Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Природа та гносеологічні функції неявного особистісного знання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Природа та гносеологічні функції неявного особистісного знання

 Анотації

Старікова Г.Г. Природа та гносеологічні функції неявного особистісного знання. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 — Онтологія, гносеологія, феноменологія. — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2001.

   В дисертації досліджується структурні та функціональні особливості феномена неявного особистісного знання, яке розглядається як елемент цілісної неявної суб'єктивності людини. Зіставлення характеристик особистісного неявного знання з особливостями інших компонентів людської суб'єктивності дозволило виявити своєрідність цього феномену. Доведено, що неявне знання знаходиться на межі свідомого та не усвідомленого. Це визначає специфіку його участі в пізнавальній діяльності. В дослідженні обґрунтовано, що однією з головних функцій неявного знання є забезпечення взаємодії між свідомістю та не усвідомленим. Суттєва особливість досліджуваного феномену полягає в тому, що неявне особистісне знання функціонує у вигляді цілісного об'єднання — інтерпретативної схеми, яка формується відповідно до конкретного пізнавального завдання. Саме в такому вигляді неявне знання приймає участь у здійсненні науково-пізнавального процесу.
   Дослідження специфіки неявного особистісного знання має важливе значення як для вивчення пізнавального процесу в єдності всіх його компонентів, так і для вирішення суто практичної проблеми трансляції особистісних знань при створенні комп'ютерних баз даних та експертних систем.
   Ключові слова: неявне особистісне знання, неявна суб'єктивність, свідоме, не усвідомлене, інтерпретативна схема, пізнавальний процес.

Старикова Г.Г. Природа и гносеологические функции неявного личностного знания. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.01 — онтология, гносеология, феноменология. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию структурных и функциональных особенностей феномена неявного личностного знания, которое рассматривается как элемент целостной неявной субъективности человека. Сопоставление характеристик неявного личностного знания с особенностями других компонентов человеческой субъективности позволило выделить своеобразие исследуемого феномена. Доказано, что неявное знание занимает промежуточное положение на границе между сознанием и бессознательным. Этим определяется соединение в неявном знании свойств осознанно-рефлективных компонентов и характеристик, присущих бессознательной сфере. Важнейшей особенностью неявного личностного знания является его функционирование в виде целостного объединения — интерпретативной схемы, которая формируется в соответствии с конкретной познавательной задачей.
   В диссертации рассмотрена проблема типологии неявных личностных знаний и предложен один из вариантов такой типологии. Особенное значение для последующего исследования имеет вычленение двух ведущих разновидностей неявных знаний: "фактологических", включающих неявные знания о фактах, объектах и явлениях, и "процессуальных", содержащих неявные знания о методах, приемах и способах деятельности, в том числе интеллектуальной.
   Подробное исследование роли неявных личностных знаний в познавательном, научно-исследовательском процессе показало, что они участвуют во всех без исключения этапах, от выбора проблемы для исследования до формулировки нового знания в результате инсайта. Особенно важную роль неявные личностные знания играют в процессе интерпретации и понимания полученных результатов, а также в ходе интуитивного поиска нового решения познавательной задачи.
   Исследование специфических особенностей личностного неявного знания имеет важное значение как для изучения познавательного процесса в единстве всех его составляющих, так и в решении важной для современных компьютерных технологий проблемы трансляции личностных знаний при создании баз данных и разработке экспертных систем.
   Ключевые слова: неявное личностное знание, неявная субъективность, сознание, бессознательное, интерпретативная схема, познавательный процесс.

Starikova G.G. Nature and gnoseological functions of unobvious personal knowledge. — Manuscript.

Thesis for candidate's degree in Philosophy, speciality 09.00.01 — Ontology, Gnoseology, Phenomenology. — Karasin's Kharkov national university, Kharkov, 2001.

   This thesis is devoted to the problem of unobvious personal knowledge, which is consider as an element of a whole unobvious subjectivity of man. The comparison the characteristics of personal unobvious knowledge and the peculiarities of another components of man's subjectivity made possibility the discovering specific of this phenomenon. It's proved that unobvious knowledge secure the place between the conscious and unconscious. This fact determinate the specific of it's role in the perceiving process. The investigation is demonstrated that one of the most important function of unobvious knowledge is the securing of interaction between the conscious and unconscious. The important specific of the unobvious knowledge also is it's function as a whole union — interpretative scheme, which is formed accordingly to concrete perceiving task. The interpretative scheme take part in all stages of perceiving process.
   The investigations of unobvious personal knowledge's specific has a great significance as for learning of the perceiving process in the whole it's elements as for discovering the problem of translation the personal knowledge in creating the expert's systems.
   Key words: unobvious personal knowledge, unobvious subjectivity, interpretative scheme, conscious, unconscious, perceiving process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Природа та гносеологічні функції неявного особистісного знання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net