Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Метафізичні виміри української дохристиянської міфології
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метафізичні виміри української дохристиянської міфології

Анотації 

Ятченко В.Ф. Метафізичні виміри української дохристиянської міфології. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук з спеціальності 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню метафізичних аспектів в українській дохристиянській міфології через аналіз таких її складників як замовляння, обрядові пісні, загадки, казки. В дослідженні розглядається генеза формування в міфологічній свідомості архаїчної моделі світобудови, її зв’язку з найважливішими потребами і формами людської життєдіяльності, уявлень про місце й призначення людини в світі. Показано, як крізь призму світоглядної опозиції “людина - бог” осмислювався в текстах українських замовлянь і обрядових пісень ідеал суспільних відносин, духовного життя, сім’ї. В дисертації показано, як аналіз українських казок під кутом зору виявлення в них метафізичних аспектів світоглядних установок дозволяє розкрити в них ряд екзистенціалів та нових способів осмислення людиною буття, виявити шляхи пошуку людиною досягнення станів прориву до трансцендентного. Досліджено мислительні парадигми, в основі яких лежить відношення “людина - трансцендентне” і які пронизують основну масу казок й визначають їх спрямованість та функції.
   В дослідженні виявлено й піддано аналізу ті пласти міфологічних текстів, які утримують в собі інформацію про досягнення людиною духовно-психологічних станів, культивування яких уможливлює акти філософування, породження морального знання. Досліджуються проблеми формування просторово-часових координат та передумови створення логічних форм осмислення екзистенційних ситуацій в системі давньоукраїнської міфології.
   Ключові слова: українська міфологія, архетип, простір, час, замовляння, обрядові пісні, загадки, казки, метафізика, екзистенціал.

Ятченко В.Ф. Метафизические измерения украинской дохристианской мифологии. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.04 - философская антропология, философия культуры. Киевский университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2002 г.

   Диссертация посвящена исследованию метафизических аспектов украинской дохрис- тианской мифологии, представленной заговорами, обрядовыми песнями, загадками, сказками. В диссертации украинская дохристианская мифология рассматривается со стороны своей соотнесенности с вопросами глубинных основ человеческой жизни, с генезисом форм артикуляции переживания человеком своей связи с трансцендентным. В основу исследования этих проблем в диссертации положен принцип развития мифологического знания от форм, обусловленных психологическими факторами, к формам, порожденным факторами социальными, духовными. В этом разрезе логически первыми продуктами попыток решения метафизических проблем в украинской дохристианской мифологии выступают заговоры. Поскольку их подосновой и основной структурной единицей выступают архетипы, диссертант исследует специфику проявления в украинской мифологии таких наиболее распространенных архетипов как Анима, тень, гора, огонь, вода, змея, цветок. Анализ под этим углом зрения заговоров вскрывает содержащиеся в них попытки человека ощутить себя существом, сопряженным с высшими стихийными силами, создать модель мироздания, связанную з важнейшими потребностями и формами жизнедеятельности. Показано, как после исчерпания возможностей освоения мира посредством архетипических образов в украинской мифологии происходит переход к воспроизведению образов мифологических, что отразилось в текстах, называемых сегодня обрядовыми песнями. На их примере диссертант исследует появление новых форм метафизических поисков человека - попыток сквозь призму оппозиции “человек - бог” переинтерпретировать свои представления об общественном и семейном идеале, о своем предназначении в мире. Исследуются также содержащиеся в текстах противоречия, вытекающие из фактов разрыва между старыми и новыми жизненными ценностями, между идеалами и реальностью, рационализацией мифологических представлений и продуктами прорыва иррационального в сознание. Исследуются попытки создания парадигмы соучастия человека и богов в создании мира, моральных норм, патерналистического отношения богов к человеку.
   Анализируются метафизические аспекты мировоззренческих установок в текстах сказок. Рассмотрены особенности функционирования в мифологии ряда экзистенциалов (бессмертие, жертвенность, вера, честь) и новых парадигм осмысления человеком своего бытия (приобщения человека к богам, уход бога от людей, трагедия бытия вне бога, поиски человеком бога и повторное приобщение к нему). Проанализирована содержащаяся в сказках информация о достижении человеком духовно-психологических состояний, порождающих акты философствования. Исследованы предпосылки создания логических форм осмысления экзистенциальных ситуаций в мифологическом знании. Рассмотрены процесы формирования пространственно-временных представлений, а также их этапы развития в украинской мифологии.
   Ключевые слова: украинская мифология, архетип, пространство, время, заговоры, обрядовые песни, загадки, сказки, метафизика, экзистенциал.

Yattchenko V.F. Metaphysical Measurements of Ukrainian Prechristian Mythology. -Manuscript.

Thesis for a Doctor’s degree in philosophy in speciality 09.00.04 - Philosophical Antropology, Philosophical Culture. Taras Shevchenko Kyev National Universiti. Kyev, 2002.

   The thesis deals whith the research of metaphysical aspects of Ukrainian prechristian mythology which is introduced with charms, ritual songs, riddles, tales. The genesis of archaic wordl origin in mythological consciousness, its relations with the forms of vital activity, the idea of the place and predestination of a man have been considered.
   The ideal of social relations, inner world, the family has been shovn through the opposition “the man - the God” in Ukrainian mythology. The analusis of Ukrainian tales from the standpoint of the revealing of metaphysical aspects has been given permitted to reveal a number of existentials and new methods of objective reality understanding to find the waus for the breac nito trans- cendentality. The paradigms of the relation “the man - the transcendentality” which are the basis of many tales have been investigated. The parts of mythological texts which contain the infomati-on about human aclievement of spiritual andpsychological states providing with opportunity the actions of the philosophising and the bivth oft the moral knowledge, research of imagination forming about space and time, about the premisses of logic apparatus have been revealed and analysed.
   Key words: archetype, existential, metaphysics, charms, ritual songs, riddles, tales.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метафізичні виміри української дохристиянської міфології

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net