Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідного суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідного суспільства

Анотації 

Сабанадзе Ю.В. Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідного суспільства. – Рукопис (175 с.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2008.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження процесу інституціоналізації груп інтересів в умовах перехідного суспільства. Розкрито сутність явища поступової трансформації кланів як явища, характерного для досучасних та автократичних спільнот, через проміжний етап у вигляді формування фінансово-політичних груп, у більш сучасні форми представництва інтересів у вигляді корпорацій. Здійснено типологію підходів до вивчення груп інтересів: плюралістичний, елітистський, корпоративістський (неокорпоративістський) та інституціональний. Особлива увага зосереджена на ролі й функціях лобізму як основного способу функціонального представництва інтересів.
   Проаналізовано значення кланів у процесі запровадження нових політичних та суспільних інститутів, які можуть відігрівати як роль гальма, сповільнюючи та ускладнюючи процеси трансформацій, так і буферу, пом’якшуючи негативні наслідки руйнування попередніх форм суспільно-політичного устрою.
   Розкрито способи правового регулювання лобістської діяльності як основного інструменту запобігання негативним наслідкам діяльності лобістів. На основі аналізу зарубіжної практики (західних країн, молодих демократій) у цій сфері розроблено комплекс заходів щодо легітимізації лобізму. Визначено шляхи оптимізації взаємовідносин органів державної влади в Україні з групами інтересів шляхом введення лобістської діяльності в рамки правового поля.
   Ключові слова: група інтересів, представництво інтересів, клан, корпоративізм, неокорпоративізм, лобізм, демократизація.

Сабанадзе Ю.В. Институционализация групп интересов в условиях переходного общества. – Рукопись (175 с.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02. – политические институты и процессы. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2008.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование процесса институционализации групп интересов в условиях переходного общества. Раскрыта сущность феномена постепенной трансформации кланов как явления, характерного для досовременных и автократических сообществ, через промежуточный этап в виде формирования финансово-политических групп, в более современные формы представительства интересов в виде корпораций. Осуществлена типология подходов к изучению групп интересов: плюралистический, элитистский, корпоративистский (неокорпоративистский) и институциональный. Особое внимание сосредоточено на роли и функциях лоббизма как основного способа функционального представительства интересов.
   Проанализировано значение кланов в процессе внедрения новых политических и общественных институтов, которые могут играть роль как тормоза, замедляя и осложняя трансформационные процессы, так и буфера, смягчая негативные последствия разрушения предыдущих форм политического устройства. Раскрыты способы регулирования лоббистской деятельности как основного инструмента предотвращения негативных последствий деятельности лоббистов.
   На основе обобщения зарубежной практики (западных стран, молодых демократий) в этой сфере разработан комплекс мероприятий по легитимизации лоббизма, в том числе в Украине. Показано, что на современное развитие групп интересов в Украине в значительной мере повлияли проблемы социально-политической трансформации и политические традиции. Во-первых, гражданское общество проходит стадию становления, интересы отдельных групп только начинают артикулироваться. Во-вторых, в условиях незавершенной модернизации параллельно существуют традиционные и современные практики, формы организации политической деятельности. Поэтому в Украине представлены все типы групп интересов.
   Автор доказывает, что неразвитость демократических принципов конкуренции и формирования органов власти существенно ограничивает возможности “современных” групп интересов: корпоративизма и легализации лоббизма.
   К особенностям отечественных групп интересов диссертант относит и то, что они предпочитают использовать разные механизмы влияния на аппарат государственной власти, а не апеллировать к общественному мнению. При этом преобладают механизмы неформального влияния. Уровень институционализации функционального представительства интересов достаточно низкий, однако наблюдается сравнительно быстрое развитие его форм. На основе анализа развития групп интересов в Украине показано, что они играют своего рода компенсаторную функцию в условиях “недоразвитой” системы политического представительства, способствуя канализации политических интересов и политической стабилизации.
   Ключевые слова: группа интересов, представительство интересов, клан, корпоративизм, неокорпоративизм, лоббизм, демократизация.

Sabanadze Y.V. The institualization of the interest groups in the transition society. – Manuscript (175 p.).

Thesis to obtain the scientific degree of candidate of science with the speciality 23.00.02 – political institutes and processes. – Volodymyr Koretskyi Institute of State and Law, National Academy of Science of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The author presents the complex political analysis of the instutialization process of the interest groups during transition to the democracy. The thesis structures the main ways of interest group understanding: pluralist, elitist, corporativist and institutional approaches. The special attention is given to the role and functions of lobby as one of the main means of interest representation. It reveals the gradual transformation of clans as a feature of premodern and autocratic societies through interim stage – financial and political groups – to such modern form of interest representation as corporation, that is analyzed from the neo-corporativist point of view. The special place in the work is given to the regulation of lobbyist activities as primary mean for prevention their negative outcomes. Based on the analysis of western countries, European Union experiences, the author formulates the main directions of optimizing the national legislation in this field. The author defined the ways of formation of interests groups in Ukraine, their specific features, their place in modern political life and the perspectives of their development.
   Key words: group of interests, representation of interests, clan, corporatism, neo-corporatism, lobbyism, democratization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інституціоналізація груп інтересів в умовах перехідного суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net