Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Основи стабільності політичного режиму в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Основи стабільності політичного режиму в Україні

Анотації 

Сичова Т.Г. Основи стабільності політичного режиму в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Університет внутрішніх справ, Харків, 1998.

   Дисертацію присвячено актуальній проблемі становлення факторів стабільності політичного режиму в Україні. В дисертації стабільність розглядається як вирішальна складова процесу пострадянського державотворення, від наявності якої залежатимуть перспективи демократичної модернізації. Встановлені зміст категорії стабільність, визначені її стратегії та типи. Проаналізовані фактори стабільності демократичного політичного режиму. Визначені основні дисфункції політичного режиму в Україні й запропоновані рекомендації щодо їх подолання.
   Доведено, що основою стабільності в Україні має виступати загальнонаціональний консенсус на підгрунті соціально-ліберального синтезу, який відповідає балансові між традицією та модернізацією. Встановлено, що консенсус має послідовно розкриватися як ключовий орієнтир у політико-культурній, соціально-економічній, політико-інституціональній сферах. Сукупність цих факторів має бути врахована при розробці новітньої ідеології державотворення в Україні.
   Ключові слова: стабільність, політичний режим, фактори стабільності, консенсус, соціально-ліберальний синтез, дисфункції, традиція, демократична модернізація.

Сычева Т.Г. Основы стабильности политического режима в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Университет внутренних дел, Харьков, 1998.

   Диссертация посвящена актуальной проблеме становления факторов стабильности политического режима в Украине. В диссертации стабильность рассматривается как решающая составляющая процесса постсоветского государственного строительства, от наличия которой будут зависеть перспективы демократической модернизации. Установлены содержание категории стабильность, определены ее стратегии и типы. Проанализированы факторы стабильности демократического политического режима. Определены основные дисфункции политического режима в Украине и предложены рекомендации относительно их преодоления. Доказано, что основой стабильности в Украине должен выступать общенациональный консенсус на базе социально-либерального синтеза, который соответствует балансу между традицией и модернизацией. Установлено, что консенсус должен последовательно раскрываться как ключевой ориентир в политико-культурной, социально-экономической, политико-институциональной сферах. Совокупность этих факторов должна быть учтена при разработке современной идеологии государственного строительства в Украине.
   Ключевые слова: стабильность, политический режим, факторы стабильности, консенсус, социально-либеральный синтез, дисфункции, традиция, демократическая модернизация.

Sychova T.G. Foundations of Political Regime Stability in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for candidate’s degree in political sciences, speciality 23.00.02 -political institutes and processes. University of Internal Affairs, Kharkov, 1998.

   The thesis are devoted to the urgent problem of forming the political regime stability factors in Ukraine. In the presented theses the stability is treated as a decisive component of the post-Soviet state building process, democratic modernization prospects will depend on its presence. The stability category substance is established, its strategy and types are defined. Factors of the democratic political regime stability are analyzed. The main disfunctions of the political regime in Ukraine are defined and recommendations for their overcoming are offered. It is proved that the stability foundation in Ukraine should be the national concensus based on the social-liberal synthesis corresponding to the balance between the tradition and modernization. It is established that this concencus should reveal itself as a key reference in the political , cultural, social-economical, political- institutional spheres. The set of these factors should be taken into consideration when developing the modern ideology of the state building in Ukraine.
   Key words: political regime stability, stability factors, concensus, social-liberal synthesis, disfunctions, tradition, democratic modernization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Основи стабільності політичного режиму в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net