Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві

Анотації 

Стрельник О.О. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві. − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. − Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне соціологічне дослідження гендерної нерівності та соціального статусу жінки в економічній, політичній та соціокультурній сферах сучасного українського суспільства. Наукова новизна дослідження визначається тим, що для аналізу гендерної нерівності вперше у вітчизняній соціології застосовано концептуальну модель „статус – потенціал”, яка ґрунтується на досягненнях діяльнісно-структурного підходу в соціології; у межах розробленого підходу запропоновано оригінальне визначення гендерної нерівності як розходження статусних позицій жінок та чоловіків у різних сферах життєдіяльності суспільства, зумовлене впливом гендерного фактору на можливості формування та реалізації їх соціального потенціалу; вивчення соціального статусу жінки здійснене на основі інтегративного підходу, що передбачає дослідження як об’єктивних, так і суб’єктивних його показників; одержало подальший розвиток соціологічне уявлення про поняття соціального потенціалу. На підставі результатів дослідження удосконалено модель системи факторів, що впливають на реалізацію соціального потенціалу жінок і, як наслідок, на їх соціальний статус.
   Ключові слова: гендер, гендерна нерівність, гендерні ролі, соціальний статус, самооцінка статусу, соціальний потенціал, ресурси, соціальна активність.

Стрельник Е.А. Гендерное неравенство и социальный статус женщины в современном украинском обществе. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. − Харьков, 2003.

   В диссертации осуществлено комплексное социологическое исследование гендерного неравенства и социального статуса женщины в экономической, политической и социокультурной сферах современного украинского общества.
   Подчеркивается, что разнонаправленный характер исследований по проблемам гендерного неравенства и положения женщины порождает необходимость проведения четких методологических границ между их видами и выработки теоретической стратегии социологического изучения положения женщины в современном обществе. В этой связи исследуются методологические особенности женских и гендерных исследований; феминистской и гендерной социологии; социально-конструктивистского и статусного подходов к анализу гендерной проблематики.
   Научная новизна полученных результатов определяется тем, что впервые в отечественной социологии для анализа гендерного неравенства применена концептуальная модель “статус − потенциал”. Выделяется несколько подходов к анализу гендерного неравенства:
   а) гендерное неравенство как естественное и обусловленное функциональной значимостью мужских и женских ролей (функциональный подход);
   б) гендерное неравенство как отношения различия, социально сконструированные в качестве неравенства возможностей и жизненных шансов женщин и мужчин (социальный конструктивизм, гендерные исследования);
   в) гендерное неравенство как неравенство классовых позиций мужчин и женщин, позиций в системе социальной стратификации;
   г) гендерное неравенство как обусловленное конфликтом между полами (конфликтный подход);
   д) гендерное неравенство как угнетение женщин и мужчин предписанными им традиционными ролями (либерально-феминистское направление);
   е) гендерное неравенство как угнетение женщин, насилие над ними (радикальный феминизм, социалистический феминизм).
   В рамках диссертационной работы гендерное неравенство трактуется как расхождение статусных позиций женщин и мужчин в различных сферах жизнедеятельности общества, обусловленное воздействием гендерного фактора на возможности формирования и реализации их социального потенциала. Данный теоретический подход позволил конкретизировать социологическое представление о гендерном неравенстве.
   В диссертации впервые в отечественной социологии для анализа социального статуса женщин применен интегративный подход, подразумевающий изучение как объективных, так и субъективных показателей статуса. Объективные проявления социального статуса женщин анализируются по таким критериям, как: уровень и источники личного дохода; наличие собственности, приносящей доход; уровень образования; характер занятости; профессионально-квалификационная позиция; наличие функций управления в профессиональной деятельности и другие. Среди субъективных аспектов социального статуса индивида выделяются следующие характеристики: самооценка материального положения; ретроспективные, актуальные и перспективные оценки изменения уровня личного благосостояния за определенный период времени; удовлетворенность своим положением в обществе; самооценка положения на условной социальной лестнице; самооценка престижности профессии и другие.
   В диссертационной работе получило дальнейшее развитие социологическое представление о понятии социального потенциала. Социальный потенциал индивида рассматривается в объективном и субъективном его аспектах. На объективном уровне потенциал включает совокупность наличных ресурсов индивида (материальных, образовательных, профессиональных и пр.). Понятие социального потенциала анализируется в работе и с точки зрения субъективных его аспектов: осознания ценности наличных ресурсов, готовности индивида к их освоению с целью реализации жизненных притязаний.
   На основании полученных результатов усовершенствована модель системы факторов, влияющих на реализацию социального потенциала женщин и, как следствие, на их социальный статус. В их ряду рассматриваются: статусные факторы (возраст, образование, профессия, семейное положение); социально-психологические и социокультурные факторы (ценностные ориентации, гендерные идеалы, гендерные стереотипы); уровень личной активности, направленной на улучшение (укрепление) своего положения в обществе; социально-политические факторы (социальная политика).
   Ключевые слова: гендер, гендерное неравенство, гендерные роли, социальный статус, самооценка статуса, социальный потенциал, ресурсы, социальная активность.

Strel’nik E.A. Gender inequality and woman’s social status in contemporary Ukrainian society . – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 22.00.01. – theory and history of sociology. – The V. N. Karazin Kharkiv National University. − Kharkiv, 2003.

   The complex sociological research of gender inequality and women social status in economic, political and cultural spheres of an contemporary Ukrainian society is accomplished. The scientific novelty of the research results is connected with using the conceptual model “potential – status” for the analysis of gender inequality; with the methodological approach to the women social status study which directed both of status’s objective, and subjective features; and with the further development of social potential concept applied to gender inequality problem. On the basis of the received results the model of different factors influencing on realization of social potential by women and on their social status is advanced.
   Key words: gender, gender inequality, gender roles, gender stereotypes, the social status, a self-estimation of the status, social potential, resources, social activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net