Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації

Анотації 

Мусієздов О. О. Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за фахом 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2002.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі вивчення символічного аспекту соціальної трансформації. У дисертаційній роботі розроблено оригінальний підхід до аналізу уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації. Визначено сучасне розуміння соціальної трансформації як динамічного, мінливого стану суспільства, що характеризується стихійним впорядкуванням його елементів. Обгрунтовано, що трактування соціальної трансформації як зміни соціального простору (як простору відмінностей між соціальними позиціями, вираженими в номінаціях соціальних позицій), зв’язаного зі зміною уявлень про нього, відкриває можливість інтерпретації соціальних уявлень як символічного аспекту соціальної трансформації. Обгрунтовані й розроблені методи прямого (“аналіз динаміки сприйняття соціальних дистанцій”) та непрямого (“псевдодинаміка”, “контекстний аналіз”) вивчення уявлень про соціальний простір (які використовуються у роботі для вторинного аналізу емпіричної соціологічної інформації). У роботі наведені отримані в результаті емпіричного аналізу нові дані про уявлення суспільства про соціальний простір і їхню динаміку, що дозволяють наблизитися до розуміння трансформації сучасного українського суспільства. Практичне значення результатів роботи пов’язане з можливістю їх використання різними соціальними агентами і владними інститутами, чия діяльність стосується інформаційних і символічних процесів.
   Ключові слова: соціальна трансформація, соціальні відмінності, соціальні уявлення, соціальний простір, номінації.

Мусиездов А. А. Изменение представлений общества о социальном пространстве как проявление символического аспекта социальной трансформации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков, 2002.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме изучения символического аспекта социальной трансформации. Предложенный в работе подход к изучению проявления социальной трансформации на уровне социальных представлений способствует более глубокому пониманию происходящих социальных изменений, преодолению кризиса теории и методологии в этой сфере, связанного с присущими трансформации общества неоднозначностью и неопределенностью происходящих социальных процессов. В диссертационной работе разработан оригинальный подход к анализу представлений общества о социальном пространстве как проявления символического аспекта социальной трансформации.
   Адекватное понимание проявления символического аспекта трансформации общества невозможно без предварительного определения основных характеристик социальной трансформации. Обосновано, что современное понимание социальной трансформации как динамического, изменчивого состояния общества, характеризуемого стихийным упорядочиванием его элементов, и его трактовка (в связи с использованием методологии конструктивистского структурализма П. Бурдье) как изменения социального пространства (как пространства различий между социальными позициями, выраженными в номинациях социальных идентичностей) открывает возможность интерпретации социальных представлений как символического аспекта социальной трансформации, а не только как некоторого сопутствующего ей образования.
   Актуальность и перспективность исследований социальных представлений с точки зрения проявления в них социальной трансформации связана с возрастанием роли социальных представлений в функционировании социальной реальности, а также с необходимостью всестороннего изучения трансформации современного украинского общества. Разработка оригинального подхода к изучению изменений представлений о социальном пространстве как проявления символического аспекта социальной трансформации (проявления трансформации на уровне социальных представлений) направлена на преодоление теоретического кризиса в этой предметной области, связанного с ограничениями применения в условиях трансформации общества традиционных методологических принципов. Уточнение понятия социальных представлений в связи с концептами различных методологических подходов позволило раскрыть смысл данного понятия (как когнитивного элемента общественного сознания, присутствующего в реальном сознании действующих индивидов), который в рамках избранной автором методологии конструктивистского структурализма не артикулирован в достаточной степени.
   Предложенный подход основывается на интерпретации социальной трансформации как изменении социального пространства, связанного с изменением представлений о нем. Такая интерпретация позволяет рассматривать социальные представления и их изменения как репрезентирующие трансформацию общества в целом и перейти к эмпирическому изучению символического аспекта социальной трансформации как изменению представлений о социальном пространстве как пространстве различий между социальными позициями, выраженными в номинациях социальных идентичностей. Обоснованы и разработаны методы прямого (“анализ динамики восприятия социальных дистанций”) и непрямого (“псевдодинамика”, “контекстный анализ”) изучения представлений о социальном пространстве (которые используются в работе для вторичного анализа эмпирической социологической информации).
   В работе проведена апробация предложенного теоретико-методологического подхода к анализу представлений о социальном пространстве как проявлению символического аспекта социальной трансформации. Впервые в работе получены эмпирические данные о представлениях о социальном пространстве как пространстве различий между социальными позициями, выраженными в номинациях социальных идентичностей, и об их изменении. На основании анализа полученных данных установлено, что представления общества о социальном пространстве в целом соответствуют устанавливающимся социальным отношениям, а трансформация современного украинского общества характеризуется тенденцией к более дифференцированному восприятию социального пространства обществом.
   Научные результаты работы имеют значительный потенциал использования в социологических исследованиях при изучении социальной трансформации, социальных представлений, в исследованиях социальной структуры, социальных идентичностей, и социальной зрелости групп, динамики социального пространства, социальной мобильности. Предложенные методология и стратегия исследования имеют практическое значение для деятельности различных социальных агентов, а также властных институтов, чья деятельность связана с информационными и символическими процессами, с необходимостью учета социальных представлений и символического аспекта трансформации современного украинского общества.
   Ключевые слова: социальная трансформация, социальные различия, социальные представления, социальное пространство, номинации.

Musiyezdov O. O. The Changing of the Society’s Perceptions of Social Space as a Display of the Symbolical Aspect of Social Transformation. – Manuscript.

Thesis for the Candidate’s degree in Sociology by speciality 22.00.01 – Theory and History of Sociology. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2002.

   The dissertation deals with the problem of study of the social transformation’s symbolical aspect. In the research the original approach to the analysis of the perceptions of social space as a display of social transformation’s symbolical aspect is elaborated. The contemporary understanding of social transformation as dynamic, changeable condition of a society characterizing spontaneous ordering of its elements is proved. Treatment of social transformation as the changing of social space, connected with the changing of the perceptions of it, gives an opportunity of interpretation of social perceptions as a symbolical aspect of social transformation. The social space is considered as the space of distinctions between social positions expressed in the nominations of social positions. The methods of direct (‘analysis of the dynamics of social distances’ perception’) and non-direct (‘pseudodynamics’, ‘contextual analysis’) research of the perceptions of social space (that are used in the paper for the secondary analysis of empirical sociological information) are elaborated. In the paper the new data, received as a result of the empirical analysis, about the perceptions of social space and their dynamics allowing to come closer to understanding of contemporary Ukrainian society’s transformation are given. The practical value of the results of the work is connected to the activity of the various social agents and powerful institutes, whose activity is connected to informational and symbolical processes.
   Key words: social transformation, social distinctions, social perceptions, social space, nominations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net