Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення

Анотації 

Московець В.І. Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 - соціальна структура, соціальні інститути, соціальні відносини. - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2001.

   Дисертація присвячена вивченню процесу взаємодії між населенням і міліцією у зв’язку із соціальними змінами, які відбуваються в Україні. Розглядаються існуючі теоретичні підходи до визначення змісту соціальної взаємодії, можливості їх застосування при конструюванні програм щодо взаємозв’язків та співпраці між населенням і міліцією. Дається авторське визначення поняття "взаємодія між міліцією і населенням".
   У роботі виділяються і розглядаються найважливіші взаємозв’язки між населенням і міліцією на різних рівнях. На основі узагальнення основних форм співпраці між населенням і міліцією (ДНД, пунктів охорони громадського порядку, робітничих та студентських загонів щодо сприяння діяльності міліції, консультативних пунктів тощо) обгрунтовується необхідність створення відповідної нормативно-правової бази для співпраці; удосконалення матеріально-технічних умов, інформаційного забезпечення, системи морального та матеріального стимулювання тощо.
   Запропонована і впроваджується оригінальна програма "Взаємопорозуміння та співпраця між населенням і міліцією по охороні громадської безпеки" у с. Солоніцевка Дергачівського району Харківської області.
   Ключові слова: соціальна взаємодія, співпраця, населення, міліція, соціальний контроль за діяльністю міліції.

Московец В.И. Взаимодействие населения с милицией: состояние и пути совершенствования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 - социальная структура, социальные институты, социальные отношения. - Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена изучению процесса взаимодействия между населением и милицией в связи с происходящими в Украине социальными изменениями. Рассматриваются существующие теоретические подходы к определению содержания социального взаимодействия, возможности их применения при конструировании программ относительно взаимосвязей и сотрудничества между населением и милицией. Дается авторское определение понятия "взаимодействие между милицией и населением".
   В роботе выделяются и рассматриваются важнейшие взаимосвязи между населением и милицией на уровнях: восприятия угрозы и распространенности криминогенной ситуации в стране, регионе, по месту жительства; представления образа и поведения милиционера как субъекта охраны правопорядка, обеспечения основных прав и свобод человека; иррационального и рационального осознания контактов и отношений с работниками милиции. Особое внимание диссертанта уделяется анализу теоретических основ обеспечения взаимного доверия и поддержки в процессе взаимодействия населения и милиции. В то же время, особенности реализации заданий правоохранительной деятельности требуют и взаимного контроля. Таким образом, как отдельные направления взаимодействия автором выделяются: создание системы общественного контроля за деятельностью милиции, который опирается на мониторинг управленческих решений в правоохранительной сфере; внедрение практики проведения независимых общественных экспертиз; активизация деятельности объективных и независимых СМИ, которые отстаивают общественные интересы.
   На основе обобщения основных форм сотрудничества между населением и милицией (ДНД, пунктов охраны общественного порядка, рабочих и студенческих отрядов по содействию деятельности милиции, консультативных пунктов и т.п.) обосновывается необходимость создания соответствующей нормативно-правовой базы для сотрудничества; усовершенствования материально-технических условий, информационного обеспечения, системы морального и материального стимулирования и т.д.
   Предложена и внедряется оригинальная программа "Взаимопонимание и сотрудничество между населением и милицией по охране общественной безопасности" в с. Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.
   Ключевые слова: социальное взаимодействие, сотрудничество, население, милиция, социальный контроль за деятельностью милиции.

Valery I. Moskovez Population and militia interaction: a state and ways of improving. - Manuscript.

Thesis on getting a scientific degree of the candidate of sociological sciences in specialty 22.00.03 - social structure, social institutes, social relations. - The National University of Internal Affairs, Kharkov, 2001.

   The thesis is devoted to study of process of interaction between population and militia in connection with social changes in Ukraine. The existing theoretical approaches to determination of the social interaction content , possibility of its implementation in programs on making correlations and cooperation between the population and militia are considered. The author's definition) of an " interaction between militia and population " concept is given.
   In the thesis are selected and considered the major correlations between the population and militia at levels: perception of threat and criminal situation prevalence in country, region; creating an image and behaviour of the militiaman as a subject of order protection, maintenance of the major rights and freedoms of the person; irrational and rational comprehension of contacts and relations with the workers of militia.
   On the base of generalization of main forms of co-operation between the population and militia (community policing, public order protection units, labors` and student's groups on militia activity assistance, advisory units and etc.) the necessity of creation of appropriate legal basis for cooperation is justified; improvements of social-economic conditions, information support, system of moral and material stimulation and etc.
   Is offered and is being implemented the original program "Mutual understanding and cooperation between the population and militia on protection of public safety " in one Solonitsevka village, Dergachi county, Kharkov region is introduced.
   Key words: social interaction, cooperation, population, militia, social monitoring on activity of militia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net