Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції

 Анотації

Татаров Роман Миколайович. Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04.- філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ,2001.

   Робота присвячена дослідженню і розв'язанню проблеми взаємовідношення трансцендентальної анропології і феноменологічної онтології. Висвітлюються особливості розуміння людського буття в екзистенціальній, трансцендентально- і структурно–орієнтованій філософії. Під час визначення предмету і методу вчення про буття і людину з’ясовується єдність і розбіжність анропології і онтології передусім стосовно феномену людського буття, спільного для обох вчень. Розробка цієї вихідної реальності веде до ототожнення кола значень двох теорій. Акцентування різних сторін синкретичного людського буття виявляє певні розбіжності обох теорій людського буття. З’ясовування способів і підстав такої акцентуації для визначення буття і сутності людини виявляє особливу актуальність даного дослідження. Надання смисло-життєвої оцінки результатам порівняльного аналізу складає окреме завдання автора. Виявляється, що тема людини не може взагалі підкорятися проблематиці існування. І тому у роботі наголошується на небезпеці недалекоглядного розуміння субординації двох близьких теорій. Таке розуміння приводить до звуженого бачення людини і продуктів її діяльності, апелює до “буттєвих”, об’єктивних обставин людських вчинків, а отже, породжує безвідповідальність і пасивність. З’ясування особливого місця і ролі знання про людину серед інших онтологічних вчень дає змогу по-новому осмислити причини і характер сучасної кризи людства.
   Ключові поняття: людина, буття, світ, сутність, цінність, існування, феномен.

Татаров Роман Николаевич. Взаимоотношение трансцендентальной антропологии и онтологии в феноменологической традиции. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04.- философская антропология, философия культуры.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.- Киев,2001.

   Работа посвящена исследованию и решению проблемы взаимоотношения трансцендентальной антропологии и феноменологической онтологии. Освещаются особенности понимания бытия в екзистенциально, трансцендентально- и структурно–ориентированной философии. При определении предмета и метода учений о бытии и человеке показывается единство и различие философской антропологии и онтологии прежде всего касательно феномена бытия, единого для обоих учений. Разработка этой исходной реальности ведёт к отождествлению поля значений двух теорий. Акцентирование разных сторон синкретичного человеческого бытия обнаруживает различия между двумя теориями человеческого бытия. Выяснение способов и оснований такого разнообразного акцентирования обнаруживает особенную актуальность данного исследования.
   Исследование взаимоотношения философской антропологии и онтологии подчинено сравнению этих двух учений о человеческом бытии, взятых как направления современной философской мысли, так и в качестве отдельных философских дисциплин. Проведение различия между антропологией и онтологией усложняется тем, что тенденции осмысления человека, характерные для данных философских направлений, накладывают свой отпечаток на способ их систематизации. В результате последней первоначально единый предмет онтологическо-антропологического философствования в онтологии подчиняется “бытию вообще”, а в антропологии – ''человеку''. Эта метаморфоза прослеживается автором посредством сравния методологий обоих учений. От первоначального смешения понятий смысла и сущности онтология и антропология переходят к противоположному различению этих понятий. Определение сущности онтология ставит в зависимость от существования. Антропология же имеет тенденцию смысл подчинить сущностному определению. Разделение экзистенциального и эссенциального планов познания человеческого бытия имеет большое эвристическое значение, так как позволяет в итоге развести энтропийно-инстинктивные и устойчиво-культурные процессы. Сущность бытия можна рассматривать реализованной в существовании мира и в экзистенции человека. “Человеческое” же имеет иное, метафизическое подтверждение своего наличия. Оно трансцендирует всякий поступок и “человеческое” действие. Поэтому мы имеем дело с трансцендентальной антропологией.
   Жизненно-смысловая оценка результатов сравнительного анализа является отдельным заданием автора. Оказывается, что тема человека не может быть подчинена проблематике существования. Поэтому в работе внимание обращено на опасность недальновидного понимания субординации двух близких теорий человеческого бытия. Такое понимание приводит к зауженному видению человека и продуктов его деятельности, аппелирует к объективным "бытийным" обстоятельствам человеческих поступков, и поэтому приводит к безответственности и пассивности. Выяснение особого места и роли знания о человеке среди других онтологических учений даёт возможность иначе осмыслить причины и характер современного кризиса человечества.
   Ключевые слова: человек, бытие, мир, сущность, ценность, существование.

Tatarow Rоman Mykolaijovych. The Relationship Of Transcendental Anthropology and Ontology in Phenomenological Tradition .- Manuscript.

The dissertation thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (degree in Philosophy). Speciality - 09.00.04.- Philosophical Anthropology, Culturphilosophy. Kiev University named after Taras Shevchenko, Kiev, 2001.

   The thesis is dedicated to learning a problem of difference between transcendental anthropology and phenomenological ontology. Some modern approaches in human existence understanding developed by representatives of traditionally and structurally orientated philosophy are clarefied. Difference and similarity of philosophical anthropology and ontology which concern a common for both of them phenomenon of human being are cleared up during defining an object and method of human being doctrine. Development of this basic phenomenon allowed to identify circles of meaning for both of these two conceptions. An emphasizing of different aspects of human being’s syncretism develops a few dissimilarities of the above mentioned theories. Determination of ways and reasons of the emphasizing on purpuse to define basic peculiarities of human’s being and essense opened a spespecial actuality of the dissertation. A specific task of the author was to propose a philosophical estimation of the presented comparative analysis. It turned out that “human being” theme can not be subordinated to any existential problem at all. Therefore the author stressed a danger of misunderstanding a problem of real subordination of the above mentioned conceptions. The misunderstanding could cause a restricted viewing of a man and results of his activity.
   Key words: human, being, world, essence. value, existence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємовідношення трансцендентальної антропології і онтології в феноменологічній традиції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net