Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Біосоціальні засади мистецтва в контексті коэволюційної парадигми
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Біосоціальні засади мистецтва в контексті коэволюційної парадигми

 Анотації

Денісова О.В. Біосоціальні засади мистецтва в контексті коэволюційної парадигми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – “соціальна філософія та філософія історії”. Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, Сімферополь, 2002.

   На основі коеволюційної концепції розвитку системи “людина-суспільство-природа”, вперше осмислені: біосоціальні засади мистецтва – інтегрального соціа-льного духовно-практичного феномена, факту і фактора коеволюції; виявлені рівні, механізми, суспільно значимі результати біосоціальної інтеграції в інтервалі мис-тецтва. На базі міждисциплінарних досліджень (генетика естетики, нейроестетика, арт-педагогіка, тощо), узагальнених у контексті соціально-філософської проблема-тики на рівні зв'язків “людина-природа”, “індивід-соціум”, “особистість-суспільство”, ін., виявлена коеволюційна заданість функцій мистецтва на забезпе-чення стійкості розвитку. Проблема досліджена адекватно до глобальних змін жит-тєдіяльності людини в умовах цивілізаційної кризи, інформатизації суспільного буття.
   Ключові слова: біосоціальні засади мистецтва, коеволюція, соціокультурна детермінація, антропосоціогенез, соціоприродна цілісність, система “людина-суспільство-природа”, суспільна свідомість, арт-соціалізація.

Денисова О.В. Биосоциальные основания искусства в контексте коэволюци-онной парадигмы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандида-та философских наук по специальности 09.00.03 – “социальная философия и фило-софия истории”. Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского, Симферополь, 2002.

   На основе коэволюционной концепции развития системы “человек-общество-природа”, впервые осмыслены: биосоциальные основания искусства – интеграль-ного социального духовно-практического феномена, как факта и фактора коэволю-ции; выявлены уровни, механизмы, общественно значимые результаты биосоциа-льной интеграции в интервале искусства. На базе междисциплинарных исследова-ний (генетика эстетики, нейроэстетика, арт-педагогика, пр), обобщенных в кон-тексте социально-философской проблематики на уровне связей “человек-природа”, “индивид-социум”, “личность-общество”, пр., выявлена коэволюционная задан-ность функций искусства на обеспечение устойчивости развития. Проблема иссле-дована адекватно глобальным изменениям жизнедеятельности человека в условиях цивилизационного кризиса, информатизции общественного бытия. В диссертации впервые: – представлена научно-методологическая база осмысления биосоциаль-ных оснований духовно-практического феномена искусства в контексте коэволю-ционной парадигмы развития системы “человек-общество-природа”; – предложена интегративная модель исследования, обозначены и типологизированы возможные структурные уровни системного анализа биосоциальных оснований искусства в континууме социоприродной коэволюции, ее социокультурных, духовных детер-минант; – выделены новые данные междисциплинарных исследований относитель-но феномена искусства в связи с биосоциальной проблематикой антропосоциогене-за, социальной истории, межсоциальных связей адекватно парадигме коэволюции; – раскрыты биосоциальные основания (уровни, условия, ядро, механизмы, детер-минанты, специфика биосоциальной интеграции в искусстве) искусства, как факта и фактора коэволюции; – введено понятие “арт-социализация”; показана биосоциа-льная целостность процесса арт-социализации (в социогенезе, в формировании личности) в его органичности социоприродной экосистеме человека, коэволюци-онной парадигме; – обозначены типичные информационные коды биосоциальных оснований коэволюции, зашифрованные на языке искусства и выявляющие его функции в обеспечении устойчивого развития системы “человек-общество-природа”. Новационные положения исследования таковы: 1) биосоциальная интег-рация в искусстве связана с активизацией родовых стимулов жизнедеятельности человека, адекватно коэволюции; 2) биосоциальные основания искусства сопряже-ны с эволюционно-генетическим, нейро-психо-физиологическим, психосоциаль-ным, социокультурным, духовным уровнями жизнедеятельности человека в их сис-темной целостности; 3) ядро биосоциальных оснований искусства – мозг человека, живая биосоциальная система, отдающая предпочтение художественной этико-эстетической информации, снижающей конфликтность социоприродных противо-речий; 4) арт-социализация, совершенствуя нейроструктуры мозга, формируя син-тетический тип мышления, качество духовных потребностей, чувственно-эмоциональной сферы индивида – важный фактор гармонизации бытия человека в коэволюции; 5) закодированная в искусстве синергия биосоциальных оснований, социокультурных детерминант коэволюции актуализирует жизненно важные инс-тинкты, духовные устремления, творческие возможности человека резонансно при-родным константам, открытости социокультурного опыта, что противодействует энтропии, бифуркации социоприродной системы; 6) искусство – носитель жизнен-но важных кодов коэволюции, фактор устойчивого развития; оно гармонизирует иерархию потребностей человека органично социоприродному континууму, спо-собствуя оздоровлению экосистемы человека в условиях глобальной информатиза-ции общественного бытия. В заключении указаны будущие векторы исследования.
   Ключевые слова: биосоциальные основания искусства, коэволюция, социокультурная детерминация, антропосоциогенез, система “человек-общество-природа”, общественное сознание, арт-социализация, устойчивое развитие.

Denisova O.V. Biosocial foundation of art in the context of coevolutional para-digm. – Manuscript.

Candidate of Philosophy degree thesis in the speciality 09.00.03 – “Social Philosophy and Philosophy of History”: Tavrichesky National University of V.I.Vernadsky, Simferopol, 2002.

   Under the coevolutional concept of the development of “man-society-nature” system biosocial foundation of art – integral social spiritual practical phenomenon, coevolutional fakt and factor – is соnsidered for the first time, levels, mecanisms and socially impotarnt results of biosocial integration from the point of view of art are presented. On the basis of interdiscipline inverstigational (aesthetics genetics, neuroaesthetics art-pedagogy etc.) summarized in the context of social philosophical problems at the level of “man-nature”, “individual-society ”, ”personality-society” and oter relations coevolutional direction of art funetions to the stability of development is revealed. The problem is considered regarding global changes in human vital activity in the fase of civilization crisis and informatization of social existense.
   Key words: biosocial foundation of art, coevolution, sociocultural determination, anthroposociogenesis, “man-society-nature” system, consiousness, art-socialization, stable development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Біосоціальні засади мистецтва в контексті коэволюційної парадигми

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net