Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Соціологія. Демографія arrow Становлення і розвиток соціології мистецтва в Україні в 20-90-ті роки ХХ ст.
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Становлення і розвиток соціології мистецтва в Україні в 20-90-ті роки ХХ ст.

Анотації 

Алієва Л.О. Становлення і розвиток соціології мистецтва в Україні в 20-90-ті роки ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури. – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, 2006.

   У дисертації вперше комплексно досліджено становлення і розвиток соціології мистецтва в Україні в 20-90-і р. ХХ ст. На основі соціоісторичного аналізу становлення і розвитку західної соціології мистецтва та вивчення формування, специфіки та засад соціології мистецтва радянського і пострадянського періодів визначаються методологічні підходи і принципи дослідження історії соціології мистецтва в Україні у 20-90-і р. ХХ ст., в тому числі критерії і показники сформованості галузевої соціології мистецтва.
   Ґрунтуючись на значному обсязі нововведених архівних джерел, визначаються основні етапи становлення соціології мистецтва в Україні як процес синтезування соціологічних підходів у мистецтвознавстві, естетиці та мистецьких соціологіях (театральна соціологія та ін.) у самостійну галузеву соціологію мистецтва на основі теорії середнього рівня. З’ясовано особливості кожного періоду розвитку соціології мистецтва в Україні як і специфіка нерівномірного розвитку різновидів соціології мистецтва (соціологія музики та ін.) та тенденції трансформації соціології мистецтва в соціологію художньої культури.
   Особливістю розвитку української соціології мистецтва є значне охоплення її дослідженнями всієї цілісності соціально-художньої реальності у взаємодії її основних підсистем і суб’єктів не тільки теоретично, а й емпірично.
   Ключові слова: соціологія мистецтва, галузева соціологія, історія соціологіїмистецтва, соціально-художня реальність, предмет соціології мистецтва, соціологічний підхід, періоди розвитку соціології мистецтва, протосоціологія мистецтва.

Алиева Л.А. Становление и развитие социологии искусства в Украине в 20-90-е годы ХХ ст. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 17.00.01. – теория и история культуры. – Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств, Киев, 2006.

   В работе впервые комплексно исследовано становление и развитие социологии искусства в Украине в 20-90-е г. ХХ ст.
   На основе социоисторического анализа становления и развития западной социологии искусства, а также изучения специфики и основ социологии искусства советского и постсоветского периодов определяются методологические подходы и принципы исследования истории социологии искусства в Украине в 20-90-е г. ХХ ст., в том числе, критерии и показатели сформированости отраслей социологии искусства.
   Раскрыто, что социология искусства в Украине зарождается в форме протосоциологии в кон. ХІХ – нач. ХХ ст., интенсивно развивается в 20-е г. ХХ ст., проходя в короткий исторический период уровни теоретического и эмпирического становления преимущественно в форме отраслевых социологий (социология театра и др.) и, характеризуясь органической связью с искусствоведением, с практикой социальных преобразований, идейно-классовой направленностью, разнообразием межпредметных связей, експериментальной поисковостью, формированием некоторых основ теории среднего уровня.
   Установлено, что тесная связь зарождающейся социологии искусства с жизнью, с проблемами формирования социалистической культуры способствовала уже в 20-е г. ее трансформации в социологию художественной культуры. Эта тенденция позднее закрепилась и развилась в 70-90-е г.
   Обосновано, что возобновление развития социологических исследований искусства в Украине в 60-е г. происходило без достаточной преемственной связи с достижениями социологии искусства 20-х г. и преимущественно в границах социологии свободного времени, социологии досуга, социологии воспитания.
   Установлено, что развитие социологии искусства в 70-е г. определяется особенностями формирования науки социологии в целом в СССР и на Украине, творческими импульсами получеными от социально-ориентированой эстетики и искусствознания, потребностями регулирования развития художественной культуры.
   В 70-е г. ХХ ст. закладываются основы развития социологии искусства как на ее теоретическом, так и эмпирическом уровне, определяются линии развития ее отраслевых социологий (социология литературы и др.), формируется ее система и проблематика.
   В диссертации раскрыто, что в 80-е г. ХХ ст. социология искусства в Украине складывается как самостоятельная отраслевая наука, основанная также на сравнительных коплексных всеукраинских эмпирических исследованиях развития художественной культуры, влияющих на ее социальную регуляцию.
   В период второй половины 80-х г. (перестройка) расширяется методологическая база исследований, преодолевается жесткость марксистского детерминизма, закрепляется самостоятельность отраслевых социологий искусства.
   Выяснено, что в 90-е г. ХХ ст. утверждается статус социологии искусства в условиях независимости Украины, становится более определенной тематика, связанная с развитием национальной художественной культуры, в основу ее предмета ложится понятие “социально-художественная реальность” и система социально-художественных отношений в их целостности, а положение в обществе закрепляется эмпирическими исследованиями, связанными с практикой.
   Установлено своеобразие формирования отраслевых социологий искусства на Украине в 20-90-е г., неравномерность их развития и структуры, роли в жизни общества. Предметную завершенность в 80-90-е г. приобретает социология театра, социология литературы, социология музыки, находится в процессе завершения своего становления социология изобразительного искусства, формируется социология кино.
   Ключевые слова: социология искусства, отраслевая социология, история социологии искусства, социально-художественная реальность, предмет социологии искусства, социологический подход, периоды развития социологии искусства, протосоциология искусства.

Alieva L.O. The foundation and the development of sociology of art in Ukraine in 20-90th years of the XX century. - Manuscript

The dissertation for obtaining the scientific level of a candidate of historical sciences in the field-17.00.01- theory and history of culture. Governmental academy of management of specialists in culture and art, Kiev, 2006.

   In the dissertation the foundation and the development of sociology of art in Ukraine in 20-90 years of the XX century have been investigated for the first time. Based on the socio-historical analysis of the foundation and the development of western sociology of art and the study of the formation, specifics and basis of sociology of art in the soviet and post-soviet period, methodological approaches and principals of research in the history of sociology of art in Ukraine in 20-90 years of the XX century, including numerous cryteries and indexes of formation in the field of sociology of art, can be set.
   On the basis of considerable size of innovated archive sources, we can set the main stages of the foundation of sociology of art in Ukraine, as a process of synthesis of sociological approaches in art, esthetic and art sociologies ( such as: sociology of the theatre etc.) into the independent sociology of art , based on the theory of the average level. The peculiarities of every period of the development of sociology of art in Ukraine as well as the specifics of the uneven development of different types of sociology of art (sociology of music etc.) and the tendencies of the transformation of sociology of art into the sociology of artistic culture, have been elucidated.
   The peculiarities of the development of Ukrainian sociology of art is the considerable scope of it’s investigations in the whole integrity of socio-artistic reality, in the interaction with it’s main systems and individuals not only theoretically, but also based on the experience.
   Key words: sociology of art, the field of sociology, the history of the sociology of art, the socio-artistic reality, , the subject of the sociology of art, the sociological approach, the periods of the development of the sociology of art, protosociology of art.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення і розвиток соціології мистецтва в Україні в 20-90-ті роки ХХ ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!