Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні

Анотації 

Калашнікова Л. В. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – галузеві соціології. – Національний університет внутрішних справ, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню Інтернет-сайтів внз як інноваційних каналів комунікації в умовах активізації інформаційних потоків.
   У роботі доводиться пріоритетний вплив на становлення інформаційного суспільства інформаційного простору і сфери освіти як формотворчих елементів нового суспільного устрою. Виявлено, що специфіка розвитку інформаційного простору обумовлена його ключовою роллю в процесі переходу України до інформаційного суспільства.
   Спеціалізовані Інтернет-сайти внз розглядаються як інноваційний канал комунікації, одним із завдань якого виступає реалізація інформаційного потенціалу внз. У цьому контексті важливе значення має дослідження функціональної структури спеціалізованих Інтернет-сайтів внз України.
   У проведеному дослідженні підтверджується недостатній рівень розвитку Інтернет-сайтів внз України й відзначається деформація заданої поліфункціональності.
   Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційний простір, освітній простір, інноваційні канали комунікації, інформаційний потенціал внз, Інтернет-сайти внз, функції Інтернет-сайтів.

Калашникова Л.В. Интернет-сайты высших учебных заведений как инновационные каналы коммуникации в условиях формирования информационного общества в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание степени кандидата социологических наук, по специальности 22.00.04 – отраслевые социологии. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию Интернет-сайтов высших учебных заведений (вузов) как инновационных каналов коммуникации в условиях активизации информационных потоков.
   Актуальность темы диссертации обуславливается переходом Украины к информационному типу общества и связанным с этим перманентным увеличением объемов циркулирующей в социуме информации, нарастающей интенсивности информационных потоков, возрастанием значимости информационной сферы, информационных технологий и инновационных каналов коммуникации. В работе проанализирован тот факт, что в современной науке ученые активно развивают концепции информационного общества Белла, Кастельса, Масуды и других, соотнося их теоретические конструкции с реальными социальными трансформациями и новыми тенденциями развития социума. В диссертации сделан вывод о том, что в настоящее время задача разработки концепций информационного общества перешла из преимущественно теоретической в практическую плоскость, т.е. стать основой для выработки концепции информационного общества, стать методологической базой, основой для разработки стратегического и тактических планов формирования информационного общества.
   В работе доказывается приоритетное влияние на становление информационного общества информационного пространства и сферы образования как формообразующих элементов нового общественного устройства. Выявлено, что специфика развития информационного пространства обусловлена его ключевой ролью в процессе перехода Украины к информационному обществу.
   В качестве одной из характерных особенностей информационного общества анализируется опосредование подавляющего большинства видов деятельности Интернет-коммуникациями. Интернет выступает как новейшее средство коммуникации между источниками информации, формирующее виртуальную реальность. В условиях активизации информационных потоков виртуальное пространство по своему влиянию становится равнозначным объективной реальности. Элементами, структурирующими и упорядочивающими виртуальное пространство, и в то же время коммуникационными каналами, насыщающими виртуальное пространство содержанием, являются Интернет-сайты. Их первоочередная задача – представлять в информационном пространстве субъектов и объекты, которые функционируют в различных сферах жизнедеятельности общества: политике, экономике, образовании.
   Специфика развития образовательного пространства Украины и вузов как элементов этого пространства в период активизации информационных потоков обусловлена, помимо нормативно-правового регулирования, рядом факторов, среди которых необходимо выделить: 1) функционирование вуза как субъекта рынка образовательных услуг; 2) демократизацию всех сфер общественной жизни Украины, что предполагает развитие демократии в рамках функционирования вуза; 3) смещение акцентов в деятельности вуза на целенаправленную работу по коррекции общественного сознания.
   В условиях активизации информационных потоков особую значимость приобретает представительство в виртуальном пространстве субъектов образовательной сферы, что обусловлено особой ролью института высшего образования в обществе нового типа. Вуз как элемент системы высшего образования в условиях активизации информационных потоков выступает базовым элементом формирования информационного общества. Всестороннее включение в информационные процессы, развитие инновационных каналов коммуникации обеспечивает вузу возможность развиваться синхронно с трансформирующимся социумом, обеспечивая поле для формирования информационного общества. Представительство вуза в виртуальном пространстве осуществляется через специализированные Интернет-сайты, что позволяет ему выступать активным участником процесса формирования информационного общества.
   Специализированные Интернет-сайты высших учебных заведений рассматриваются как инновационный канал коммуникации, одной из задач которого выступает реализация информационного потенциала вуза. В этом контексте важно исследование функциональной структуры специализированных Интернет-сайтов вузов Украины. С нашей точки зрения, основными функциями Интернет-сайтов вузов выступают: представительская, или функция позиционирования; информационная; коммуникационная; рекламная; PR-функция; корректирующая; инновационная; функция социальной дифференциации; обратной связи (канал обратной связи).
   В проведенном исследовании подтверждается недостаточный уровень развития Интернет-сайтов вузов Украины и отмечается деформация заданной полифункциональности.
   Ключевые слова: информационное общество, информационное пространство, образовательное пространство, иновационные каналы коммуникации, информационный потенциал вузов, Интернет-сайты вузов, функции Интернет-сайтов.

Kalashnikova L. V. Internet-sites of higher educational institutions as innovative communicatin channels in conditions of forming of informational society in Ukraine.– Manuscript.

Dissertation thesis for a degree of Candidate of Sociological Sciences. speciality 22.00.04 – Special and branch sociologies. – National University of internal affairs, Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to research the Internet-sites of high schools as innovative channels of the communications in conditions of activization of information streams. In work priority influence on becoming of an information society of information space and sphere of formation, as form-building elements of a new social system is proved. It is revealed, that specificity of development of information space is caused by its key role during transition of Ukraine to an information society.
   The specialized Internet-sites of higher educational institutions are considered as the channel of realization of information potential of the high school, capable to position its scientifically-educational potential. In this context research of functional structure the specialized Internet-sites of high schools of Ukraine is important.
   In the lead research the insufficient level of development the Internet-sites of high schools of Ukraine proves to be true and deformation of the set polyfunctionality is marked.
   Key words: information society, information space, educational space, innovative channels of the communications, information potential of high schools, the Internet-sites of high schools, functions the Internet-sites.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net