Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі

Анотації 

Слободянюк А.В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

   У дисертації зроблено комплексний аналіз соціологічного поняття “влада” та подано історико-соціологічну ретроспекцію розуміння влади в історичному часі та просторі. Доведено, що соціологія має вивчати саме соціальну владу як об’єктивну основу політичної та ті фактори, що приводять до трансформації цієї влади в політичну. У ході аналізу концепцій влади різних історичних епох влада та владні відносини розглядаються в соціологічному ракурсі. Встановлено, що на кожному етапі історії соціологічної думки існують концептуальні уявлення про владу, в яких акцентується увага на необхідності поновлення соціальної влади, переходу від влади, що контролюється частиною суспільства, до демократії, тобто влади народу. На основі аналізу розуміння поняття “влада” та його змісту в історико-соціологічному процесі дістало подальший розвиток твердження про роль культури, соціальних норм та ціннісних орієнтацій у процесі функціонування владних відносин. На основі аналізу класичних та сучасних теорій влади доведено, що основним визначальним фактором легітимації влади є громадська думка.
   Ключові слова: влада, соціальна влада, історико-соціологічний процес, соціальні відносини, соціальна структура суспільства, громадська думка, соціальні норми та цінності.

Slobodyanyuk A.V. Evolution of Conceptual Ideas about Power in Historical and Sociological Process. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’ s Degree in Sociology in Speciality 22.00.01 – Theory and History of Sociology. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2001.

   In the thesis the complex analysis of a sociological concept “power” is made and historical and sociological retrospection understanding of power in historical time and space is submitted. It is proved that the sociology can study social power as an objective basis political and those factors, which result in transformation of this power in political. During the analysis of concepts of power of different historical epoch the power and powers’ relations are considered in a sociological foreshortening. It is established that at each stage of a history of sociological idea there are conceptual representations about power in which the attention to necessities of renewal of social power is accented, transition from power which is supervised by a part of a society, to democracy, people’s sovereignty. On the basis of the analysis of understanding of a concept “power” and its contents in historical and sociological process has received the further development the statement about a role of culture, social norms and valuable orientations during functioning powers’ relations. On the basis of the analysis of classical and modern theories of power it is proved, that the basic determining factor legitimation of power are a condition of public idea.
   Key words: authority, social authority, historical and sociological process, social relations, social structure of a society, a public idea, social norms and values.

Слободянюк А.В. Эволюция концептуальных представлений о власти в историко-социологическом процессе. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

   В диссертации сделан комплексный анализ социологического понятия “власть” и представлена историко-социологическая ретроспекция понимания власти в историческом времени и пространстве. На широком историко-социологическом материале рассмотрена социальная сущность власти и властных взаимодействий. Доказано, что социология должна изучать социальную власть как объективную основу политической и те факторы, которые приводят к трансформации этой власти в политическую. В ходе анализа концепций власти разных исторических эпох власть и властные отношения рассматриваются в социологическом ракурсе. Установлено, что на каждом этапе истории социологической мысли существуют концептуальные представления о власти, в которых акцентируется внимание на необходимости возобновления социальной власти, перехода от власти, которая контролируется частью общества, к демократии, то есть власти народа. На основе анализа интерпретации понятия “власть” и его содержания в историко-социологическом процессе получило дальнейшее развитие утверждение о роли культуры, социальных норм и ценностных ориентаций в процессе функционирования властных отношений. Исследуя власть как социальное явление, показано, что в процессе развития ее исторических типов и форм в истории отношения власти и системы управления не могли развиваться, не включая в себя те социальные нормативы и ценности, без которых общественные отношения существовать не могут. Распределение процессов властных отношений на политические и неполитические доказывает необходимость их дополнения этическими и нормативными категориями.
   Анализируя украинскую социологическую мысль конца ХІХ – ХХ столетия, выяснено, что проблема социальной сущности власти решается через принцип демократизма и народного суверенитета, а также через первичность власти народа над политической, государственной.
   Рассмотрение современных социологических концепций власти показало, что в них, хотя прямо не подчеркивается на связи власти и социальной структуры, тем не менее, сама методология решения проблемы базируется на идее о том, что общество неоднородное, структурированное, что и требует властного регулирования общественных отношений.
   На основе анализа классических и современных теорий власти доказано, что основным определяющим фактором легитимации власти есть общественное мнение. В работе продемонстрировано, что в любых системах государственного управления субъекты политических режимов стремились апеллировать к массе, к общественной мысли. И это касается даже древних деспотий, поскольку апелляция к массе, влияние на нее создает иллюзию легитимности власти и ее положительной оценки, что так важно всегда для конкретных субъектов власти. Даже в давние времена при отсутствии института общественной мысли как элемента системы властного механизма, присущего демократическим режимам, этот фактор (“глас народа”) не оставался без внимания даже части деспотов.
   Учитывая исторический опыт и основываясь на результатах проведенного диссертационного исследования, доказано, что для того, чтобы властные отношения носили цивилизованный демократический характер, необходимо: 1) в процессе властного взаимодействия ориентироваться на потребности и интересы разных сторон (индивидов, групп, слоев, классов и т.п.); 2) учитывать существенные культурные основы субъекта власти в виде традиций, норм, стереотипов поведения; 3) признать авторитет власти в силе, которая заключается в опытности, компетентности, решительности, открытости, нравственности субъекта власти; 4) найти соответствующее соотношение между технологией и стратегией власти; 5) признать приоритет власти народа над политической, государственной; 6) принимая во внимание определяющую роль общественной мысли в становлении и утверждении власти, необходимо строить властное взаимодействие с постоянным ее учетом.
   Ключевые слова: власть, социальная власть, историко-социологический процесс, социальные отношения, социальная структура общества, общественная мысль, социальные нормы и ценности.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net