Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Етнічна ідентифікація на українському пограниччі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Етнічна ідентифікація на українському пограниччі

Анотації 

Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   У дисертації розглянуто процес етнічної ідентифікації та його зумовленість просторовою організацією суспільства. Істотна увага приділена аналізу пограниччя як багатопланового простору, зокрема, географічного, соціокультурного, соціального та етнічного. Ідентичність та ідентифікаційні процеси на подібних теренах відбуваються на символічному рівні. Створюється регіональний символічний універсум, формуються транскордонні регіони із власною ідентичністю, в якій локальна, або регіональна ідентифікація домінує над іншими. При цьому на етнічно змішаних територіях (фактор міжетнічних контактів тут надзвичайно сильний, майже головний) спостерігається сукупність декількох ідентичностей, в яких етнічний аспект виражений найсильніше.
   Проаналізовано українські пограниччя на прикладі українсько-польського, українсько-румунського (Буковини) та українсько-російського погранич. Виявлені такі особливості в етнічній ідентифікації їх мешканців. Населення українсько-польського пограниччя вирізняється білінгвізмом, а тому етнічну приналежність спільноти найкращим чином можливо проаналізувати на підставі віросповідання. Релігія, очевидно, є одним із найміцніших чинників етнічної приналежності в цьому регіоні, що становить одну з характерних особливостей процесу етнічної ідентифікації. Підставою етнічної приналежності етнічних спільнот українсько-румунського пограниччя, зокрема, для українців, молдаван та румун, є мова. Мовний чинник виступає домінуючим у процесі етнічної ідентифікації спільнот українсько-російського пограниччя.
   Обґрунтовано, що описані та проаналізовані явища на українському пограниччі великою мірою відбивають тенденції, притаманні більшості пограниччям Центрально-Східної Європи, а також свідчать про достатню складність та неоднозначність розвитку етнічних спільнот в умовах погранич.
   Ключові слова: соціальна ідентичність, етнічна ідентифікація, пограниччя, прикордоння, культурний та соціальний простір, українське пограниччя.

Шестакова К.Ю. Этническая идентификация на украинском пограничье. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.03 – социальные структуры и социальные отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   В диссертации рассмотрен процесс этнической идентификации с учётом специфики социологического ракурса феномена "этничности" (его интеракционистских и субъективно-символических аспектов). Раскрывается обусловленность процесса этнической идентификации пространственной организацией общества. В качестве подобного пространства предлагается пограничный (порубежный) регион как многоплановое пространство, в частности, географическое, социокультурное, социальное, этническое. Привлечение постструктуралистских основ в эвристический потенциал концепции пограничья позволяет утверждать, что в случае пограничья происходит наложение социальных структураций (пространств, измерений) на географическое (физическое) пространство общества.
   В исследовании обосновано и расширено использование концепции пограничья в объяснении этнических идентификационных процессов в украинском социокультурном пространстве. Развивается положение о региональных факторах формирования этнической идентификации, исходя из концепции пограничья и его трёхмерного понимания: территориального, социокультурного и личностного. Пограничье выделено как самостоятельная детерминанта этнической идентификации.
   Определено, что идентичность и идентификационные процессы в подобных регионах происходят на символическом уровне. Создается региональный символический универсум, формируются трансграничные регионы с собственной идентичностью, в которой локальная, или региональная идентификация доминирует над другими. При этом на этнически смешанных территориях (фактор межэтнических контактов здесь чрезвычайно важен) наблюдается совокупность нескольких идентичностей, в которых этнический аспект выражен наиболее сильно.
   Проанализировано украинское пограничье на примере его украинско-польской, украинско-румынской (Буковины) и украинско-русской составляющих. Выявленные следующие особенности в этнической идентификации их жителей: население украинско-польского пограничья отличается билингвизмом, следовательно, этническую принадлежность сообщества наилучшим образом можно проанализировать на основании вероисповедания. Религия, очевидно, является одним из сильнейших факторов этнической принадлежности в этом регионе; основанием этнической принадлежности этнических сообществ украинско-румынского пограничья, в частности, для украинцев, молдаван и румын является язык; языковой фактор доминирует в процессе этнической идентификации сообществ украинско-русского пограничья.
   Обосновано, что описанные и проанализированные явления на украинском пограничье продолжают тенденции, присущие большинству пограничий Центрально-Восточной Европы, а также свидетельствуют о сложности и неоднозначности развития этнических сообществ в условиях пограничья.
   Основные результаты диссертации усовершенствуют понятийно-категориальный аппарат социологии, обогащают ее предмет. Таким образом, сделан взнос в расширение познавательных и объяснительных возможностей социологии.
   Ключевые слова: социальная идентичность, этническая идентификация, пограничье, приграничье, культурное и социальное пространство, украинское пограничье.

Shestakova K.Y. Ethnic identification on the Ukrainian Borderland. – The Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of the Candidate of Sociological Sciences. – 22.00.03 – Social structures and social relations. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2005.

   The dissertation is dedicated to the process of ethnic identification which conditionally investigated by the spatial organisation of a society. The application of the concept of a borderland to ethnic identification processes is proved, the theoretical bases of the analysis of ethnic identification in conditions of a border zone are allocated.
   The significant attention is given to the analysis of a borderland as multivariate space, namely, geographical, social, cultural and ethnic. It is established, that identity and identification processes on similar districts occur at a symbolical level. The regional symbolical space is created, crossborderland regions with own identity in which local or regional identification dominates over others are formed. Features of functioning of the Ukrainian-Polish, Ukrainian-Romanian and Ukrainian-Russian border zone functioning are investigated. In particular, it is established, that the basis of ethnic identification on the Ukrainian-Polish border zone is language and religion and the basis of ethnic identification on Ukrainian-Romanian and Ukrainian-Russian is mainly language act.
   Phenomena of the Ukrainian borderland reflect tendencies typical of the majority of Central and East–Europian borderlands. They are evidence of complexity of ethnic communities' development in borderland conditions.
   Key words: social identity, ethnic identification, a borderland, cultural and social space, the Ukrainian borderland.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Етнічна ідентифікація на українському пограниччі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net