Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу

Анотації 

Бєлова Л. О. Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології – Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”, Харків, 2005 рік.

   Дисертацію присвячено розкриттю специфіки та суттєвих характеристик системи виховної роботи у сучасній вищій школі крізь призму трансформаційних процесів, які відбуваються як в українському суспільстві в цілому, так і в освітньому просторі. У дослідженні здійснено концептуалізацію виховного процесу у ВНЗ на засадах теоретичних конструктів відомого німецького соціолога Ю. Хабермаса.
   Доведено, що за сучасних умов ефективність вузівського виховання може бути досягнена завдяки набуттю ним рис комунікативної взаємодії між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, тобто дії, заснованої на невикривленій, непримусовій, вільній комунікації, на узгодженні цілей, форм та методів реалізації головної мети вищої освіти в нових соціокультурних умовах – формування майбутнього фахівця як професіонала, інтелігента та громадянина.
   Уперше у вітчизняній соціології розроблено комунікативну концепцію виховання, проведено емпіричну апробацію її елементів у процесі дослідження виховних практик, поширених у вищих навчальних закладах Харківського реґіону.
   На основі застосування концепції до аналізу отриманого емпіричного матеріалу визначено провідні тенденції виховного процесу у сучасній вищій школі України.
   Ключові слова: виховання, комунікативна взаємодія, виховні практики, система виховної роботи у ВНЗ, комунікативна концепція виховання, життєвий світ студентства, педагогіка партнерства.

Белова Л. А. Воспитательная система современного вуза: социологические аспекты анализа. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии – Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия”, Харьков, 2005 год.

   Диссертация посвящена раскрытию специфики и сущностных характеристик системы воспитательной работы в современной высшей школе сквозь призму трансформационных процессов, происходящих как в украинском обществе в целом, так и в образовательном пространстве.
   В работе осуществлена концептуализация воспитательного процесса в вузе на основе теоретических конструктов известного немецкого социолога
Ю. Хабермаса. Обосновано, что социологический анализ воспитания целесообразно осуществлять в контексте исследования современных социализационных практик, среди которых все более широкое распространение получают выделенный автором рискогенный тип социализации. Образовательный процесс в отечественной высшей школе проанализирован с точки зрения реализации ее воспитательного потенциала.
   Получили дальнейшее развитие теоретические представления о воспитании как важнейшей и неотъемлемой составляющей вузовского учебно-воспитательного процесса.
   Доказано, что в современных условиях эффективность вузовского воспитания может быть достигнута благодаря приобретению им черт коммуникативного взаимодействия между всеми участниками учебно-воспитательного процесса, то есть действия, основанного на неискаженной, свободной коммуникации, на согласовании целей, форм и методов реализации главной задачи высшего образования в новых социокультурных условиях – формирования будущего специалиста как профессионала, интеллигента и гражданина.
   Автором впервые в отечественной социологии разработана коммуникативная концепция воспитания на основе интегративной социологической теории Ю. Хабермаса, прежде всего его концепций коммуникативного действия и жизненного мира личности.
   В работе доказано, что именно трансформация жизненного мира личности студента во всех его составляющих (субъективной – ценностные ориентации, мотивы, установки; объективной – жилищно-бытовые условия жизнедеятельности студентов, материальное положение и социальный статус родителей; социальной – стиль взаимоотношений между студентами и преподавателями и внутри студенческих групп) актуализировала задачу новой концептуализации воспитательного процесса в вузе.
   Аргументировано понимание воспитания как коммуникативного взаимодействия, главная цель которого – формирование самостоятельной, ответственной, диалогической личности. Подчеркнуто, что в условиях системы образования коммуникативное взаимодействие наиболее полно проявляется в контексте педагогики партнерства.
   На основе анализа обширного эмпирического материала, полученного в ходе социологических исследований, проведенных при участии автора в вузах Харьковского региона с применением коммуникативной концепции воспитания, выявлены тенденции формирования вузовских воспитательных практик на основе принципов коммуникативного взаимодействия. Одновременно обнаружен ряд противоречий и проблем, тормозящих развитие зафиксированных тенденций.
   Сделаны выводы и сформулированы предложения относительно путей преодоления выявленных противоречий с целью создания культурно-образовательной среды, способной активизировать процессы становления вузовской системы воспитания как совокупности разнообразных форм и методов коммуникативного взаимодействия.
   Ключевые слова: воспитание, коммуникативное взаимодействие, воспитательные практики, система воспитательной работы в вузе, коммуникативная концепция воспитания, жизненный мир студенчества, педагогика партнерства.

Belova L.O. The education system of a modern high school: sociological aspects of analysis. Manuscript.

Thesis for a Doctor Degree in Sociology, speciality 22.00.04 –special and branch sociologies – Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, Kharkiv, 2005.

   The dissertation deals with describing specific and substantial characteristics of the education system in the modern high school through the prism of transformation processes which take place both in Ukrainian society on the whole and in educational sphere. Educating process conceptualizing has been carried out in the research, based on principles of theoretical constructs of U. Habermas, a well-known German sociologist.
   It has been proved that under modern conditions efficiency of higher institute education can be achieved due to its acquisition of communicative co-operation character between all subjects of educational and upbringing process. This cooperation should be based on the undistorted, unforced, free communication, on the sequence of aims, forms and methods of realizing the primary objective of higher education under new social and cultural conditions of forming the future specialist as a professional, an intellectual and a citizen.
   For the first time communicative conception of education has been developed in national sociology; empiric approbation of its elements has been carried out during the study of educating practical work, widespread in higher educational establishments of Kharkiv region.
   Leading tendencies in educational process in the modern high school of Ukraine have been determined on the basis of conception application to the empiric material analysis.
   Keywords: education, communicative co-operation, educational practical works, education system in the high school, communicative conception of education, student life world, partnership pedagogy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net