Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві

 Анотації

Більчук Н.Л. Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський військовий університет, Харків, 2001.

   Дисертацію присвячено визначенню кордоцентризму як методологічного принципу цілісного розуміння людини, який розкриваº мiсце особистостi в суспільстві. З’ ясування кордоцентризму подано завдяки комплексному та теоретичному аналізу феномена “серце” та концептуально і методологічно оформленого вчення “філософії серця”, основні положення якого вiдобразили особливостi українського свiтогляду. Звернення до “серця” та перетворення його від образу до принципу філософських побудов обумовлено значенням “серця” у різних областях філософського знання як такого, що переборює однобічність раціоналізму та забеспечує цiлiснiсть свiтосприйняття. Обґрунтування методологічного аспекту поняття “серця” дозволило вiдокремити вчення про “серце” вiд “фiлософiї серця”, яку подано концепціº ю цілісної особистості. підсумковою інтерпретацією “серця” є позначення його метафізичною основою морально-духовної особистості, що забеспечує цілісність внутрішньої сутності та всіх проявів. оформлення “серця” в поняття філософії та подання його основоположним принципом філософських побудов, зумовило розкриття кордоцентризму як методологічного принципу цілісного розуміння людини та її місця у суспільстві. специфікою кордоцентризму є встановлення взаємозв'язку суб'єктивних та об'єктивних, індивідуальних і суспільно-соціальних аспектів системи особистості, її нескінченної сутності та скінченності проявів, що зберігає й підкреслює її гiднiсть як індивідуальності, розкриваючи місце особистості в соціальній системі.
   Ключові слова: “серце”, “сердечність”, духовнiсть, душевнiсть, “соборність”, людина, індивідуально-неповторна сутність, особистість, кордоцентризм.

Бильчук Н.Л. Кардиоцентризм как методологический принцип целостного понимания человека и его места в обществе. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - социальная философия и философия истории. - Харьковский военный университет, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена определению кардиоцентризма как методологического принципа целостного понимания личности и ее места в обществе. В работе проведен социально-философский анализ проблемы целостности человека в концептуальном поле учений о “сердце”. Выявлено, что обращение к “сердцу” обусловлено необходимостью определить значение индивидуально-неповторимой сущности человека в различных областях философского знания. Для выявления полного спектра интерпретаций понятия “сердце” привлекаются концепции-методологии, созданные в истории философии, ориентирующие на определение сущностно значимых аспектов системы человека. Раскрывая индивидуально-неповторимую сущность человека, философы акцентируют внимание на категориях чувственно-эмоционального, морально-духовного и волевого характера, которые связаны с термином “сердце”.
   Преобразование “сердца” от образа к принципу философских построений обусловлено его методологическими функциями. В работе обозначены тенденции, раскрывающие значение сопричастных с “сердцем” категорий для целостного постижения, как сущности человека, так и процессов жизнедеятельности личности. Замечено, что если в учениях о “сердце”, представленных во всех периодах развития философии, “сердце” связано с внешне проявленными, душевными свойствами индивида, то “философия сердца” выступает концепцией целостной личности, благодаря определению понятия “сердце” как метафизического основания моральности и духовности человека, соединяя его скрытые способности и проявленные свойства.
   Комплексный анализ “философии сердца” позволил выделить итоговое определение понятия “сердце” - метафизическое основание целостности морально-духовной сущности личности, включающее всю полноту бытия и общественных отношений. Основными характеристиками “сердца” являются свобода, воля, любовь, первичные моральные принципы, совесть, творчество, интуиция, самоуважение и ответственность за происходящее, которые подчеркивают сущностное достоинство личности. Проведенное исследование понятия “сердце” и выделение его функционального значения позволили обозначить кардиоцентризм как методологический принцип целостного понимания личности, раскрывающий ее место в обществе, и определить основные его положения в сфере социально-философской рефлексии.
   кардиоцентризм как методологический принцип социальной философии раскрывает целостность морально-духовной личности как основу ее взаимосвязи с обществом и гармоничного развития социальной системы. основанием для взаимодействия личности и общества становится признание общих морально-духовных ценностей и принципов совместного существования, среди которых выделены свобода, любовь, самоуважение и гордость за принадлежность к данному обществу. Таким образом, формирование морально-духовной личности выступает принципом построения социальной системы, обеспечивая устойчивость смыслообразующих ценностей и нравственных ориентиров, которая выражается в признании и развитии духовных традиций общества, сосредоточенных в исторической памяти личности.
   Отсюда, спецификой кардиоцентризма как методологического принципа социально-философских построений является установление взаимосвязи субъективного и объективного, индивидуального и общественно-социального аспектов структуры личности, ее бесконечной сущности и конечности проявлений, что, подчеркивая и сохраняя достоинство каждой индивидуальности, раскрывает ее место в обществе.
   Ключевые слова: “сердце”, “сердечность”, духовность, душевность, “соборность”, личность, индивидуально-неповторимая сущность, кардиоцентризм.

Bilchuk N.L . Cardiocentrism as methodological principle of human being integrity and his position in society.- Manuscript.

Thesis for the degree of the candidate of philosophical sciences on speciality 09.00.03 - Social philosophy and Philosophy of History. - Kharkov military university, Khakov, 2001.

   In the thesis the analysis of human being problem and his interaction with society in the conceptual field of learning about “heart” has been worked out. Formation of “heart” conception from appearance to principle of philosophy construction which has acquired methodological meaning “heart” is presented. Systematically-theoretical analysis of philosophy of heart permitted to define cardiocentrism as methodological integrity of principle of human being characterized his position in society.
   Keywords: “heart”, the men, personality, “hearty”, personal essence, moral value, spiritual world.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net