Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Особливості трудової мотивації в умовах різних форм власності в період трансформації українського суспільства. (Рукопис)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості трудової мотивації в умовах різних форм власності в період трансформації українського суспільства. (Рукопис)

Анотації 

Кудінова Н. В. Особливості трудової мотивації в умовах різних форм власності в період трансформації українського суспільства. (Рукопис).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук по спеціальності 23.00.02. - політичні інститути та процеси, Одеська державна юридична академія, Одеса, 1998.

   В дисертації розглянуті особливості діяльності державних, приватних та акціонерних підприємств, проведено аналіз теорій трудової мотивації. Показано вплив на трудову мотивацію політичних та соціально - економічних процесів в Україні. Розроблена модель мотивації трудової діяльності робітників підприємств різних форм власності. Досліджені чинники, визначальні мотиви та стимули до трудової діяльності у робітників державних, приватних та акціонерних підприємств.
   Зроблені відповідні висновки та розроблені практичні рекомендації для поліпшення діяльності підприємств різних форм власності в умовах нової політичної парадигми.
   Ключові слова: мотивація, мотиви, стимули, мотиваційний механізм, модель мотивації трудової діяльності, нові форми господарювання, власність.

Кудинова Н.В. Особенности трудовой мотивации в условиях различных форм собственности в период трансформации украинского общества. (Рукопись).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02. - политические институты и процессы, Одесская государственная юридическая академия, Одесса, 1998.

   В диссертации рассмотрены особенности деятельности государственных, частных и акционерных предприятий, дан анализ теорий трудовой мотивации, показано влияние на трудовую мотивацию политических и социально-экономических процессов на Украине. Разработана модель трудовой деятельности работников предприятий различных форм собственности. Исследованы факторы, определяющие мотивы и стимулы трудовой деятельности у работников государственных, частных и акционерных предприятий.
   Сделаны соответствующие выводы и разработаны практические рекомендации для улучшения деятельности предприятий различных форм собственности в условиях новой политической парадигмы.
   Ключевые слова: мотивация, мотивы, стимулы, мотивационный механизм, модель мотивации трудовой деятельности, новые формы хозяйствования, собственность.

Kudinova N.V. Features of labour motivation in conditions of various patterns of ownership during transformation of a Ukrainian community. (Manuscript).

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of political sciences on a speciality 23.00.02. - political institutes and processes, Odessa state legal academy, Odessa, 1998.

   In the dissertation the features of activity of the state, private and joint-stock enterprises are considered, the analysis of the labour motivation theories is given. Тhe influence of political and socio-economic processes on labour motivation іn Ukraine is shown. The model of labour activity of the working enterprises of various patterns of ownership is developed. The factors determining motives and stimulus of labour activity of the workers of the state, private and joint-stock enterprises are investigated.The appropriate conclusions are made and the practical recommendations for improvement of activity of the enterprises of various patterns of ownership in conditions of new political сhanges are developed.
   Key words: motivation, motives, stimulus, gear motivation, model of motivation of labour activity new of the form of managing, property.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості трудової мотивації в умовах різних форм власності в період трансформації українського суспільства. (Рукопис)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net