевые слова: внешнеполитические стратегии, ведущие страны ЕС, Общая внешняя политика и политика безопасности, институциональное становление ОВПБ, трансатлантический фактор, концепция региональных приоритетов ОВПБ.

Romanova O.V. Foreign policy strategies of France, Germany and the Great Britain in the context of development and implementation of the CFSP of the EU. - Manuscript.

Dissertation on receipt of a scientific degree of political sciences candidate after the specialty 23.00.04 - political problems of the international systems and global development. - The Odessa National Academy of Law. Odessa, 2008.

   This thesis is devoted to the complex research of the foreign policy strategies of France, Germany and the Great Britain in the context of development and implementation of the Common foreign and security policy of the European Union. The thesis is contained the summary of the existing theoretical-conceptual basis of the foreign policy approaches of leading actors of the European integration’s process (France, Germany and the Great Britain) to the problem of development of the CFSP. The process of the creation of the CFSP’s decision-making and institutional mechanism of the common foreign policy is analyzed in the context of the national interests of France, Germany and the Great Britain. The thesis is examined the influence of the transatlantic factor on this process. In this thesis the basic priorities of regional directions of the CFSP of the EU are defined. The thesis is analyzed the place and a role of Ukraine in the concept of regional priorities of implementation of the CFSP and the prospects of the military-political cooperation between Ukraine and the EU.
   Keywords: the foreign policy strategy, leading the EU’s countries, Common foreign and security policy, institutional development of the CFSP, the transatlantic factor, the concept of the CFSP’s regional priorities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net