Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)

 Анотації

Євдокимова Т. В. - Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Досліджується проблема взаємовідносин політики і релігії в суспільному житті. Предметом дослідження є взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі, загальне “поле” їхньої взаємодії. В дисертації досліджено співвідношення політики і релігії як диференційованих форм інституалізації суспільства, виявлені еволюційні зміни у взаємодії політичних і релігійних структур, що репрезентують домінантні тенденції сучасного розвитку духовного життя. Аналіз двох зустрічних тенденцій – політизації (як прояву подальшої секуляризації) релігійного життя і сакралізації (десекуляризації) суспільно-політичного, неоднакового їхнього виявлення з необхідністю ставить питання про окреслення границі, межі дії цих тенденцій, за якими вони можуть стати деструктивними, руйнівними. В роботі аналізуються також нові аспекти соціального вчення християнства, його політичний дискурс, парадоксальність процесу секуляризації, яка все більше стає притаманною релігійно-церковним інституціям та ін.
   Вагоме місце в дисертації займає виявлення ролі та взаємовпливу політичних і релігійних чинників в історії України, в умовах розбудови державності і відродження духовності. Доводиться, що для всіх історичних типів взаємовідносин політики та релігії, держави і церкви в Україні є характерним те, що соціально-політичні зміни спричинюють нерідко церковно-релігійні, які в певні періоди історії самі здійснюють вплив на державотворчі процеси, хоча і не завжди позитивно. Піднесення і занепади православ`я, греко-католицизму, католицизму в різні періоди історії спричинялися суспільно-політичними процесами в Україні. Релігія тісно переплітається з етнічною культурою, традиціями, набуває здатності виражати політичні прагнення людей.
   Сучасна політична і релігійна ситуація в Україні ставить питання про необхідність глибокого теоретичного аналізу еволюційних змін у взаємовідносинах політики і релігії в суспільному житті, прогнозування їх подальшого розвитку. Комплексний підхід до дослідження проблеми взаємовідносин політики і релігії у соціокультурному просторі, звернення до міжпредметних зв’язків, в першу чергу, соціальної філософії, релігієзнавства, політології, дозволяє виявити особливості взаємовідносин політики і релігії у невід`ємності генези і функції, структури і процесу, провідні тенденції, ті еволюційні зміни, що репрезентують суттєві трансформації в суспільстві в добу глобалізації.
   Ключові слова: соціокультурний простір, політика, релігія, політичні структури, релігійні структури, взаємовідносини політики і релігії, секуляризація і десекуляризація, межі політизації і сакрализації, свобода совісті і віросповідання.

Евдокимова Т. В. Взаимоотношения политики и религии в социокультурном пространстве (социально-философский анализ) - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – Социальная философия и философия истории. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2002.

   Исследуется проблема взаимоотношений политики и религии в социокультурном пространстве. В диссертации проводится сравнительный анализ функционирования политических и религиозных структур, прослеживаются основные тенденции и ориентиры взаимодействия политики и религии в истории Украины, в условиях утверждения государственности и возрождения духовности и национального самосознания.
   Логика анализа взаимоотношения политики и религии подводит к определению того пространства, которое охватывает все стороны общественной жизни и которое выступает пространством контакта людей разных поколений. Таким местом, своеобразным “полем” выступает культура, в которой происходит переплетение, перекрещивание разных функций политических и религиозных структур, которая во многом определяет ценностно-смысловое единство политики и религии.
   Политика и религия интерпретируются как диффернцированные формы институализации общества, прослеживаются эволюционные изменения во взаимодействии политических и религиозных структур, которые репрезентируют доминантные тенденции в современном развитии духовной жизни. Такими тенденциями выступают: дальнейшая секуляризация, которая принимает отчетливые формы политизации и обратный процесс десекуляризации, которая выражается еще в неявной форме и о дальнейшей ее судьбе можно спорить.
   Развернутая характеристика взаимоотношений политики и религии, анализ сакрального пространства и пространства власти в условиях глобализации, проделанные в диссертации, концентрируют внимание на исследовании противоречивости и парадоксальности проявления основных тенденций, определении границ действия тенденций секуляризации и десекуляризации, за которыми их действия становятся разрушительными, деструктивными.
   Большое внимание в диссертации уделяется анализу взаимодействия политических и религиозных факторов в условиях утверждения украинской государственности, возрождения национально-духовной культуры. Исследуя исторические этапы во взаимоотношениях политики и религии в Украине, классифицируя основные модели их взаимоотношений, делается вывод о том, что для всех них характерно то, что социально-политические изменения сопровождаются нередко религиозно-церковными. Возвышение и упадок влияния православной, католической и греко-католической церкви в разные периоды истории были связаны с радикальными политическими изменениями. Сложность и противоречивость проблемы взаимодействия политических и религиозных факторов в Украине состоит в том, что в силу ряда объективных причин церковь в истории Украины выполняла несвойственные ей политически значимые функции, что и определило большую роль религиозного фактора в ее политической жизни.
   Комплексный подход к исследованию проблемы взаимоотношений политики и религии, обращение к межпредметным связям, прежде всего социальной философии, политологии, религиоведения позволяет определить социокультурную природу этих взаимоотношений, ведущие тенденции и ориентиры, раскрыть их эволюционные изменения, которые репрезентируют существенные трансформации общества в эпоху глобализации.
   Ключевые слова: социокультурное пространство, политика, религия, политические и религиозные структуры, взаимотношения политики и религии, секуляризация и десекуляризация, границы политизации и сакрализации, свобода совести и вероисповедания.

Yevdokymova T. Relationship between policy and religion in socio-culture space (socio-philosophical analysis) - Manuscript.

The thesis to obtain for the scientific degree of the Candidate of philosophy in specialty 09.00.03 - social philosophy and philosophy of a history. - The Kyiv National University Taras Shevchenko, Kiyv, 2002.

   The problem of relationship between policy and religion in public life has been investigated. An object of researching is the relationship between policy and religion in socio-culture and concrete historical space, interacting field of two particular social institutes.
   The complex approach to a solution of a problem, researching inter-subject connections, of such disciplines as social philosophy, sociology of religion, politology allows more deeply to determine the general roots and tendencies of process on basis of composite and contradictory interplay genesis and function, process and pattern, diahronism and synchronism combining.
   In the thesis the prime value of socio-culture factors are underlined. This one determines the valuable-semantic unity. The analysis of the tendencies of politicisation and theocratization establish boundaries of these tendencies, outside that they become destructive.
   The large attention in the thesis has given to the analysis of interplay of the political and religious factors in conditions of the statement of the Ukrainian statehood. Investigating historical stages concerning policy and religion in Ukraine, assorting the main models of such relationships. It has been made a conclusion that elevation and downgrade of influencing of orthodox, Catholic and Greek-Catholic church in miscellaneous periods of a history coincides political changes. A modern religious situation in Ukraine acutely puts a problem about necessity of the deep theoretical analysis of relationship between policy and religion, and definition the main tendencies and reference points of their further development.
   Key words: culture, culture reality, policy, religion, political structures, religion structures, relationships between policy and religion, boundaries of politisation and desecularisation, liberty of conscience, freedom of worship, globalisation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net