Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Антропологічні основи християнського проповідування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антропологічні основи християнського проповідування

Анотації 

Жаловага А.С. Антропологічні основи християнського проповідування. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.11 – релігієзнавство. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). Київ, 2002.

   Дисертація є філософським дослідженням антропологічних основ сучасного проповідування основних християнських конфесій на території України – православ'я, католицизму та протестантизму. Методологічно обґрунтована і практично розроблена методика якісного контент-аналізу антропологічної проблематики християнської проповіді, який дає можливість аналізу змін змісту проповідей, форм і прийомів конфесійного проповідництва. Біблійне вчення про людину і соціальні доктрини церков є антропологічною основою змісту сучасної християнської проповіді. На їх основі виділяється антропологічна проблематика, загальна для проповідей усіх християнських церков. Порівняльний аналіз соціальних доктрин церков дозволив виявити загальні проблеми і задачі, які ставить перед проповідниками всіх конфесій “виклик часу” на межі тисячоліть. Аналіз гомілетики дозволяє визначити формальні ознаки і богословськи обґрунтовані критерії християнської проповіді, які в кожній конфесії визначають “норму”, відносно якої відбуваються трансформації проповідування в сучасних умовах. На підставі контент-аналізу православних, католицьких і протестантських проповідей, матеріалів анкетних опитувань та інших соціологічних досліджень виділений конфесійний інваріант сучасного християнського проповідування.
   Ключові слова: християнська проповідь, біблійне вчення про людину, християнська антропологія, соціальна доктрина церкви, гомілетика, контент-аналіз, конфесійний інваріант проповіді.

Жаловага А.С. Антропологические основы христианского проповедования. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – религиоведение. Институт философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины (Отделение религиоведения). Киев, 2002.

   Диссертация является философским исследованием антропологических основ современного проповедования основных христианских конфессий на территории Украины – православия, католичества и протестантизма. Методологически обоснована и практически разработана методика качественного контент-анализа антропологической проблематики христианской проповеди, которая дает возможность анализа изменений содержания проповедей, форм и приемов конфессионального проповедничества. Библейское учение о человеке и социальные доктрины Церквей являются антропологической основой содержания современной христианской проповеди. На их основе выделяется антропологическая проблематика, общая для проповедей всех христианских Церквей:
   – творение человека, в котором образ Божий сиял во всем его совершенстве;
   – грехопадение, которое явилось причиной утраты этого образа;
   – спасение, которое понимается как возвращение к первоначальному образу или обретение его вновь;
   – свобода воли человека и связанные с нею религиозно-философские доктрины теодицеи и антроподицеи.
   Конфессиональные антропологические доктрины интерпретируют общехристианскую антропологическую концепцию, актуализируя и трансформируя те или иные ее положения в зависимости от конфессиональных потребностей, которые, в свою очередь, обусловлены социально-исторической ситуаций, в которой находится конфессия. Конфессиональное проповедничество опирается при построении проповедей на учение о человеке в том виде, в котором оно представлено в социальной доктрине Церкви. Социальная доктрина конфессии представляет собой конфессиональную интерпретацию христианского антропологического учения в соответствии с практическими задачами Церкви в современных условиях. Сравнительный анализ социальных доктрин Церквей позволил выявить общие проблемы и задачи, которые ставит перед проповедниками всех конфессий “вызов времени” на рубеже тысячелетий. Конфессиональные различия антропологических аспектов современного христианского проповедования обусловлены расхождением социальных доктрин христианских Церквей, которые определяют тот образ человека, который пропагандируется в конфессиональной проповеди как образец для подражания. Анализ гомилетики позволяет определить формальные признаки и богословски обоснованные критерии христианской проповеди, которые в каждой конфессии определяют “норму”, относительно которой происходят трансформации проповедования в современных условиях. На основании контент-анализа православных, католических и протестантских проповедей, материалов анкетных опросов и других социологических исследований выделен принципиальный антропологический конфессиональный инвариант современного христианского проповедования, который может быть основой для их сопоставления и сравнительного анализа. Осмысление конфессионального проповедования сквозь призму современной христианской антропологии и социальных доктрин христианских Церквей дает возможность проводить сравнительный контент-анализ христианских проповедей разных конфессий, расширяет теоретическую и методологическую базу не только философско-религиоведческого, но социологического и сравнительно-исторического анализа христианской проповеди.
   Связь проблем современного религиозного проповедования с социальными доктринами и практической деятельностью христианских конфессий в современной Украине, и шире – с проблемами национальной духовности, делает диссертацию актуальной для специалистов, которые занимаются социокультурными проблемами украиноведения. Материалы диссертации могут быть использованы при чтении лекций по курсам философии религии, философской антропологии, религиоведения, истории и социологии религии, спецкурсов по христианской гомилетике и экзегетике, а также культурологии.
   Ключевые слова: христианская проповедь, библейское учение о человеке, христианская антропология, социальная доктрина церкви, гомилетика, контент-анализ, конфессиональный инвариант проповеди.

Zhalovaga A. S. Anthropological Fundamentals of Christian Preaching. Manuscript.

Partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph. D. in philosophy, specialization 09.00.11 - Religious Studies. The National Academy of Sciences, G.S. Scovoroda Institute of Philosophy, Department of Religious Studies, Kiyv, 2002.

   This dissertation is a philosophical research work of the anthropological fundamentals of Christian preaching of the main Christian denominations on the territory of Ukraine - Orthodoxy, Catholicism and Protestantism. The method of quality content-analysis of the anthropological problem of Christian preaching is methodologically grounded and practically developed. Thus giving an opportunity to analyze the changes in content, form and method of denominational preaching. The Biblical teaching about man and social doctrines of the Churches are the anthropological foundation to the essence of the contemporary Christian preaching. Anthropological problems common to all Christian churches are clearly outlined on this background. Comparative analysis of Churches' social doctrines allows us to reveal universal problems and goals that the “calling of the times” sets to the preachers of all Christian creeds at the junction of millennia. Homiletical analysis helps us to define the formal signs and theologically based criteria of the Christian sermon. These signs and criteria determine the “norm” for every denomination that regulates the transformations in preaching taking place under the present-day conditions. The denominational invariant of the contemporary Christian preaching was specified upon the stand of the content-analysis of Orthodox, Catholic and Protestant sermons, results of public opinion polls and other sociological researches.
   Key words: Christian preaching, the Biblical teaching about man, Christian anthropology, churches' social doctrines, homiletics, content-analysis, denominational invariant of a sermon.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антропологічні основи християнського проповідування

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net