Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Багатомірність рольової реальності: соціально-філософський аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Багатомірність рольової реальності: соціально-філософський аналіз

 Анотації

Корабльова Н.С. Багатомірність рольової реальності: соціально-філософський аналіз. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. - Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.

   Досліджена у дисертації проблема рольової реальності актуалізована тими суттєвими трансформаціями, які переживає нині Україна. Зрушення, що відбуваються у нашому постсоціалістичному суспільстві, несуть у собі і конструктивні, і деструктивні можливості. Ефективна соціальна політика, віднайдення нових соціальних перспектив потребують аналізу проблеми соціальної сутності людини і її репрезентації у соціальних формоутвореннях. До таких феноменів можна віднести поняття рольової реальностї, яке грунтується на теорії соціальних ролей, опрацьованій рядом гуманітарних дисциплін, та філософській теорії реальності. Дискурс рольової реальності поєднує західноєвропейську традицію розгляду діяльнісної сутності людини з конкретно-рольовою визначеністю цієї сутності у національній філософії історії. Сконцептуалізована на такій підставі соціально-філософська теорія рольової реальності дозволяє відпрацювання нової стратегії в ситуації, коли людська сутність зводиться до ансамблю сутнісних можливостей і нескінченності проектів цієї сутності постмодерном.
   Ця нова сутність особи і взаємодія особи і суспільства пов’язана з більш складним типом соціальності ніж той, на грунті якого виникла і розвивалась теорія соціальних ролей. Доведено, що суперечливий характер рольової реальності в межах інтерпретації історії, її дискретних і континуальних витоків представлено топологією символічної форми, універсалізм якої не в безмежній експансії ролей, а в універсальному самоздійсненні сутнісних сил людини.
   Рольові реальності як топоси історії дозволяють розгорнути ідею людиновимірності історії, яка визначається надлишком соціального як резервуару рольових ідентифікацій, що надають історії антропомірних характеристик. Обгрунтована необхідність творення національної філософії історії з опредметненими в ній національними символами, в основу яких покладено: антеїзм, екзистенційно-межове світовідчуття, кордоцентризм, ліризм. Це суттєво трансформує уявлення про механізми життєдіяльності суспільства, дозволяє здійснювати продуктивні спроби переходу від історичного до надісторичного, до загальнозначущих цінностей.
  Ключові слова: рольова реальність, рольовий дискурс, людина соціальна, соціальна маска, соціальна роль, ідентичність.

 Кораблёва Н.С. Многомерность ролевой реальности: социально-философский анализ. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук по специальности 09.00.03.- социальная философия и философия истории.- Университет внутренних дел, Харьков, 2000.

   В диссертации рассматривается проблема ролевой реальности, актуализированная теми трансформациями, которые происходят на Украине в постсоциалистическом обществе. Они несут в себе как конструктивные, так и деструктивные возможности, повлиять на которые способна соответствующая социальная политика. Она требует учёта человеческого фактора и его репрезентаций в социальных формообразованиях. Сориентированные на деятельностную парадигму западноевропейского сознания идеи ролевой теории позволяют существенно переосмыслить и конкретизировать понятие социальной сущности человека с новыми импликациями, рассмотреть его как проективную меру и норму социального творчества. История, которая передвигает ролевую реальность как формообразование к границе меры, на определенное время делает проект своей главной творческой действительностью.
   Дискурс ролевой реальности, основанный на использовании теории социальных ролей, традиционной для ряда гуманитарных наук, и философской теории реальности, позволяет осуществить перевод ролевой теории на трансдисциплинарный уровень с соответствующими импликациями и возможностями. Пересмотр ресурсов ролевой теории вызван рядом причин, основная из которых - появление более сложного типа социальности, чем тот, на почве которого возникла и розвивалась эта теория, а также тенденциями десоциализации человека, потерей им интереса к социальной жизни. Высокая знаковость современного общества отождествляет социализацию человека с семиотизацией, когда социальные роли и желаемые идентификации есть нанесение знаков на бытие личности с использованием современных манипуляционных технологий. Такое господство трансцендентальной социальной инстанции стремится господствовать над человеком, релятивизируя социальное поведение. Доказывается, что человек способен выворачиваться из-под заданных схем путем ускользания от ролей, одевая социальную маску, которая несет иную смысловую нагрузку и есть протестом против принудительных ролевых идентификаций, хотя потеря ролевых идентичностей не всегда свидетельствует о разрушении личности.
   Установлено, что противоречивый характер форм репрезентации личности классической и неклассической теориями связан с появлением новых подходов к сущности человека. Если классикой эта сущность сводилась к ансамблю сущностных сил, то постклассика демонстрирует нескончаемость проектов этой сущности, постулируя ансамбль сущностных возможностей. Плюрализируя эту сущность постмодерн делает проект единственной инстанцией бытия и события. Тотальный плюрализм требует ролевых реальностей как меры социальности определенного сверхличностного еквивалента. В исследовании показано, что единственно возможным способом бытия человека есть его событие с другими, которое творит человеческую универсальность и позволяет ввести понятие человекомерности истории, которая поглощает этот излишек социальности, где корелируют историческое сознание нации и жизненный мир человека. При этом указывается, что ролевые реальности определяют нескончаемость, незавершаемость человеческого желания играть роли в истории. Эта незавершенность - потребность истории и резерв ролевых идентификаций, где ролевая реальность - свёрнутый код управления социальным поведением со стороны общества.
   Ролевая реальность как метафизическая идея дает основание для интерпретации определенных социально-исторических явлений, связанных с жизненным миром человеком, нации, общности. Реконструкция этого феномена как определенной исторической реальности отражает целостность и универсальность истории, в которой действует человек как социальное существо.
   Ключевые слова: ролевая реальность, ролевой дискурс, человек социальный, социальная маска, социальная роль, идентичность.

Korablyova N.S. The multi-measuring of the role reality: social philosophy analysis. - Manuscript.

Thesis for a doctoral degree in philosophy specializing in 09.00.03 - "Social philosophy and philosophy of history". - University of Internal Affairs, Kharkiv, 2000.

   The dissertation investigates the role reality problem that is actualized by those transformations taking place in Ukraine in the post-socialist society. These transformations including both constructional and destruction possibilities can be influenced by the appropriate social politics. It demands taking into account the human factor and its representations in different social formations. The concept of the social essence of the human being with new implications in reappraise and given concrete expression in this research work.
   It is determined that conflicting character of representative forms of personality in classical and neoclassical theories is connected with the appearing of new approaches to the essence of a human being. The classical theory identifies the essence as an aggregate of essential powers? But neoclassical theory postulates an aggregate of the essential potentialities.
   This dissertation shows that the only way of existence for a human being is his co-existence with other human beings; that creates human versatility and introduces the notion of human-measured history. It is indicated that the role realities determine interminable and never-ending nature of the human wish to play definite roles in history. Such interminability is the requirement of historical process and the reserve for the role identifications, where the role reality is a shortened code for managing social behavior by the society.
   The role reality as a metaphysical idea gives some reasons for the interpretation of the definite social historical phenomenon connected with the vital world of a human being, nation, community. Such an approach is also worked out in the dissertation.
   Key words: role reality, role discourse, homo social, social mask, social role, identity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Багатомірність рольової реальності: соціально-філософський аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net